Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Žydrė Kadžiulienė

ORCiD iD: 0000-0001-6181-5885
Mob. 8 615 40 757
El. paštas zydre.kadziuliene@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas

1992–1995 m. agronomijos krypties doktorantūra, Lietuvos žemdirbystės institutas (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas).

1980–1985 m. ekonomistės-organizatorės specialybė, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Ekonomikos fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2019 m. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė.

1995 m. agrarinių mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Baltųjų dobilų sėklos norma ir santykis ganykliniuose mišiniuose“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Agronomija (pievininkystė, agroekologija, augalininkystė), ekologija ir aplinkotyra

Profesinė patirtis

2018–2020 m. LAMMC Žemdirbystės instituto direktorė.

2010–2018 m. LAMMC Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui.

Nuo 2010 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja.

2009–2010 m. Lietuvos žemdirbystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, direktoriaus pavaduotoja mokslui.

1998–2008 m. LŽI vyresnioji mokslo darbuotoja.

1996–1998 m. LŽI, Žolininkystės skyrius, mokslinė bendradarbė.

1995–1996 m. LŽI, Žolininkystės skyrius, asistentė.

1992–1995 m. LŽI, Žolių ūkio skyrius, doktorantė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos (NJF), Europos bei Lietuvos agronomų sąjungų narė.
 • Mokslinių žurnalų Žemdirbystė=Agriculture (nuo 2010 m.), Žemės ūkio mokslai (nuo 2014 m.), Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science (nuo 2017 m.) redkolegijų narė.
 • Agronomijos krypties doktorantūros komiteto narė.

Kvalifikacijos kėlimas

 • 2010 m. Belgijos žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų institute.
 • 2004 m. Airijos žemės ūkio universitete.

Kita veikla

 • 2021–2023 m. EGF 2023 tarptautinės konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė, organizacinio komiteo narė.
 • Ekologinės žemės ūkio tarybos prie Žemės ūkio ministerijos narė.
 • VšĮ „Ekoagros“ Apeliacinės komisijos narė.
 • 2018 m. 26th NJF (Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija) kongreso „Žemės ūkis per ateinančius 100 metų“ (birželio 27–29 d., Kaunas) mokslinio komiteto narė,
 • 2017 m. EUCARPIA (Europos selekcijos mokslinių tyrimų asociacija)  tarptautinės konferencijos „Žolinių ir baltyminių augalų selekcija genomikos eroje“ (rugsėjo 11–14 d., Vilnius) mokslinio komiteto narė.
 • 2013 m. konferencijos „19th Baltic Agronomy Forum“ viena organizatorių.
 • LAMMC kasmetinių (2010; 2011; 2012; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.)  konferencijų „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ viena organizatorių.
 • LAMMC ŽI konferencijų „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 m.) viena organizatorių.
 • 2013 m. Konferencijos „Dirvožemis, augalai ir aplinkosaugos aspektai“ viena organizatorių ir kt.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Tarptautiniuose

 • 2020–2024 m. Horizon 2020 projektas „Tausojantis klimato požiūriu žemės ūkio dirvožemio valdymas“ (EJP SOIL), LAMMC dalies koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2017–2021 m. Horizon 2020 projektas „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE), LAMMC dalies koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2015–2017 m. FP7 ERA-NET Plus: CORE Organic Plus programos projektas „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose“ (FertilCrop), LAMMC dalies projekto koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2013–2016 m. ES programos Pažangi energetika Europai (IEE) projektas „Būdų ir rinkos sistemų optimizavimas tvarios bioenergijos ir technologijų konkurencingumo stiprinimui Europoje“ (IEE/12/842/SI2.645699 – BIOTEAM), LAMMC dalies projekto koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2009–2012 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo 2007–2013 programos projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas“ (Bioenergy Promotion), vykdytoja.

Nacionaliniuose

 • 2017–2022 m. LMT Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)“, vadovė.
 • 2017–2019 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio, ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“, vadovė ir vykdytoja.
 • 2015–2017 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio, ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Sojų auginimo technologinių normų nustatymas“, vadovė ir vykdytoja.
 • 2014–2016 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Artemisia dubia biomasės cheminės sudėties ir termocheminės konversijos tyrimai (ARTBIO)“, vadovė ir vykdytoja.
 • 2012–2021 m. LAMMC ilgalaikė institucinė programa „Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“, vadovė ir vykdytoja.
 • 2012–2014 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio, ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos bei auginamų augalų fitosanitarinės būklės įvertinimas“, vadovė.

Vadovavimas doktorantams

 • Nuo 2019 m. Mindaugo Budvyčio disertacinio darbo „Įvairiarūšių žolynų biologiškai aktyvios medžiagos ir jų įtaka karvių sveikatingumui bei produktyvumui“ mokslinė vadovė.
 • 2018–2022 m. Gintarės Šidlauskaitės disertacinio darbo „Pupinių ir miglinių žolių traprūšinis suderiamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“ mokslinė vadovė.
 • 2017–2021 m. Viktorijos Gecaitės disertacinio darbo „Pasėlio augalų įvairovės erdvinio didinimo tyrimai ekologinėje agrosistemoje“ mokslinė konsultantė.
 • 2015–2019 m. Monikos Toleikienės disertacinio darbo „Biologinis ir organinis azotas ekologinio ūkininkavimo ekosistemų aplinkos gerinimui“ mokslinė vadovė.
 • 2012–2016 m. Linos Pocienės disertacinio darbo „Daugiamečių miglinių žolių kietajam biokurui auginimo būdų bei tinkamumo konversijai tyrimas“ mokslinė vadovė.
 • 2007–2011 m. Vitos Tilvikienės disertacinio darbo „Įvairių žolių rūšių cikle „biomasė – biodujos – biomasė“ agroekologinis ir agroenergetinis įvertinimas“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2012 m.
 • 2002–2006 m. Linos Šarūnaitės disertacinio darbo „Ekologiškai tvarių daugiafunkcinių ankštinių/varpinių žolynų tyrimai“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2007 m. 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Šarūnaitė L., Toleikienė M., Arlauskienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Supronienė S., Semaškienė R., Kadžiulienė Ž. 2022. Effects of pea (Pisum sativum L.) cultivars for mixed cropping with oats (Avena sativa L.) on yield and competition indices in an organic production system. Plants, 11 (21): 2936. IF – 4,658
 2. Šidlauskaitė G., Kemešytė V., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2022. Plant diversity, functional group composition and legumes effects versus fertilisation on the yield and forage quality. Sustainability, 14 (3): 1182. IF – 3,889

 3. Semaškienė R., Jonavičienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Sabeckis A., Supronienė S., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. The response to crop health and productivity of field pea (Pisum sativum L.) at different growing conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 72 (1): 923–-930. IF – 1,931
 4. Arlauskienė A., Gecaitė V., Toleikienė M., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2021. Soil nitrate nitrogen content and grain yields of organically grown cereals as affected by a strip tillage and forage legume intercropping. Plants, 10 (7): 1453. IF – 4,658
 5. Arlauskienė A., Jablonskytė-Raščė D., Šarūnaitė L., Toleikienė M., Masilionytė L., Gecaitė V., Kadžiulienė Ž. 2021. Perennial forage legume cultivation and their above-ground mass management methods for weed suppression in arable organic cropping systems. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 8: 34. IF – 4,839

 6. Suproniene S., Decorosi F., Pini F., Bellabarba A., Calamai L., Giovannetti L., Bussotti F., Kadziuliene Z., Razbadauskiene K., Toleikiene M., Viti C. 2021. Selection of Rhizobium strains for inoculation of Lithuanian Pisum sativum breeding lines. Symbiosis, 83: 193–208. IF – 3,109
 7. Toleikiene M., Slepetys J., Sarunaite L., Lazauskas S., Deveikyte I., Kadziuliene Z. 2021. Soybean development and productivity in response to organic management above the Northern boundary of soybean distribution in Europe. Agronomy, 11 (2): 214. IF – 3,949

 8. Toleikiene M., Zvirdauskiene R., Suproniene S., Arlauskiene A., Brophy C., Kadziuliene Z. 2021. Soil microbial functional diversity responds to plant-based organic fertlisers depending on the group of carbon sources. Polish Journal of Environmental Studies, 30 (3): 2755–2768. IF – 1,871
 9. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2021. Agronomic practice and performance of organic farms in different environmental conditions in Lithuania. Biological Agriculture and Horticulture, 37 (2): 91–106. IF – 1,864
 10. Šidlauskaitė G., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2021. Productivity potential of three tetraploid ryegrass cultivars and their mixture in new swards with clovers. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (3): 241–246. IF – 1,281
 11. Tilvikiene V., Venslauskas K., Povilaitis V., Navickas K., Zuperka V., Kadziuliene Z. 2020. The effect of digestate and mineral fertilisation of cocksfoot grass on greenhouse gas emissions in a cocksfoot-based biogas production system. Energy, Sustainability and Society, 10: 13. IF – 2,811
 12. Toleikienė M., Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. The effect of plant-based organic fertilisers on the yield and nitrogen G. utilization of spring cereals in the organic cropping system. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (1): 17–24. IF – 1,083
 13. Tilvikiene V., Kadžiuliene Ž., Liaudanskiene I., Zvicevicius E., Cerniauskiene Z., Cipliene A., Raila A.J., Baltrusaitis J. 2020. The quality and energy potential of introduced energy crops in Northern part of temperate climate zone. Renewable Energy, 151: 887–895. IF – 8,001
 14. Toleikiene M., Arlauskiene A., Fliesbach A., Iqbal R., Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2020. The decomposition of standardised organic materials in loam and clay loam arable soils during a non-vegetation period. Soil and Water Research, 15: 181–190. IF – 2,056
 15. Šlepetienė A., Kadžiulienė Ž., Feizienė D., Liaudanskienė I., Amalevičiūtė-Volungė K., Šlepetys J., Velykis A., Armolaitis K., Skersienė A. 2020. The distribution of organic carbon, its forms and macroelements in agricultural soils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 291–300. IF – 1,083
 16. Toleikienė M., Brophy C., Arlauskienė A., Rasmussen J., Gecaitė V., Kadžiulienė Ž. 2019. The introduction of soybean in an organic crop rotation in the Nemoral zone: the impact on subsequent spring wheat productivity. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 321–328. IF – 0,833
 17. Tilvikienė V., Šlepetienė A., Kadžiulienė Ž. 2018. Effects of 5 years of digestate application on biomass production and quality of cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Grass and Forage Science, 73 (1): 206–217. IF – 1,814
 18. Zvicevičius E., Raila A., Čiplienė A., Černiauskienė Ž., Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V. 2018. Effects of moisture and pressure on densification process of raw material from Artemisia dubia Wall. Renewable Energy, 119: 185–182. IF – 5,439
 19. Černiauskienė Ž., Raila A. J., Zvicevičius E., Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V. 2018. Analysis of Artemisia dubia Wall. growth, preparation for biofuel and thermal conversion properties. Renewable Energy, 118: 468–476. IF – 5,439
 20. Connolly J., Sebastià M.-T., Kirwan L., Finn J. A., Llurba R., Suter M., Collins R. P., Porqueddu C., Helgadóttir A., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Brophy C., Čop J., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Lunnan T., Nykanen-Kurki P., Ribas A., Taube F.,  Thumm U., De Vliegher A., Lüscher A. 2018. Weed suppression greatly increased by plant diversity in intensively managed grasslands: a continental‐scale experiment. Journal of Applied Ecology, 55 (2): 852–862IF – 5,782
 21. Brophy C., Finn J. A., Lüscher A., Suter M., Kirwan L., Sebastià M-T., Helgadóttir A., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Thumm U., Connolly J. 2017. Major shifts in species' relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental‐scale experiment. Journal of Ecology, 105 (5): 1210–1222. IF – 5,172
 22. Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V., Liaudanskienė I., Pocienė L., Černiauskienė Ž., Zvicevičius E., Raila A. 2017. Artemisia dubia growth, yield and biomass characteristics for combustion. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 99–106. IF – 0,746
 23. Slepetiene A., Staugaitis Z., Tilvikiene V., Slepetys J., Kadziuliene Z. 2017. The effect of mineral fertilizers and biogas digestate used for cocksfoot fertilizition on the soil nitrogen changes. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (4): 2604–2608. IF – 0,673
 24. Pocienė L., Kadžiulienė Ž. 2016. Biomass yield and fibre components in reed canary grass and tall fescue grown as raw material for combustion. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (3): 297–304. IF – 0,644
 25. Povilaitis V., Šlepetienė A., Šlepetys J., Lazauskas S., Tilvikienė V., Amalevičiūtė K., Feizienė D., Feiza V., Liaudanskienė I., Cesevičienė J., Kadžiulienė Ž., Kukujevas A. 2016. The productivity and energy potential of alfalfa, fodder galega and maize plants under the conditions of the nemoral zone. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 66 (3): 259–266. IF – 0,651 
 26. Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Venslauskas K., Navickas K. 2016. Feasibility of tall fescue, cocksfoot and reed canary grass for anaerobicdigestion: Analysis of productivity and energy potential. Industrial Crops and Products, 84: 87– IF  3,181
 27. Kadžiulienė Ž., Jasinskas A., Zinkevičius R., Makarevičienė V., Šarūnaitė L., Tilvikienė V., Šlepetys J. 2014. Miscanthus biomass quality composition and methods of feedstock preparation for conversion into synthetic diesel fuel. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 27–34. IF – 0,420
 28. Kirwan L., Connolly J., Brophy C., Baadshaug O., Belanger G., Black A., Carnus T., Collins R., Čop J., Delgado I., de Vliegher A., Elgersma A., Frankow-Linsberg B., Golinski P., Grieu P., Gustavson A.-M., Helgadóttir A., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadžiulienė Ž., Lunnan T., Lűscher A., Nykanen-Kurki P., Porqueddu C., Sebastia M.-T., Thumm U., Walmsley D., Finn J. 2014. The agrodiversity experiment: three years of data from a multisite study in intensively managed grasslands. Ecology, 95 (9): 2680. IF – 5,000
 29. Nekrošius A., Navickas K., Venslauskas K., Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V. 2014. Assessment of energy biomass potential and greenhouse gas emissions from biogas production from perennial grasses. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3): 271–278. IF – 0,420
 30. Arlauskienė A., Šarūnaitė, Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Maikštėnienė S. 2014. Suppression of annual weeds in pea and cereal intercrops. Agronomy Journal, 106 (5): 1765–1774. IF – 1,141
 31. Finn J. A., Kirwan L., Connolly J., Sebastià M. T., Helgadottir A., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Brophy C., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdóttir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadžiulienė Ž., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Suter, Ulrich Thumm M., Lüscher A. 2013. Ecosystem function enhanced by combining four functional types of plant species in intensively managed grassland mixtures: A 3‐year continental‐scale field experiment. Journal of Applied Ecology, 50 (2): 365375. IF – 4,754
 32. Šarūnaitė L., Deveikytė I., Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž., Maikštėnienė S. 2013. Pea and spring cereal intercropping systems: advantages and suppression of broad-leaved weeds. Polish Journal of Environmental Studies, 22 (2): 541–551. IF – 0,600
 33. Tilvikienė V., Venslauskas K., Navickas K., Župerka V., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž. 2012. The biomass and biogas productivity of perennial grassess. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (1): 17–22. IF – 0,567
 34. Lemežienė N., Butkutė B., Kanapeckas J., Dabkevičienė G., Kadžiulienė Ž., Kemešytė V., Vilčinskas E. 2011. Screening of the accessions of tall perennial grass species as feasible energy crops for biomethane production.  Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 941–946. IF – 0,517
 35. Arlauskienė A., Maikštėnienė S., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Žėkaitė V., Česnulevičienė R. 2011. Competitiveness and productivity of organically grown pea and spring cereal intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (4): 339–355. IF – 0,327
 36. Juknys R., Duchovskis P., Sliesaravičius A., Šlepetys J., Januškaitienė I., Brazaitytė A., Ramaškevičienė A., Lazauskas S., Dėdelienė K., Sakalauskaitė J., Juozaitytė R., Kadžiulienė Ž., Dikšaitytė A. 2011. Response of different agricultural plants to elevated CO2 and air temperature. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (3): 259–266. IF – 0,327
 37. Kryževičienė A., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Dabkevičius Z., Tilvikienė V., Šlepetys J. 2011. Cultivation of Miscanthus × giganteus for biofuel and its tolerance of Lithuania’s climate. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (3): 267–274. IF – 0,327
 38. Kusta A., Kadžiulienė Ž.  2010. Veronika Vasiliauskienė –  professor, full member of the Academy of Sciences, researcher and organizer of science. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (4): 123–124. IF – 0,232
 39. Šarūnaitė L., Deveikytė I., Kadžiulienė Ž. 2010. Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (3): 51–58. IF – 0,232
 40. Kirwan L., Lusher A., Sebastia M. T., Finn J. A., Collins R. P., Porqueddu C., Helgadottir A., Baadshauug O. H., Bromphy C., Coran C., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Golinskki P., Grieu P., Gustavson A.M., Hoglind M., Huguenin-Elie O., Iliadis C., Jorgensen M., Kadziuliene Z., Karyotis T., Lunnan T., Malengier M., Maltoni S., Meyer V., Nyfeler D., Nykanen-Kurki P., Parente J., Smit H. J., Thumm U. and Connolly J. 2007. Evenness drives consistent diversity effects in an intensive grassland system across 28 European sites. Journal of Ecology, 95 (3): 530–539. IF – 4,222

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai

 1. Šarūnaitė L., Arlauskienė A., Deveikytė I., Maikštėnienė S., Kadžiulienė Ž. Intercropping of Pea and Spring Cereals for Weed Control in an Organic Farming System. In: Weed Control, Edited by Andrew J. Price. 2012, InTech, Croatia. p. 3–30.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Kadžiulienė Ž., Šlepetys J. 2013. Mokslinių eksperimentų su daugiametėmis žolėmis metodika. Kn. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Lututė, Kaunas. p. 278–287.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Šidlauskaitė G., Kemešytė V., Kadžiulienė Ž. 2022. Responses of perennial ryegrass cultivars and their mixtures to white and red clovers as companions in swards. Grassland Science in Europe, 27: 475–477.
 2. Šidlauskaitė G., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. Multispecies grass-legume swards productivity and reducing nitrogen fertilisation. Grassland Science in Europe, 27: 478–480.
 3. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Razbadauskienė K., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Arlauskas A. 2021. Diversification of crop rotation with field peas on nitrogen use efficiency for winter wheat yield. Agriculture & Food, 9: 172–180.
 4. Brophy C., Finn J.A., Lüscher A., Suter M., Kirwan L., Sebastià M. T., Helgadóttir Á., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdóttir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golińska B., Goliński P., Grieu P., Gustavsson A. M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Thumm U., Connolly J. 2018. Identifying the drivers of changes in the relative abundances of species in agroecosystems. Grassland Science in Europe, Vol. 23: 586–588.
 5. Connolly J., Sebastià M. T., Kirwan L., Finn J., Llurba R., Suter M., Collins R. P., Porqueddu C., Helgadóttir A., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Brophy C., Čop J., Dalmannsdóttir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Goliński P., Grieu P., Gustavsson A .M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Lunnan T., Nykanen-Kurki P., Ribas A., Taube F., Thumm U., De Vliegher A., Lüscher A. 2018. Plant diversity greatly enhances weed suppression in intensively managed grasslands. Grassland Science in Europe, Vol. 23: 142–145.
 6. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2018. Long-term effect of management on forage yield and botanical composition of an old pasture. Grassland Science in Europe, Vol. 23: 335.
 7. Slepetys J., Slepetiene A., Kadziuliene Z. 2017. Effect of temperature, acid substrate and heavy metals on lucerne. In Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios. Proceedings of the 19th Symposium of the European Grassland Federation /eds. Porqueddu C., Franca A., Lombardi G., Molle G., Peratoner G., Hopkins A. Alghero, Italy, 7–10 May 2017, p. 615–617
 8. Kadžiulienė Ž., Pocienė L., Tilvikienė V. 2017. Reed canary grass and tall fescue for combustion in grassland ecosystem. Grasland Science in Europe, 22: 573–575.
 9. Slepetiene A., Slepetys J., Tilvikiene V., Amaleviciute K., Liaudanskiene I., Ceseviciene J., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Buliauskaite R. 2016. Evaluation of chemical composition and biogas production from legumes and perennial grasses in anaerobic digestion using Oxitop system. Fresenius Environmental Bulletin, 25 (5): 1342–1347. 
 10. Tilvikiene V., Kadziuliene Ž., Dabkevičius Z., Šarūnaitė L., Šlepetys J., Pocienė L., Šlepetienė A., Cesevičienė J. 2014. The yield and variation of chemical composition of cocksfoot biomass after five years of digestate application. Grasland Science in Europe, 19, 468–470
 11. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Deveikyte I., Kadziulis L. 2013. Effect of legume biological nitrogen on cereals grain yield and soil nitrogen budget in double-cropping system. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 528–533
 12. Slepetys J., Kadziulienė Ž., Šarūnaitė L., Tilvikienė V. 2013. Evaluation of biomass yield and quality of energy crops in Lithuania. Grasland Science in Europe, 18: 545–547.
 13. Tilvikiene V., Kadziuliene Ž., Šlepetys J. 2013. The productivity of Miscanthus under Lithuania’s climate conditions: a two-year study. Grasland Science in Europe, 18: 542–544.
 14. Suter, M., Connolly, J., Finn, J., Helgadóttir, A., Golinska, P., Kirwan, L., Loges, R., Kadziuliene, Z., Sebastià, M.T., Taube, F. and Lüscher, A. 2013. Grass-legume mixtures enhance yield of total nitrogen and uptake from symbiotic N2 fixation: Evidence from a three-year multisite experiment. Grasland Science in Europe, 18: 76–78.
 15. Sarunaite L. and Kadziuliene Z. 2013. The effect of different long-term potassium fertilising regime to dairy pasture botanical composition. Grasland Science in Europe, 18: 138–140.
 16. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Kadžiulis L. 2013. Seasonal dynamics of legume-grass herbage production and quality in long-term use pasture. Grasland Science in Europe, 18: 222–224.
 17. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Kadziulis L. 2012. Nutritive value and early yield formation of forage legume-grass swards in a crop rotation. Grasslands Science in Europe, 17: 166–168.
 18. Kadziuliene Z., Tilvikiene V., Dabkevicius Z. 2012. The variation of structural biopolymers in the biomass of perennial grasses used for biogas. Grasslands Science in Europe, 17: 472–474.
 19. Slepetys J., Kryzeviciene A., Kadziuliene Z., Sarunaite L., Tilvikiene V., Dabkevicius Z. 2012. Biomass potential of Miscanthus x giganteus grown in Lithuania for bioenergy purposes. Grasslands Science in Europe, 17: 496–498.
 20. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Deveikytė I. 2011. Effect of pea and spring Cereals intercropping on grain yield and crude protein content. Field and Vegetable crops Research (Field Veg. Crop Res.), 48: 183–188.
 21. Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L., Šarūnaitė L. 2011. Lucerne and white clover for long term grassland: impact on sward and yield stability. Grasslands Science in Europe, 16: 229–231.
 22. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2011. The impact of white clover-winter wheat bi-cropping on cereals in organic crop rotation. Grasslands Science in Europe, 16: 386–388.
 23. Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z. 2011. Digestate application on cocksfoot (Dactylis glomerata ) swards – effects on yield, N content and C/N ratio. Grasslands Science in Europe, 16: 383–385.
 24. Kryževičienė A., Šarūnaitė L., Stukonis V., Dabkevičius Z, Kadžiulienė Ž. 2010. Daugiamečių kiečių /Artemisia vulgaris L. ir Artemisia dubia Wall. / potencialo biokuro gamybai įvertinimas. Žemės ūkio mokslai, 17 (1-2): 32–40.
 25. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2010. Potassium effect on pasture yield and its composition in management of an old permanent pasture. Grassland Science in Europe, 15: 1003–1005.
 26. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z. 2010. The evaluation of tall fescue, coksfoot and reed canary grass as energy crops for biogas production. Grasslands Science in Europe, 15: 304–306
 27. Deveikyte I., Kadziuliene Z., Sarunaite L. 2009. Weed suppression ability of spring cereal crops and peas in pure and mixed stands. Agronomy Research, 7 (1): 239–244.
 28. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Deveikyte I., Maiksteniene S., Arlauskiene A., Masilionyte L., Cesnuleviciene R., Zekaite V. 2009. Qualitative effects of pea and spring cereals intercrop in the organic farming systems. Agronomy Research, 7 (2): 606–611.
 29. Sarunaite L., Deveikyte I., Semaskiene R., Kadziuliene Z. 2009. The influence of grain legumes on spring wheat yield formation and phytosanitary state. Agronomy Research, 7 (1): 465–470.
 30. Sarunaite L., Kadziuliene, Kadziulis L. 2009. The influence of white and red clover and wheat cultivation methods on some soil parameters. Grassland Science in Europe, 14: 238–241.
 31. Tilvikienė V., Butkutė B., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A. 2009. Nendrinių eraičinų ir paprastųjų šunažolių biomasės kaita plaukėjimo ir žydėjimo tarpsniais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (2): 138–150.
 32. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž. 2009. Biomass of cocksfoot and tall fescue as substrate for biogas production. Grassland Science in Europe, 14: 322–324.
 33. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Deveikyte I., Semaskiene R. 2008. Development of spring cereals diseases in pea/spring cereals intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 421–427.
 34. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2008. Žolynų derliaus formavimosi ir azoto kaupimosi sparta per pirmuosius dvejus jų auginimo metus. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (1): 125–137.
 35. Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2007. Nitrogen accumulation and efficiency in herbage depending on legume species in grassland sward. Biologija, 53 (1): 54–59.

Rekomendacijos

 1. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2022. Ekologiškai auginamų sojų veislių potencialas ir inokuliavimo mikroorganizmais svarba. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 32–34.
 2. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Arlauskienė A. 2020. Pupiniai augalai efektyvesniam azoto panaudojimui ekologinio augalininkystės ūkio sėjomainose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 8–10.
 3. Arlauskienė A., Toleikienė M., Šarūnaitė L., Jablonskytė-Raščė D., Supronienė S., Kadžiulienė Ž. 2019. Augalinės kilmės organinių trąšų naudojimas ekologinėse agrosistemose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 32–34.
 4. Šarūnaitė L. Arlauskienė A., Jablonskytė-Raščė D., Stukonis V., Šlepetys J., , Kadžiulienė Ž. 2019. Žydinčių žolini augalų juostų išteklių vertė apdulkintojų buveinių formavimuisi intensyvios žemdirbystės laukuose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 14–15.
 5. Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V., Zvicevičius E., Raila A., Černiauskienė Ž. 2017. Pavėsinių kiečių biomasės tinkamumas deginti. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 28–29.
 6. Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Semaškienė R., Deveikytė I. 2016. Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos ir augalų fitosanitarinės būklės gerinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 22.
 7. Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V. 2012. Nendrinių eraičinų ir nendrinių dryžučių žolynų masės panaudojimas biodujoms. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 16–18.
 8. Kadžiulienė Ž., Maikštėnienė S. Deveikytė I., Feizienė D., Šarūnaitė L., Semaškienė R., Šmatas R., Arlauskienė A., Masilionytė L., Žėkaitė V., Česnulevičienė R. 2011. Ekologiškai auginamų pupinių javų ir jų mišinių su migliniais javais įvertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Akademija, Kėdainių r., p. 23–24.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2022. Azoto trąšų mažinimo galimybės ilgalaikiuose žolynuose. Mano ūkis, kovas: 24–26.
 2. Kadžiulienė Ž., Brazauskas G., Ruzgas V., Jaškūnė K., Šlepetienė A. 2019. Tyrėjų žinios žemės ūkio verslo plėtotojams Agrovizijoje 2019. Ūkininko patarėjas, 70: 15.
 3. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2019. Sojos, lešiai, avinžirniai – jau ir Lietuvos mokslininkų akiratyje. Mano ūkis., 1: 42–45.
 4. Kadžiulienė Ž., Toleikienė M., Deveikytė I., Šlepetys J. 2018. Ko reikia sėkmingam sojų auginimui? Mano ūkis, 8: 45–47.
 5. Deveikytė I., Kadžiulienė Ž. 2017. Piktžolės ekologiškai auginamų sojų pasėliuose. Mano ūkis, 1: 26–28.
 6. Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Toleikienė M., Šlepetys J. 2017. Sojų auginimo agrotechnologiniai tyrimai. Ūkininko patarėjas. Spec. leid. AgroVizija 2017, p. 38.
 7. Kadžiulienė Ž., Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Supronienė S. 2017. Pupinių augalų sukauptą azotą panaudokime efektyviai. AgroTurtai. UAB Agromedijos, p. 33.
 8. Tilvikienė V., Pocienė L., Kadžiulienė Ž. 2016. Degazuotas biosubstratas - atliekos ar trąšos? Mano ūkis, 5: 38–39.
 9. Kadžiulienė Ž. 2016. Instituto šešiasdešimtmečio aruoduose - stulbinamai gausus derlius. Ūkininko patarėjas, 124: 1–11.
 10. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Raila A., Zvicevičius E., Černiauskienė Ž. 2016. Netradiciniai žoliniai augalai. Mano ūkis, lapkritis: 24–26.
 11. Staugaitis Ž., Šlepetienė A., Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž. 2016. Suminė ir labilioji anglis dirvožemyje tręšiant šunažolę mineralinėmis trąšomis ir biodujų gamybos šalutiniu produktu. Žemės ūkio mokslai, 23 (3): 123–129.
 12. Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž., Karbauskienė E. 2015. Maisto medžiagų balansas ekologiniuose ūkiuose. Mano ūkis, 3: 39–41.
 13. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Pocienė L. 2015. Žemės ūkio augalų biomasė bioenergetikai: potencialas ir plėtros perspektyvos. Ūkininko patarėjas. Spec. leid. AgroVizija 2015 10 metų kartu, 75: 20–22.
En