Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Negyvenamųjų patalpų viešasis nuomos konkursas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija skelbia viešą nuomos konkursą išnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių pr. 287, Kaune. Patalpų paskirtis – administracinė. Jeigu negyvenamose patalpose vykdomai veiklai vykdyti reikalingi leidimai ar licencijos, ji gali būti vykdoma tik šiuos leidimus ar licencijas gavus.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, nuo 2020 m. liepos 2 d. 8 val. Savanorių pr. 287, Kaune, 201 kab., pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavardė, jeigu dalyvis fizinis asmuo), adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Registracijos metu pateikiamas finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  • paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, į kurį komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą;
  • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  • siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamas patalpas.

Paraiškos registruojamos iki 2020 m. liepos 7 d. 10 val.

Nuomojamos negyvenamosios patalpos:

Eil. Nr.

Patalpos indeksas

Plotas, kv. m

Nuompinigių dydis Eur/kv. m

Patalpų paskirtis

Nuomos sutarties terminas

 

be PVM

su PVM

1.

3-3

20,98

3,90

4,72

Administracinė

Iki 2024-10-07

 

 

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

Už komunalines paslaugas apmokama per 5 darbo dienas po sąskaitos faktūros gavimo.

Per nustatytą laiką nesumokėjus nuompinigių ir kitų mokesčių, įmokų, privaloma sumokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam laikotarpiui, jeigu turto valdytojas priims sprendimą ir toliau šias patalpas nuomoti.

Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas nuo patalpų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo privalės įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centras.

Konkurso dalyvio trijų mėnesių dydžio pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu (jeigu PVM mokėtojas – su PVM):

Eil. Nr.

Patalpa, indeksas

Plotas, kv. m

Nuompinigių dydis,

Eur/kv. m, be PVM

Trijų mėnesių dydžio pradinis įnašas, Eur

be PVM

su PVM

1.

3-3

20,98

3,90

245,47

297,02

Atsakingas asmuo už negyvenamųjų patalpų apžiūrą – vyresnioji ekonomistė Dalė Vekvert, tel. (8 37) 312412. Apžiūros laikas 2020 m. birželio 29–30 d. ir liepos 1 d. nuo 8 iki 12 val.

Viešas nuomos konkursas įvyks 2020 m. liepos 7 d. 11 val. Savanorių pr. 287, Kaune, 201 kab.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija kodas – 302474021, PVM mokėtojo kodas LT1000051222310, atsiskaitomoji sąskaita LT864010042500070238, AB LUMINOR BANKAS, Lietuvos skyrius.

Konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių dydį. 

Konkurso laimėtojo pradinis įnašas bus įskaitomas į nuompinigius. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo bus grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas nugalėtoju, ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nepasirašo nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

En