Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2015 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Danutė Jablonskytė-Raščė. „Paprastųjų ir spelta kviečių produktyvumo ir kokybinių rodiklių formavimosi dėsningumai ekologinės žemdirbystės sąlygomis“, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė.

Ingrida Verbylienė. „Agropriemonių įtaka cheminių elementų migracijai priesmėlio išplautžemyje“, mokslinė vadovė habil. dr. Liudmila Tripolskaja.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Diana Marčiulynienė. „Grybo Hymenoscyphus fraxineus skirtingos kilmės populiacijų savybės ir paprastojo uosio jautrumas ligos sukėlėjui“, mokslinis vadovas dr. Vaidotas Lygis, moksliniai konsultantai: prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, dr. Alfas Pliūra.

Rytis Zizas. „Miško struktūros įtaka kurtinių (Tetrao urogallus L.) buveinių pasirinkimui ir pasiskirstymui Baltijos jūros pietryčių regione“, mokslinis vadovas prof. dr. Gediminas Brazaitis, mokslinė konsultantė dr. Olgirda Belova.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS KRYPTIS

Rita Verbylaitė. „Drebulė Lietuvos miškuose (Populus tremula L.) Lietuvos miškuose: rinktinių medžių ir populiacijų genetinė įvairovė, nustatyta molekuliniais žymenimis“, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas, prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius, mokslinė konsultantė dr. Sigutė Kuusienė.

Vaida Šėžienė. „Plynų kirtaviečių dominantų alelopatinis poveikis brukninių pušynų atkūrimui kintant klimato sąlygoms”, mokslinė vadovė prof. dr. Ligita Baležentienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius.

En