Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Daiva Janušauskaitė

ORCiD iD: 0000-0003-2839-3566
El. paštas daiva.janusauskaite@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas

1985–1990 m. magistro studijos (agronomija) Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakultete. 

Mokslo laipsnis

1997 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Azoto trąšų normų ir jų paskirstymo įtaka žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ derliui, jo formavimuisi ir grūdų kokybei“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Žemės ūkio augalų mityba
 • Saulėgrąžų auginimo galimybės Lietuvos dirvožemio ir klimato sąlygomis
 • Šiaudų naudojimo būdai intensyvioje sėjomainoje
 • Skirtingų agrotechnologijų įtaka sėjomainos augalų fotosintetinio aparato aktyvumo dinamikai

Pareigos

Nuo 2010 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

Dalyvavimas mokslo programose ir projektuose                          

 • 2023–2026 m. LAMMC ilgalaikė programa „Augalų biopotencialas daugiafunkciniam panaudojimui ir agroekosistemų tvarumui“, vykdytoja.

 • 2018–2020 m. NMA prie ŽŪM projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, vykdytoja.
 • LAMMC ilgalaikė (2017–2021 m. ir 2022–2026 m.) programa „Žemės ūkio bei miško dirvožemių našumas ir tvarumas“, vykdytoja:

2022–2026 m. „Šiaudų panaudojimo būdų tyrimai intensyvioje sėjomainoje“,

2020–2024 m. „Agrotechniniai sprendimai saulėgrąžų (Helianthus annuus) produktyvumo tyrimuose borealinio klimato sąlygomis bei panaudojimo galimybės“,

2018–2024 m. „Antrinių žemės ūkio gamybos produktų naudojimas vidurio Lietuvos priemolingų dirvožemių sorbcijos gerinimui ir ŠESD emisijų švelninimui“,

2017–2022 m. „Ekstensyvaus žemės dirbimo ir tarpinių pasėlių įtakos dirvožemio kokybei ir agrofitocenozių produktyvumui tyrimai“,

2014–2017 m. „Auginimo sąlygų įtaka naujų pusiau belapių žirnių veislių produktyvumui ir dirvožemio kvėpavimo savybėms“.

 • 2008–2010 m. Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos projektas „Prokariotai žemdirbystės efektyvumui ir saugių maisto produktų gamybos plėtrai“ (PROKTECHAS), vykdytoja.
 • 2008 m. LVMSF projektas „Bioetanolio gamybai skirtų žieminių ir vasarinių kvietrugių tręšimo skystosiomis trąšomis Lyderis technologijų paruošimas“, vadovė.
 • 2008 m. Žemės ūkio mokslo vystymo fondo programos „Lauko augalų derliaus bei kokybės potencialo formavimas ir valdymas“ projektas „Optimalių mitybos sąlygų krakmolingiems vasariniams kvietrugiams išauginti diagnostika ir jų įtakos CO2 asimiliacinio paviršiaus formavimui ir išsaugojimui tyrimai“, vadovė.
 • 2007–2008 m. ES struktūrinių fondų projektas „Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas“: „Azoto trąšos su kizeritu poveikio derliui ir ekonominio efektyvumo gamybinėmis sąlygomis nustatymas“ (2008 m.), vykdytoja ir tyrimų koordinatorė; „Mikroelementų chalatų tirpalų agrocheminiai tyrimai“, vykdytoja; „Azoto trąšos su ceolitu poveikio derliui ir ekonominio efektyvumo gamybinėmis sąlygomis nustatymas“, vykdytoja ir tyrimų koordinatorė.
 • 2007 m. LVMSF projektas „Mikroelementinių ir skystų fosforo trąšų su priedais efektyvumo miežiams, kviečiams, avižoms ir rapsams panaudojimo sėklas beicuojant nustatymas“, vykdytoja.
 • 2001–2003 m. LVMSF programos „Makro ir mikroelementų balanso ir migracijos sistemoje „Dirvožemis – augalas – vanduo“ dinamikos tyrimai“ projektas „Skirtingo augalų mitybos lygio ryšys su dirvožemio savybių ir derliaus pokyčiais“, vykdytoja.
 • 2001–2003 m. LVMSF projektas „Lauko augalų tręšimo sistemos normatyvų ruošimas, vykdytoja (2001 ir 2002 m.) ir vadovė (2003 m.).
 • 1997–2001 m. Projektas „Tręšimo mineralinėmis ir organinėmis trąšomis normatyvų tobulinimas“, vykdytoja.
 • 1997–1999 m. Žemės ūkio ministerijos programos „Naujų ūkiniu požiūriu vertingų ir naujai registruotų augalų veislių auginimo technologijos“ projektai: „Ištirti naujų avižų veislių Jaugila ir Editt auginimą“, „Ištirti naujų žieminių kviečių veislių Zentos, Jubiliatka ir Portal auginimą“ ir „Ištirti naujų žieminių rugių veislių Motto ir Hacada auginimą“, vykdytoja.
 • 1994–1997 m. Žemės ūkio ministerijos programa „Tetraploidinių rugių auginimo sėklai ir grūdams technologijos parengimas“, vykdytoja
 • 1993–1995 m., Žemės ūkio ministerijos programos „Parinkti kviečių veisles ir parengti auginimo technologiją geros kepamosios vertės grūdams išauginti“ projektai: „Duonai auginamų baltymingų kviečių tręšimo sistemos parengimas Dotnuvoje“ ir „Tešlos reologinių savybių nustatymas“, vykdytoja.
 • 1996–1999 m ŽŪM programos „Taršos mažinimas žemės ūkyje ir ekologinės žemdirbystės plėtra“ projektas „Parengti tręšimo planų sudarymo programą asmeniniais kompiuteriais ir pateikti ją praktiniam naudojimui Lietuvos ūkininkams“, vykdytoja.
 • 1998–1999 m. ŽŪM programos „Regioninė aplinkosaugos sistema jautriausiuose ir labiausiai teršiamuose žemdirbystės regionuose“ projektas „Parengti integruotas augalų tręšimo sistemas labiausiai teršiamiems ir jautriausiems regionams“, vykdytoja.
 • 2001 m. ŽŪM programos „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas taikant naujas technologijas“ projektas „Parengti mineralinių ir organinių trąšų naudojimo lauko augalams normatyvus“, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams

 • 2001–2003 m. doktorantės Jurgitos Cesevičienės disertacijos „Žieminių kviečių grūdų technologinių savybių priklausomumas nuo tręšimo, derliaus nuėmimo laiko ir grūdų laikymo trukmės“ mokslinė vadovė.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (spausti aktyvią nuorodą čia)

En