Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2016 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Nijolė Liepienė. „Lubinų antraknozę sukeliančių Colletotrichum spp. grybų identifikavimas, patogeniškumas ir žalingumas bei kontrolės priemonių efektyvumas“, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė.

Jovita Mikaliūnienė. „Raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) atsparumas grybinėms ligoms ir jų kokybiniai rodikliai", mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė.

Lina Žičkienė. „Mineralinio azoto kaita skirtinguose dirvožemiuose“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

Karolina Gvildienė. „Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

Neringa Rasiukevičiūtė. „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė.

Jelena Titova. „Tręšimo nuotekų dumblo kompostu įtaka energinių augalų biomasės formavimuisi ir cheminių elementų kaitai“, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė.

Ieva Jokubauskaitė. „Tirpios ir humifikuotos anglies kitimas rūgščiuose dirvožemiuose taikant skirtingas kalkinimo ir tręšimo sistemas“, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė.

Kristina Amalevičiūtė. „Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos“, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys.

Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė. „Paprastojo išplautžemio savybių pokyčiai ir fitocenozių produktyvumas kintant žemėnauda“, mokslinis vadovas dr. Saulius Marcinkonis.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Adas Marčiulynas. „Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank.) biologija ir reikšmė paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) medžių būklei Lietuvoje”, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Rimantas Rakauskas.

Gediminas Čapkauskas. „Gamtiniai medynų vystymosi trikdžiai: medžių pažeidžiamumas ir lajų defoliacijos rizika“, mokslinis vadovas dr. Vidas Stakėnas.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Valda Araminienė.  „Beržų būklės ir augimo dėsningumai dabartinėmis ir modeliuoto klimato sąlygomis“, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

En