Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Direktorius Centro direktorius Zenonas Dabkevičius

Lietuvos mokslų akademijos
tikrasis narys, Švedijos Karališkosios žemės
ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys

Tel.  (8 347) 37 057
Faks.  (8 347) 37 096
El. paštas zenonas.dabkevicius@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

 

Gimimo data

1954 m. rugpjūčio 26 d.

Išsilavinimas                       

1971–1976  m. Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas), Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

1968–1971 m. Betygalos vidurinė mokykla.

Mokslo laipsniai ir vardai

2012 m. Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys.

2011 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

2001–2010 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas.

2001 m. Profesorius.

1995 m. Habilituotas daktaras, agrariniai mokslai. Darbas „Varpinių augalų svarbiausios grybinės ligos, jų plitimo dėsningumai ir apsaugos priemonės”, apgintas Lietuvos žemdirbystės institute (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas).

1985 m. Biomedicinos mokslų daktaras, agrariniai mokslai. Disertacija „Varpinių žolių skalsės ir tikrųjų eraičinų apsauga nuo sėklų infekcijos Lietuvoje” apginta Baltarusijos sodininkystės ir daržininkystės institute. Diplomas nostrifikuotas 1993 m. balandžio 16 d. Lietuvos mokslo taryboje.

Mokslinių tyrimų kryptis

Augalų patologija ir apsauga, mikrobiologija.
Augalų genetiniai ištekliai.
Atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Profesinė patirtis

2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas.

Nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius.

1997–2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1992–1997 m. LŽI direktoriaus pavaduotojas mokslui.

1984–1992 m. LŽI Augalų apsaugos skyriaus Fitopatologijos sektoriaus vedėjas.

1976–1984 m. LŽI jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Kita veikla

Nuo 2016 m. Latvijos mokslų akademijos užsienio narys.

Nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos narys. Mokslinių konferencijų organizacinio komiteto narys.

Nuo 2007 m. Žurnalo „Progress in Plant Protection” redkolegijos narys.

2005–2009 m. Žurnalo „Journal of Food, Agriculture & Environment” redkolegijos narys.

Nuo 2005 m. Žemės ūkio mokslo tarybos narys.

Nuo 2002 m. Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos Tarybos pirmininkas.

Nuo 2001 m. Indijos mokslo žurnalo „Research on Crops” redkolegijos narys.

2001–2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas) profesorius antraeilėse pareigose.

1999–2004 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.

1997–2007 m. Mokslo programos „Genofondas“ tarybos pirmininkas.

Nuo 1997 m. Žurnalo „Žemės ūkio mokslai” redakcinės kolegijos narys.

1997–2005 m. LŽŪU AF kvalifikacinės komisijos pirmininkas.

Nuo 1996 m. Lietuvos fitopatologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1996 m. „Lietuvos žemės ūkio enciklopedijos” redakcinės kolegijos narys.

Nuo 1995 m. LŽI ir LŽŪU leidinio „Žemdirbystė” (nuo 1997 m. „Žemdirbystė=Agriculture“) redakcinės kolegijos pirmininkas.

1992–2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos narys.

Dalyvavimas  mokslo programose bei projektuose

2008–2010 m. Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS).

2008–2010 m. Augalinės biomasės energetinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais (BIOMASĖ BIODUJOMS).

2006–2007 m. BPD 2.5 priemonės projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“, veikla LZI-2 (modulis „Augalų patologija“), koordinatorius vykdytojas.

2006–2007 m. Kenksmingų medžiagų kaupimosi augaluose, maisto produktuose ir pašaruose priežastingumas ir prevencija. (KENKSMEDAUP), reg. Nr. M-06003.

2003–2006 m. LVMSF Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių priemonių sukūrimas“ (MIKOTOKSINAS), reg. Nr. C-03003.

1996–2001 m. Tarptautinės programos „Kompiuterinių sprendimų priėmimo sistemų augalų apsaugoje pritaikymas, išvystymas ir įdiegimas Lietuvos žemės ūkyje“ vadovas.

Apdovanojimai

2016 m. Baltijos agroverslo instituto, „Arvi“ įmonių grupės, Aleksandro Stulginskio universiteto bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ordinas ,,Už nuopelnus Lietuvos kaimui“

2014 m. Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas ir Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medalis už nuopelnus žemės ūkio mokslui.

2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (bendraautoriai I. Brazauskienė, R. Semaškienė) už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007 m.)“.

2007 m. Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ laureatas (nominacija – „Mokslo naujovių skleidėjas“).

2004 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.

Kalbų mokėjimas

Lietuvių – gimtoji, anglų – gerai, rusų – l. gerai, lenkų – pakankamai.

Mokslinės   publikacijos

Per 200 mokslo darbų anglų, rusų, lietuvių kalbomis, 12 mokslinių knygų bei vadovėlių autorius ir bendraautoris.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Marčiulynienė D., Lygis V., Pliūra A., Krivickaitė R., Dabkevičius Z. 2015. Paprastojo uosio šeimų jautrumas džiūvimui panaudojant dirbtinį sodinukų apkrėtimą Hymenoscyphus fraxineus. Miškininkystė, 1 (77): 7–19
 • Vilkienė M., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D., Dabkevičius Z. Prevencinės dirvožemio organinės medžiagos mažėjimo priemonės. Proceedings of the 18th Conference for Junior Researchers “Science – Future of Lithuania”. Vilnius, Lietuva. Article Number: aplinka 17: 1–4.
 • Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Šarūnaitė L., Šlepetys J., Pocienė L., Šlepetienė A., Ceseviciene J. 2014. The yield and variation of chemical composition of cocksfoot biomass after five year of digestate application. Grassland Science in Europe, 19: 468–470
 • Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2009. The spread of ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae plants and incidente on cereals in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 246–259
 • Tilvikienė V., Butkutė B., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A. 2009. Nendrinių eraičių ir paprastųjų šunažolių biomasės kaita plaukėjimo bei žydėjimo tarpsniais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (2): 138–150. ISSN 1392-3196
 • Ronis A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Liatukas Ž. 2009. Influence of leaf diseases on grain yield and yield components in winter wheat. Journal of Plant Protection Research, 49 (2): 151–157
 • Dabkevičius Z., Sinkevičienė J., Semaškienė R., Sirvydas A., Kerpauskas P. 2008. The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 172–182. ISSN 1392-3196
 • Mankevičienė A., Supronienė S., Dabkevičius Z., Auškalnienė O. 2008. The incidente of Fusarium fungi and mycotoxins in wheat grain as affected by growth regulators. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 251–258. ISSN 1392-3196
 • Smatas R., Tamosiunas K., Semaskiene R., Dabkevicius Z., Lazauskas S. 2008. Trends in aphid occurrence in spring barley in 1976–2007. Journal of Plant Protection Research, 48 (3): 275–282. ISSN 1427-4345
 • Dabkevičius Z., Gelvonauskis B., Leistrumaitė A. 2008. Investigation of genetic resources of cultivated plants in Lithuania. Biologija, 54 (2): 51–55. ISSN 1392-0146
 • Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A., Dabkevičius Z., Lazauskas S. 2008. Biomass og grasses for energy: possibilities and Expectation. Italian Journal of Agronomy, 3 (3): 561–562. ISSN 1125-4718
 • Dabkevičius Z., Sirvydas P. A., Sinkevičienė J., Šaluchaitė A., Vasiliauskaitė I. 2008. Fizikinių veiksnių ir cheminių priemonių svarba išvengiant vasarinių miežių ligų. Žemės ūkio mokslai, 15 (4): 28–34. ISSN 1392-0200
 • Butkutė B., Dabkevičius Z. 2008. Individualių gliukozinolatų kaupimosi dėsningumai ir jų tarpusavio santykis rapsų sėklose. Žemės ūkio mokslai, 15 (2): 24–31. ISSN 1392-0200
 • Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Supronienė S., Mačkinaitė R. 2007. Mikroskopinių grybų plitimo ir mikotoksinų kiekio žieminių kviečių grūduose priklausomumas nuo jų nuėmimo laiko. Zemdirbyste-Agriculture, 94 (3): 162–175. ISSN 1392-3196
 • Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2007. New host-species of Claviceps purpurea (Fr.) Tul. from Poaceae family in Lithuania. Journal of Plant Protection Research, 47 (4): 409–416. ISSN 1427-4345
 • Butkutė B., Dabkevičius Z. 2007. Agropriemonių bei genotipo įtaka gliukozinolatų kaupimuisi rapsų sėklose ir jų kiekio įvairavimas išspaudose. Gyvulininkystė, 49: 40–55. ISBN 1392-6144
 • Mankevičienė A., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Semaškienė R., Mačkinaitė R., Supronienė R. 2006. Mycotoxin contamination of Lithuanian-grown cereal grains and factors determining it. Ekologija, 3: 21–27. ISSN 0235-7224
 • Supronienė S., Auškalnienė O., Dabkevičius Z., Mankevičienė A. 2006. The effects of growth regulators on spring barley (Hordeum vulgare L.) morphological indicators and grain contamination with fungi and mycotoxins. Agronomy Research, 4: 397–401. ISSN 1406-894X
 • Semaškienė R., Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Supronienė S. 2006. Effect of fungicides on Fusarium infection and production of deoxynivalelon in spring cereals. Agronomy Research, 4: 363-366. ISSN 1406-894X
 • Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. 2006. Efficacy of seed treaters on the germination of ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and stroma formalion. Agronomy Research, 4: 303–306. ISSN 1406-894X

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 • Baltaduonytė M., Dabkevičius Z., Brazienė Z. 2013. The spread of fungal leaf diseases in sugar beet crops. Rural development 2013, 22–28
 • Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Tilvikienė V., Šlepetys J., Dabkevičius Z. 2013. Biomass og grasses and other herbaceous plants for bioenergy use. Proceedings 22nd International Grassland Congress, 1782–1785
 • Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z. 2013. The use of digestate as fertilizer: effect on cocksfoot productivity and total energy input. Proceedings 22nd International Grassland Congress, 1503–1504
 • Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z. 2010. The Evaluation of tall fescue, cocksfoot and reed canary grass as energy crops for biogas production system. Grass Science in Europe, 15: Grassland in a Changing World, 304–306
 • Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Sarunaite L., Kadziulis L. 2008. Contribution of lucerne and red clover to succeeding cereal crops yield. Multifunctional Grasslands in a Changing World, 1: XXI International Grassland Congress; VIII international Rangeland congress, 87. ISBN 978-7-218-05854-2

Knygos, vadovėliai

 • Dabkevičius Z. 2009. Mikologijos pagrindai / mokomoji knyga. Lietuvos žemdirbystės institutas, 128 p.
 • Dabkevičius Z. 2008. Mikrobiologijos ir bakteriologijos pagrindai / mokomoji knyga. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 103 p.
 • Dabkevičius Z., Mikaliūnaitė R. 2008. Virusologijos pagrindai / mokomoji knyga. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 65 p.
 • Dabkevičius Z., Brazauskienė I. 2007. Augalų patologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms. IDP Solution, 493 p.: iliustr.
 • Dabkevičius Z., Vasiliauskas A., Žiogas A. 2006. Miško fitopatologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas: Lututė, 356 p.: iliustr.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save