Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Įžvalgos į ateities miškus: klimato kaitos ir ligų iššūkiai bei galimos priemonės miško ekosistemų bioįvairovės išsaugojimui ir darniam funkcionavimui

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0039

Projekto pavadinimas: „Įžvalgos į ateities miškus: klimato kaitos ir ligų iššūkiai bei galimos priemonės miško ekosistemų bioįvairovės išsaugojimui ir darniam funkcionavimui“.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Audrius Menkis 

Santrauka: Projekto tikslas – kompleksiškai rinkti empirinius duomenis, siekiant prognozuoti, kaip skirtingi klimato kaitos scenarijai bei ligos gali įtakoti Lietuvos medžių ir susijusių organizmų bioįvairovę ir įvertinti galimas praktines priemones, siekiant išsaugoti miškų bioįvairovę bei darnų miško ekosistemų funkcionavimą.

Projekto idėja ir jos naujumas grindžiamas siekiu pažinti bei prognozuoti, kaip klimatas ir medžių ligos įtakoja medžių bei su jais susijusios organizmų bioįvairovės geografinį paplitimą, sveikatingumą ir miško ekosistemų funkcionavimą. Projekto uždaviniai yra: 1. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją, modeliuojant galimą klimato kaitos įtaką miško mikroorganizmams kaip vienam iš principinių miško bioįvairovės komponentų, atsakingų už medžių ligas ir jų biokontrolę bei maistmedžiagių, anglies ir vandens apytaką miško ekosistemose; 2. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją, tiriant atskirų miško bioįvairovės komponentų sąveiką su medžiais bei jų praktinę reikšmę medžių ir medynų, kurie pastaruoju metu yra stipriai pažeidžiami ligų, sveikatingumui, bei pačių medžių kaip miško bioįvairovės elementų išsaugojimui; 3. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją, siekiant suprasti, kaip ir kokiu mastu giminingos ir šiuo metu pasireiškiančioms ligoms bei kenkėjams atsparios, bet nevietinės kilmės medžių rūšys, gali būti alternatyvūs šeimininkai vietinės kilmės miško bioįvairovės komponentams, kurie greičiausiai išnyktų dėl klimato kaitos, ligų ir kenkėjų įtakos, išnykus vietinės kilmės medžių rūšims. Mokslinių tyrimų turinys apima penkias veiklas, kurių metu bus siekiama iškeltų fizinių rodiklių įgyvendinimo. Projektas numato diegti pažangius molekulinės biologijos, bioinformatikos bei klimato kaitos modeliavimo metodus, siekiant aukštos kokybės bei patikimų rezultatų, kurie prisidėtų prie darnaus Lietuvos ir viso regiono vystymosi, paremto mokslinėmis žiniomis bei gamtosauginiais principais.

Siekiamas rezultatas: Projekto siekiamas rezultatas yra išaiškinti Lietuvos pušynų ir eglynų ekosistemų mikroorganizmų bioįvairovę ir jos funkcionavimą skirtingomis aplinkos sąlygomis, sutinkamas ligas, jų paplitimą bei įtaka medynų sveikatingumui. Taip pat yra siekiama sudaryti šių medynų raidos modelius pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus bei modeliuoti galimą naujų ligų plitimą medynuose. Projekto tyrimų eigoje taip pat yra siekiama išaiškinti bendrą mikroorganizmų bioįvairovę Lietuvos uosynuose, jų įtaka uosynų sveikatingumui bei jų galimą panaudojimą uosynų ligos biokontrolei. Taip pat yra siekiama nustatyti maumedžio grybų, kerpių ir vabzdžių bendrijas bei jų panašumus ir skirtumus su eglės bendrijomis, bei nustatyti maumedynų ligas ir jų paplitimą. Projekto siekiamas rezultatas taip pat yra nustatyti mandžiūrinio uosio ir sibirinės guobos, kaip ligoms ir kenkėjams atsparesnių medžių, tinkamumą ir potencialą išsaugoti ligų ir kenkėjų suniokotų vietinių uosynų ir guobynų bioįvairovei ir ekosistemų funkcionavimui. Rezultatus planuojama skelbti 7 mokslo straipsniuose bei pristatyti 2 konferencijose.

Planuojami rezultatai praturtins miškotyros mokslo kryptį bei įgalins toliau plėtoti mokslinius tyrimus molekulinės biologijos, ekosistemų struktūros ir dinamikos, funkcinės organizmų sąveikos bei klimatologijos srityse. Surinktus duomenis planuojama skelbti atvirose duomenų bazėse, kas sudarytų sąlygas visuotinam prieinamumui ir panaudojimui ateities tyrimuose.

„Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą ,,Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

En