Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Stasys Mizaras

Tel. +370 37 547 221
E-mail: stasys.mizaras@lammc.lt
Liepų St. 1, Girionys, LT-53101 Kaunas dist., Lithuania

Education

1965–1970 Economist qualification, Faculty of Economics, Vilnius University.

1959–1964 Forester qualification, Lithuanian Academy of Agriculture (since 2019 Vytautas Magnus University Agriculture Academy). 

Academic degree

1973 Doctor of Social Sciences (Economics), dissertation “Cost estimation methods for stand management in the selective forestry” (1970–1973), Voronezh Forest Technical Institute, SSSR.

Research fields

 • Forest economics
 • Forest policy

Position

Since 2016 Scientific consultant, Department of Forest Resources, Economics and Policy, Institute of Forestry, LAMMC.

Involvement in programmes and projects

 • 2013–2016 COST FP1201 Action: Forest LAnd Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP).
 • 2014–2015 ESF projektas „Miškų tvarkymo darnumo ekonominis vertinimas“, vadovas ir vykdytojas.
 • 2015 Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2012–2014 metais įvertinimas, vykdytojas.
 • 2015 Nenukirsto miško kainos nustatymo naujos metodikos sukūrimas, vadovas ir vykdytojas.
 • 2014 Lietuvos privačių miškų savininkų švietimo ir konsultavimo sistemos tobulinimas, vykdytojas.
 • 2013–2015 Projektas „Miškų tvarkymo darnumo ekonominis vertinimas“, vadovas ir vykdytojas.
 • 2012–2013 Medkirčių, skirtų ugdymo kirtimams, naudojimo Lietuvoje ekonominis ir techninis vertinimas, vadovas ir vykdytojas.
 • 2012 ES paramos Lietuvos miškų ūkiui analizės atlikimas, vadovas ir vykdytojas.
 • 2011–2012 Lietuvos miškų nemedieninių išteklių ir funkcijų sukuriamos naudos ekonominės analizės ir įvertinimo atlikimas, vadovas ir vykdytojas.
 • 2006–2009 COST E51 Action: Integrating innovation and development policies for the forest sector, Valdymo komiteto narys.
 • 2003–2007 COST E30 Action: Economic integration of urban consumers demand and rural forestry production, Valdymo komiteto narys.

Supervision of PhD studies

 • 2016–2020 PhD student Asta Doftartė, the PhD studies project „Analysis and evaluation of factors influencing economic sustainability of forest management in private holdings”, scientific consultant.
 • 2001–2006 PhD student Liana Sadauskienė, the PhD studies project “Factors determining work time expenditures and costs of forest fuel production”, supervisor.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS (click the link here)

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Lukminė D., Mizaras S. 2021. Forest and society’s welfare: impact assessment in Lithuania. Sustainability, 13 (10): 5598. IF – 3,889

 2. Mizaras S., Doftartė A., Lukminė D., Šilingienė R. 2020. Sustainability of small-scale forestry and its influencing factors in Lithuania. Forests, 11 (6): 619. IF – 2,633
 3. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Lukminė D., Mizaras S., Beniušienė L., Armolaitis K. 2019. Lithuanian forest biomass resources: legal, economic and ecological aspects of their use and potential. Energy, Sustainability and Society, 9: 41. IF – 1,961
 4. Mizaras S., Mizaraitė D. 2015. Integrated economic and social approaches for the evaluation of forest management sustainability: the case of Lithuania. Baltic Forestry, 21 (1): 96–105. IF – 0,304
 5. Brukas V., Mizaras S., Mizaraitė D. 2015. Economic forest sustainability: Comparison between Lithuania and Sweden. Forests, 6 (1): 47–64. IF – 1,139
 6. Mizaras S., Kavaliauskas M., Činga G., Mizaraitė D., Belova. O. 2015. Socio-economic aspects of recreational use of forests in Lithuania. Baltic Forestry, 21 (2): 308–314. IF – 0,412
 7. Teder M., Mizaraitė D., Mizaras S., Nonić D., Nedeljković J., Sarvašová Z., Vilkriste L., Zalite Z., Weiss G. 2015. Structural changes of state forest management organisations in Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia and Slovakia since 1990. Baltic Forestry, 21 (2): 326–339. IF – 0,412
 8. Mizaras S., Sadauskiene L., Mizaraite D. 2011. Cost and profitability of biofuel chipping in Alnus incana stands in Lithuania. Scandinavian Journal of Forest Research, 26 (2): 154–160. IF – 1,197
 9. Mizaraitė D., Sadauskienė L., Mizaras S. 2010. Lithuanian private forestry: the actual situation, tendencies and problems. Baltic Forestry, 16 (2): 296–302. IF – 0,20
 10. Mizaraitė D., Mizaras S., Sadauskienė L. 2007. Wood fuel supply, costs and home consumption in Lithuania. Biomass and Bioenergy, 31 (10): 739–746. IF – 3,326

Other peer-reviewed publications (2006–2019)

 1. Doftartė A., Mizaras S., Lukminė D. 2019. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo rodiklių analizė. Miškininkystė, 2 (84): 46–53.
 2. Mizaras S., Doftartė A., Lukminė D. 2019. The assessment of Lithuanian private forestry sustainability. Žemės ūkio mokslai, 26 (1): 22–32.
 3. Mizaras S., Lukminė D. 2016. Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas [The relevance of nominal price method for forest value assessment in Lithuania]. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 23 (2): 89–102,
 4. Mizaras S., Lukminė D. 2016. Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje [The stumpage pricing in Lithuania]. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 23 (4): 190–199.
 5. Mizaras S., Mizaraitė D. 2014. Miškų tvarkymo darnumo ekonominis ir socialinis vertinimas [Economic and social evaluation of forest management sustainability]. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 21 (2): 96–108.
 6. Mizaras S., Sadauskienė L., Mizaraitė D. 2013. Influence of tree species on the productivity of „Timberjack 1270D“ harvester in Lithuanian conditions. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (74): 36–43.
 7. Mizaras S., Kavaliauskas M., Činga G. 2013. Daugiafunkcinio miško vertinimas pajamų kapitalizavimo metodu. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 20 (2): 100–
 8. Mizaras S., Kombaris N. 2012. Miškų daugiafunkciškumo ekonominis vertinimas Varnių regioninio parko konservacinės paskirties teritorijose. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 19 (2): 98–105.
 9. Mizaras S., Matulis M. 2012. Medienos ruošos medkirte ir motorpjūkliu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 19 (2): 106–115.
 10. Mizaras S., Jasaitė A. 2011. Medynų auginimo derlingose N ir L hidrotopų augavietėse ekonominis įvertinimas. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (70): 42–48.
 11. Mizaraitė D., Mizaras S. 2010. Medienos kuro sunaudojimo kaimo vietovėse tyrimas [The investigation of wood fuel consumption in rural areas]. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir problemos [Economics and Management: Current Issues and Perspectives], 3 (19): 110–118.
 12. Mizaraitė D., Sadauskienė L., Mizaras S. 2010. Lietuvos privataus miškų ūkio socialinės ir ekonominės raidos tendencijos [Tendencies of social and economics evaluation of Lithuanian private forestry]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 1 (67): 42–49.
 13. Mizaras S., Mizaraitė D. 2010. Globalizacijos poveikiai Lietuvos miškų ūkiui [The impact globalization on Lithuanian forestry]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 1 (68): 53–60.
 14. Mizaras S., Sadauskienė L., Mizaraitė D., Činga G., Vitunskas D., Marozas V. 2010. Mašininio miško kirtimo kompleksinis vertinimas [Integrated Valuation of Mechanised Forest Harvesting]. Vagos, 89 (42): 17–24.
 15. Sadauskienė L., Mizaras S., Mizaraitė D., Aleinikovas M. 2009. Medienos kuras: ištekliai, ruošos kaštai ir naudojimo katilinėse efektyvumas [Wood fuel: resources, production costs and efficiency of wood fuel use at the heating plants]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (66): 42–51.
 16. Mizaras S., Sadauskienė L., Mizaraitė D. 2009. Medienos ruošos technologijų lyginamoji ekonominė analizė [Comparative economic analysis of wood production technologies]. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 16 (1-2): 61–68.
 17. Mizaras S., Sadauskiene L., Mizaraite D. 2008. Productivity of harvesting machines and costs of mechanised wood harvesting: Lithuanian case study. Baltic Forestry, 14 (2): 155–162.
 18. Mizaraitė D., Sadauskienė L., Mizaras S. 2008. Kirtimo atliekų mechanizuoto rišimo į ryšulius darbo laiko sąnaudos ir kaštai: atvejo tyrimas [The work time expenditures and costs of mechanized logging residues bundling: case study]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 1 (63): 56–63.
 19. Mizaras S., Mizaraitė D. 2008. Inovacijos Lietuvos miškų ūkio įmonėse [Innovation in Lithuanian forestry enterprises]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 1 (63): 64–73.
 20. Sadauskienė L., Mizaras S., Mizaraitė D. 2008. Medkirčių darbo našumo Lietuvos sąlygomis lyginamoji analizė [Comparative analysis of harvesters‘ productivity under Lithuanian conditions]. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (64): 16–23.
 21. Mizaras S., Sadauskienė L. 2006. Žaliavos skiedroms ruoša baltalksnynuose: darbo laiko sąnaudos, savikaina ir pelningumas. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (60): 54–61.
 22. Mizaras S. 2006. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. Miškininkystė [Journal of Forest Science], 2 (60): 27–34.
 23. Mizaras S. 2006. Saugomų teritorijų ir neplynų kirtimų plėtros ekonominė analizė. Žemės ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 3: 44–48.

Other publications

 1. Mizaras S., Mizaraite D., Sadauskiene L. and Ozolincius R. 2007. Improving incomes from small-scale forestry of Lithuania. In: Improving the Triple Bottom Line Returns from Small-scale Forestry. Proceedings of IUFRO 3.08 Conference. Ormoc City, Leyte, the Philippines, p. 425–429. ISBN 9781864998849
 2. Mizaraitė D., Mizaras S. 2006. Afforestation of Agriculture Land as a Tool of Rural Forestry Development in Lithuania. In: Proceedings of IUFRO Research Group 3.08.00: Small Scale Forestry. International Symposium “Small-scale Forestry and Rural Development: the intersection of ecosystems, economics and society”, June 18–23, Galway, Ireland, p. 305–311. ISBN 1902696506

Monographs, books, textbooks and their chapters published by national publishers

 1. Mizaras S., Brukas V., Mizaraitė D. 2015. Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir socialiniai aspektai [Evaluation of forest management sustainability: economic and social aspects]. Monografija. Kaunas. 256 p. ISBN 978-9955-37-177-9
 2. Mizaraitė D., Mizaras S. 2013. Lietuvos privačių miškų savininkų miškų ūkio veiklos pobūdžio ir jos intensyvumo išaiškinimo metodika [Private forest owners forest management aspects and intensity clarification methodology]. Kn.: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams [Methodologies for innovative agricultural and forestry research]. Kaunas, p. 145–155. ISBN 978-9955-37-149-6
 3. Mizaras S., Mizaraitė D. 2013. Lietuvos miškų kompleksinio ekonominio vertinimo metodika [Economic valuation methodology for integrated forestry of Lithuania]. Kn.: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams [In: Methodologies for innovative agricultural and forestry research]. Kaunas, p. 131–144. ISBN 978-9955-37-149-6

Others monographs, books or their chapters

 1. Miško žemių ekonominis vertinimas [Economic evaluation of forest lands]. Lietuvos TSR mokslų akademijos ekonomikos institutas, Lietuvos TSR žemės ūkio akademija, Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas. Vilnius, 1975, 192 p. (co-other).
 2. Miškų kadastro sudarymas ir panaudojimas [Formation and use of forest cadastre]. MA Ekonomikos institutas. Vilnius, 1978, 230 p. (co-outhor).
 3. Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika [Forestry and market economy]. 1993, Kaunas, 152 p.
 4. Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas [Economic methods in forestry: planning, analysis, evaluation]. 2002. Kaunas, 114 p. ISBN9955-452-56-0.
 5. Mizaras S. Miškininkavimo ekonominė analizė [Economic analysis of forestry]. Mokomoji knyga. Akademija. 111 p. ISBN 978-609-449-015-6

Recommendations

 1. Mizaras S., Sadauskienė L., Mizaraitė D. 2011. Rekomendacijos medkirčių darbo našumui ir kaštams nustatyti [Recommendations for harvesters productivity and cost evaluation]. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija [Ministry of Environment of Republic of Lithuania], p. 16.
Lt