Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2011 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Audrius Radzevičius. „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“, mokslinis vadovas prof. dr. Česlovas Bobinas, moksliniai konsultantai: dr. Tedeušas Šikšnianas, doc. dr. Pranas Viškelis.

Donatas Šumskis. „Ėminių paėmimas ir pateikimas GIS pH tyrimams skirtingos genezės dirvožemiuose“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

Gražina Statkevičiūtė. „Vakarų Europos ekotipo vasarinių miežių atsparumo tipų vyraujantiems grybinių ligų patogenams tyrimai“, mokslinė vadovė dr. Algė Leistrumaitė, mokslinė konsultantė dr. Roma Semaškienė.

Justinas Kretavičius. „Skirtingos biologinės kilmės medaus kokybiniai rodikliai ir jų savybės, sąsaja su dekristalizavimu“, mokslinis vadovas dr. Jurgis Račys, mokslinė konsultantė prof. dr. Rūta Dubakienė.

Kristina Jonavičienė. „Motiejukų (Phleum spp.) genetinė įvairovė ir atsparumo sausrai molekulinių žymenų paieška“, mokslinė vadovė dr. Vanda Paplauskienė, mokslinė konsultantė dr. Nijolė Lemežienė.

Laura Masilionytė. „Skirtingo našumo dirvožemių pokyčiai ekologinėje ir tausojamojoje žemdirbystės sistemose“, mokslinė vadovė dr. Stanislava Maikštėnienė.

Sandra Sakalauskienė. „Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas“, mokslinė vadovė dr. Aušra Brazaitytė.

Vidmantas Bendokas. „Obels vainiko architektūros genetinė kontrolė ir paveldėjimas“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys.

Vilma Kemešytė. „Svidrių (Lolium) genties trumpaamžių rūšių agrobiologinis ir selekcinis įvertinimas“, mokslinė vadovė dr. Nijolė Lemežienė, mokslinis konsultantas dr. Juozas Kanapeckas.

Virmantas Povilaitis. „Miglinių javų derliaus formavimo aspektai skirtingo intensyvumo agroekosistemose“, mokslinis vadovas dr. Sigitas Lazauskas.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Mindaugas Škėma. „Lietuvos miškų trako biomasės kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai“, mokslinis vadovas doc. dr. Virgilijus Mikšys.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Ringailė Lukšienė. „Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L) DNR polimorfizmas ir ekologinių sąlygų įtaka gemalų morfogenezei in vitro“, mokslinė vadovė doc. dr. Sigutė Kuusienė.

En