Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-954 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ patvirtintą 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga” vykdomas projektas „GMO RIZIKOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO STUDIJA“ Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0010 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šio projekto tikslas – užtikrinti, kad veikla, kurioje naudojami GMO, būtų vykdoma saugiai, neišplistų į aplinką ir nepažeistų ekosistemų.

GMO, neatsižvelgiant į tai, ar jie į aplinką išleidžiami dideliais, ar mažais kiekiais, bandymo ar rinkos tikslais, gali kryžmintis su kitomis giminingomis laukinėmis rūšimis ir išplisti gamtoje negrįžtamai. ES rinkoje leidžiama naudoti GMO (sojos, rapsas, kukurūzai, medvilnė) maistui ir pašarams. GM rapsas (GT73, T45, MON 88302, MON88302xMs8xRf3, MON88302xMs8,MON88302xRf3) yra atsparus herbicidams ir nesandariai vežant perdirbimui (biokuras, maistas, pašarai) pakelėse gali išbyrėti, susikryžminti su sėjamuoju rapsu, svėre, dirviniu garstuku ir sudaryti naujus hibridus. Dėl mokslinių tyrimų trūkumo Lietuvoje GMO pavojaus vertinimai nėra išsamūs, o turimos žinios fragmentiškos. Atsižvelgiant į išdėstytas problemas ir siekiant projekto tikslo bus įvertinta esama situacija Lietuvoje dėl galimai išsisėjusio GM rapso ir parengta studija su išvadomis ir rekomendacijomis siekiant teisės aktų tobulinimo GMO srityje ypatingą dėmesį skiriant kontrolės stiprinimui.

Projekto vykdytojas – Aplinkos ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-11-23 – 2021-02-23.

Projekto uždavinys – stiprinti galimo GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimą ir valdymą.

Projekto veiklos aprašymas – įgyvendinant projekto veiklą, turi būti atlikti šie veiksmai:

  1. Išnagrinėti ES, nacionalinių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius GMO naudojimą ir tarptautinius susitarimus; išanalizuoti kitų šalių atliktų panašių tyrimų duomenis, genetinės modifikacijos nustatymo, mėginių formavimo sertifikuotas metodikas, gautus panašių tyrimų rezultatus ir parengti Studijos įvadinę ir metodinę dalis;
  2. Parengti galimai GM rapso išsisėjusio Lietuvos teritorijoje mėginių planą (toliau – Mėginių planas) su tiksliomis koordinatėmis, mėginių ėmimo laiku/dažniu/skaičiumi prieš tai identifikavus galimus šaltinius (kelių, geležinkelių ir kt.), ūkininkų deklaruotų rapso pasėlių vietas, biokuro gamyklas, kitas rapso perdirbimo vietas. Mėginių planą aptarti su AM, GMO ekspertų komiteto ir GMO valdymo priežiūros komiteto nariais;
  3. Vadovaujantis Mėginių planu, dviejų metų vegetacijos periodu atlikti galimo GM rapso rizikos poveikio aplinkai tyrimą: pirmųjų metų vegetacijos metu surinkti apie 100 vnt. mėginių, antrųjų metų vegetacijos metu surikti tiek vnt. mėginių, kiek leis turimas biudžetas, bet ne mažiau nei 25 vnt. Visi laboratoriniai DNR išskyrimo, genetinės modifikacijos nustatymo tyrimai turi būti atliekami tik GMO sertifikuotoje laboratorijoje vadovaujantis sertifikuotais GMO metodais ir tai aprašyti Tyrimo eigos ir gautų rezultatų Studijos dalyje;
  4. Parengti tarpinę ataskaitą apie gautus pirmųjų metų vegetacijos tyrimų rezultatus, rekomendacijas ir pristatyti tikslinei grupei (AM atstovai, GMO valdymo priežiūros komitetas, GMO ekspertų komitetas);
  5. Atlikus antrųjų metų vegetacijos tyrimą, parengti galimo GMO rizikos poveikio aplinkai išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių ateities veiksmų siekiant stiprinti GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimą, valdymą.

Fiziniai rodikliai – studija – 1 vnt.

Paslaugas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras (LAMMC) ir Nacionalinis maisto veterinarijos rizikos vertinimo institutas (NMVRVI).

Su tarpinė šio projekto ataskaita galima susipažinti Aplinkos ministerijos puslapyje: http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=bfffff37-4761-4177-9119-c9eed9668f10

En