Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Daiva Janušauskaitė

ORCiD iD: 0000-0003-2839-3566
El. paštas daiva.janusauskaite@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas

1985–1990 m. magistro studijos (agronomija) Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakultete. 

Mokslo laipsniai ir vardai

1997 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Azoto trąšų normų ir jų paskirstymo įtaka žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ derliui, jo formavimuisi ir grūdų kokybei“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Žemės ūkio augalų poreikio makro- ir mikroelementams tyrimai ir mitybos jais diagnostika.
 • Nevienodo agrarinės veiklos pobūdžio įtakos sėjomainos augalų fotosintetinio aparato aktyvumo dinamikai tyrimai.

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. sausio mėn. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

2007 m. vasario mėn. – 2009 m. gruodžio 31 d. LŽI Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

2006–2007 m. UAB „Agrochema“ Marketingo vystymo skyriaus specialistė.

2004–2006 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistė.

2002–2004 m. LŽI Agrochemijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

1999–2002 m. LŽI Agrochemijos skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1998–1999 m. LŽI Agrochemijos skyriaus mokslinė bendradarbė.

1997–1998 m. LŽI Agrochemijos skyriaus asistentė. 

1992–1997 m. LŽI doktorantė.

1990–1992 m. LŽI Agrochemijos skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. spalio 21–25 mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“, Akademija
 • 2010 m. išklausyta Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų (projekto SFMIS Nr.: VPI-3.1-ŠMM-05-K-01-024) modulių medžiaga „Mokslo rezultatų komercializavimas, verslo įmonių steigimas ir valdymas, projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“.
 • 2010 m. įsisavinta kursų „Naudojimasis elektroniniais mokslo ir informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Biomedicinos mokslų šaltiniai“ medžiaga.
 • 2007 m. išklausyta BPD projekto „LŽI žmoniškųjų išteklių kokybės gerinimas agronomijos mokslų tyrimų ir inovacijų srityje“ priemonės Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0011 mokymo modulių medžiaga „Agrobiologinių ir ekologinių tyrimų šiuolaikinių metodikų rengimas ir pritaikymas“, 32 val.; „Mokslinis rašymas, mokslinis projektų ruošimas, rezultatų pristatymas ir sklaida“, 40 val.; „Rezultatų patentavimas ir autorinės teisės“, 16 val.
 • 2007 m. išklausyta paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklo mokomosios medžiagos BPD projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/SUT-158 „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų srityje“: „Genetinių ir biotechnologinių tyrimų pasiekimų taikymas praktiniuose biotechnologiniuose bei selekciniuose darbuose“ (1 kreditas); „Moderniųjų augalų selekcijos metodų, tyrimų pasiekimai ir inovacijos“ (1 kreditas).
 • 2005 m. kvalifikacijos kursai „Komandos darbas“, organizuoti UAB „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“.
 • 2005 m. kursai „Dalykinis bendravimas. Paslaugų pardavimas, klientų aptarnavimas“, organizuoti Vadybos sprendimų centro.
 • 1992 m. stažuotė Sankt Peterburge, Belogorkoje mokslinio tyrimo institute, Technologinių analizių laboratorijoje.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose                          

 • 2018–2020 m. NMA prie ŽŪM projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, projekto vykdytoja.
 • Ilgalaikės (2017–2021 m. ir 2022–2026 m.) LAMMC 5-osios mokslo programos „Žemės ūkio bei miško dirvožemių našumas ir tvarumas“ projektų vykdytoja

2022–2026 m. „Šiaudų panaudojimo būdų tyrimai intensyvioje sėjomainoje“.

2020–2024 m. „Agrotechniniai sprendimai saulėgrąžų (Helianthus annuus) produktyvumo tyrimuose borealinio klimato sąlygomis bei panaudojimo galimybės“.

2018–2024 m. „Antrinių žemės ūkio gamybos produktų naudojimas vidurio Lietuvos priemolingų dirvožemių sorbcijos gerinimui ir ŠESD emisijų švelninimui“.

2017–2022 m. „Ekstensyvaus žemės dirbimo ir tarpinių pasėlių įtakos dirvožemio kokybei ir
agrofitocenozių produktyvumui tyrimai“.

2014–2017 m. „Auginimo sąlygų įtaka naujų pusiau belapių žirnių veislių produktyvumui ir dirvožemio kvėpavimo savybėms“

 • 2008–2010 m. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos projektas „Prokariotai žemdirbystės efektyvumui ir saugių maisto produktų gamybos plėtrai“ (PROKTECHAS), vykdytoja.
 • 2008 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Bioetanolio gamybai skirtų žieminių ir vasarinių kvietrugių tręšimo skystosiomis trąšomis Lyderis technologijų paruošimas“, vadovė.
 • 2008 m. Žemės ūkio mokslo vystymo fondo programos „Lauko augalų derliaus bei kokybės potencialo formavimas ir valdymas“ mokslinių tyrimų projektas „Optimalių mitybos sąlygų krakmolingiems vasariniams kvietrugiams išauginti diagnostika ir jų įtakos CO2 asimiliacinio paviršiaus formavimui ir išsaugojimui tyrimai“, vadovė.
 • 2007–2008 m. Moksliniai tiriamieji darbai, dalinai finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, vykdant projektą „Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas“: „Azoto trąšos su kizeritu poveikio derliui ir ekonominio efektyvumo gamybinėmis sąlygomis nustatymas“, 2008 m., vykdytoja bei tyrimų koordinatorė; „Mikroelementų chalatų tirpalų agrocheminiai tyrimai“, 2007 m., tyrimų vykdytoja; „Azoto trąšos su ceolitu poveikio derliui ir ekonominio efektyvumo gamybinėmis sąlygomis nustatymas“, 2007 m., vykdytoja bei tyrimų koordinatorė.
 • 2007 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Mikroelementinių ir skystų fosforo trąšų su priedais efektyvumo miežiams, kviečiams, avižoms ir rapsams panaudojimo sėklas beicuojant nustatymas“, vykdytoja.
 • 2001–2003 m. LVMSF finansuojamos mokslinių tyrimų programos „Makro ir mikroelementų balanso ir migracijos sistemoje „Dirvožemis – augalas – vanduo“ dinamikos tyrimai“ kompleksinio mokslinio tyrimo darbo „Skirtingo augalų mitybos lygio ryšys su dirvožemio savybių ir derliaus pokyčiais“, vykdytoja.
 • 2001–2003 m. LVMSF finansuojamas mokslinio tyrimo darbas „Lauko augalų tręšimo sistemos normatyvų ruošimas, 2001 ir 2002 m. vykdytoja, 2003 m. – vadovė.
 • 1997–2001 m. Tarptautinis projektas „Tręšimo mineralinėmis ir organinėmis trąšomis normatyvų tobulinimas“, vykdytoja.
 • 1997–1999 m. Žemės ūkio ministerijos programos „Naujų ūkiniu požiūriu vertingų ir naujai registruotų augalų veislių auginimo technologijos“ tiriamieji darbai: „Ištirti naujų avižų veislių Jaugila ir Editt auginimą“, vykdytoja; „Ištirti naujų žieminių kviečių veislių Zentos, Jubiliatka ir Portal auginimą“, vykdytoja; „Ištirti naujų žieminių rugių veislių Motto ir Hacada auginimą“, vykdytoja.
 • 1994–1997 m. Žemės ūkio ministerijos programos „Tetraploidinių rugių auginimo sėklai ir grūdams technologijos parengimas“ tyrimų vykdytoja
 • 1993–1995 m., Žemės ūkio ministerijos programos „Parinkti kviečių veisles ir parengti auginimo technologiją geros kepamosios vertės grūdams išauginti“ tiriamieji darbai: „Duonai auginamų baltymingų kviečių tręšimo sistemos parengimas Dotnuvoje“, vykdytoja; „Tešlos reologinių savybių nustatymas“, vykdytoja.
 • 1996–1999 m ŽŪM programos „Taršos mažinimas žemės ūkyje ir ekologinės žemdirbystės plėtra“ tyrimai „Parengti tręšimo planų sudarymo programą asmeniniais kompiuteriais ir pateikti ją praktiniam naudojimui Lietuvos ūkininkams“, vykdytoja.
 • 1998–1999 m. ŽŪM programos „Regioninė aplinkosaugos sistema jautriausiuose ir labiausiai teršiamuose žemdirbystės regionuose“ tyrimai „Parengti integruotas augalų tręšimo sistemas labiausiai teršiamiems ir jautriausiems regionams“, vykdytoja.
 • 2001 m. ŽŪM programos „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas taikant naujas technologijas“ projektas „Parengti mineralinių ir organinių trąšų naudojimo lauko augalams normatyvus“, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams

 • 2001–2003 m. doktorantės Jurgitos Cesevičienės disertacijos „Žieminių kviečių grūdų technologinių savybių priklausomumas nuo tręšimo, derliaus nuėmimo laiko ir grūdų laikymo trukmės“ mokslinė vadovė.

Apdovanojimai

 • 1998 m. Laureatės diplomas ir premija Lietuvos Mokslų akademijos skelbtame jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurse.
 • 1998 m. Valstybės stipendija jauniesiems mokslininkams.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Janušauskaitė D., Kadžienė G. 2022. Influence of different intensities of tillage on physiological characteristics and productivity of crop-rotation plants. Plants, 11 (22): 3107. IF – 4,658

 2. Janusauskaite D. 2022. Leaf senescence of winter wheat and spring wheat as influenced by tillage and fertilization management. Acta Physiologiae Plantarum, 44: 74. IF – 2,736
 3. Janusauskaite D., Feizienė D., Feiza V. 2022. The effect of tillage, fertilization and residue management on winter wheat and spring wheat physiological performance. Acta Physiologiae Plantarum, 44: 75. IF – 2,736
 4. Janusauskaite D., Razbadauskiene K. 2021. Comparison of productivity and physiological traits of faba bean (Vicia faba L.) varieties under conditions of boreal climatic zoneAgronomy, 11 (4): 707. IF – 3,949
 5. Kadziene G., Suproniene S., Auskalniene O., Pranaitiene S., Svegzda P., Versuliene A., Ceseviciene J., Janusauskaite D., Feiza V. 2020. Tillage and cover crop influence on weed pressure and Fusarium infection in spring cereals. Crop Protection, 127: 104966. IF – 2,571
 6. Janušauskaitė D., Feizienė D., Feiza V. 2019. Comparative response of spring and winter triticale productivity and bioethanol yield to fertilisation intensity. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 69 (2): 95–104. IF – 1,092
 7. Feiziene D., Feiza V., Karklins A., Versuliene A., Janusauskaite D., Antanaitis S. 2018. After-effects of long-term tillage and residue management on topsoil state in Boreal conditions. European Journal of Agronomy, 94: 1224. IF – 3,384
 8. Auškalnienė O., Kadžienė G., Janušauskaitė D., Supronienė S. 2018. Changes in weed seed bank and flora as affected by soil tillage systems. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 221–226. IF – 1,020
 9. Janusauskaite D., Feiziene D., Feiza V. 2017. Nitrogen-induced variations in leaf gas exchange of spring triticale under field conditions. Acta Physiologiae Plantarum, 39: 193. IF – 1,364
 10. Janusauskaite D., Feiziene D., Feiza V. 2017. Relationship between spring triticale physiological traits and productivity changes as affected by different N rates. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 67 (6): 534–541. IF – 0,646
 11. Feiziene D., Feiza V., Povilaitis V., Putramentaite A., Janusauskaite D., Seibutis V., Slepetys J. 2016. Soil sustainability changes in organic crop rotations with diverse crop species and the share of legumes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 66 (1): 36–51. IF – 0,646
 12. Feiziene D., Janusauskaite Dalia, Feiza V., Putramentaitė A., Suproniene S., Seibutis V., Kadžienė G., Deveikyte I., Lazauskas S., Janusauskaite D., Povilaitis V. 2015. After-effect of long-term soil management on soil respiration and other qualitative parameters under prolonged dry soil conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39 (5): 633–651. IF – 1,311
 13. Janušauskaitė D. 2014. Analysis of grain yield and its components in spring triticale under different N fertilization regimes. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (4): 381–388. IF – 0,523
 14. Putramentaitė A., Feizienė D., Feiza V., Antanaitis Š., Deveikytė I., Seibutis V., Janušauskaitė D. 2014. The influence of tillage, fertilization and meteorological factors on the CO2 exchange rate in a loamy Cambisol. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3): 227–234. IF – 0,523
 15. Feiza V., Feiziene D., Deveikyte I., Seibutis V., Antanaitis S, Povilaitis V., Lazauskas S., Janusauskaite D., Suproniene 2014. Soil pore-water environment and CO2 emission in a Luvisol as influenced by contrasting tillage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 64 (4): 350–359. IF – 0,705
 16. Janušauskaitė D., Auškalnienė O. 2014. Photosynthetic traits of spring barley throughout development stages under field conditions. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 45: 284–296. IF – 0,423
 17. Janušauskaitė D. 2013. Spring triticale yield formation affected by nitrogen rate, timing and splitting. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 383–392. IF – 0,567
 18. Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Feizienė D., Feiza V. 2013. Response of common barley (Hordeum vulgare L.) physiological parameters to agricultural practices and meteorological conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 127–136. IF – 0,567
 19. Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G. 2012. Photosynthetic responses of spring barley varieties to different stand density under field conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 62: 441–448. IF – 0,62
 20. Janušauskaitė D., Feizienė D. 2012. Chlorophyll fluorescence characteristics throughout spring triticale development stages as affected by fer Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 62: 7–15. IF – 0,62
 21. Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G. 2011. Evaluation of chlorophyll fluorescence in different density of spring barley. Acta Physiologiae Plantarum, 33 (6): 2159–2167. IF – 1,344

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G. 2010. Chlorofilo indekso dinamika skirtingo tankumo bei piktžolėtumo vasarinių miežių pasėlyje. Vagos, 87 (40): 19–27
 2. Janušauskaitė D. 2009. Tręšimo intensyvumo įtaka vasarinių kvietrugių produktyvumui ir lapijos chlorofilo indeksui. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 110–123
 3. Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G. 2009. Skirtingo tankumo vasarinių miežių pasėlio lapijos chlorofilo indeksas ir jo ryšys su derliumi. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 124–138
 4. Janušauskaitė D. 2008. Mitybos azotu ir meteorologinių veiksnių sąveikos įtaka žieminių kvietrugių grūdų cheminei sudėčiai. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 46–58
 5. Janušauskaitė D., Lazauskas S. 2008. The effect of nitrogen nutrition on the productivity of winter triticale in the soils of Central Lithuania. Agronomijas Vestis, 11: 217–223
 6. Janušauskaitė D., Žėkaitė V. 2008. Bulvių cheminės sudėties kitimo dinamika vegetacijos metu bei jos ryšys su gumbų derliumi. Žemės ūkio mokslai, 15 (4): 53–59
 7. Janušauskaitė D. 2008. Meteorologinių veiksnių, azoto trąšų ir jų sąveikos įtaka žieminių kvietrugių derliui ir kokybei. Žemės ūkio mokslai, 15 (4): 21–27
 8. Janušauskaitė D., Žėkaitė V. 2008. Bulvių cheminės sudėties kitimo dinamika vegetacijos metu bei jos ryšys su gumbų krakmolingumu. Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, LSDI, LŽŪU, 27 (4): 191–201
 9. Janušauskaitė D. 2008. The effect of nitrogen nutrition on the productivity of winter triticale in Central Lithuania. Корми и кормовиробництво. Мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник. Українська академія аграрних наук, Інститут кормівВiнниця, вип. 62, c. 212–219.
 10. Brazienė Z., Mašauskas V., Janušauskaitė D., Mašauskienė A., Repšienė R., Skuodienė R. 2008. Lietuvoje auginamų vasarinių miežių lapų ligų įtaka grūdų derliui ir kokybei. Vagos: LŽŪU mokslo darbai, 81 (34): 7–12
 11. Tripolskaja L., Šidlauskas G., Romanovskaja D., Pranckietienė I., Janušauskaitė D. 2008. Mineralinės mitybos sąlygų įtaka bulvių ontogenezei. Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, 27 (2): 155–168
 12. Janušauskaitė D., Lazauskas S. 2007. Mitybos azotu įtaka žieminių kvietrugių produktyvumui. Zemdirbyste-Agriculture, 94 (3): 33–46
 13. Janušauskaitė D., Šidlauskas G. 2004. Azoto trąšų efektyvumo žieminiuose kviečiuose priklausomumas nuo meteorologinių sąlygų Vidurio Lietuvoje. Zemdirbyste-Agriculture, 88 (4): 34–47
 14. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2004. Žieminių ir vasarinių kviečių derliaus priklausomumas nuo azoto trąšų normų. Zemdirbyste-Agriculture, 88 (4): 48–64
 15. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2004. Žieminių rugių derliaus ir grūdų kokybės priklausomumas nuo azoto trąšų ir optimalios jų normos. Zemdirbyste-Agriculture, 88 (4): 65–74
 16. Janušauskaitė D. 2003. Programuoto tręšimo įtaka cukrinių runkelių derliui ir maisto medžiagų poreikiui. Zemdirbyste-Agriculture, 81 (1): 3–13
 17. Švedas A., Janušauskaitė D. 2000. Rye yield in relation to PK fertilisation and their content in the soil. Potassium and phosphorus: fertilisation effect on soil and crops. Proceeding of the regional IPI Workshop, p. 145–152
 18. Švedas A., Janušauskaitė D. 2000. Agronominių priemonių ir meteorologinių veiksnių įtaka rugių derliui. Žemės ūkio mokslai, 3: 14–21
 19. Švedas A., Janušauskaitė D. 2000. Rugių derliaus priklausomumas nuo dirvožemio ir aplinkos sąlygų. Zemdirbyste-Agriculture, 71:.99–119
 20. Janušauskaitė D. 1999. Effect of nitrogen on the factors determining wheat grain yield formalion. Biologija, 1: 57–59
 21. Janušauskaitė D. 1997. Įvairiose vystymosi fazėse išberiamų azoto trąšų įtaka žieminių kviečių ‘Širvinta 1’derliui ir grūdų kokybei. Zemdirbyste-Agriculture, 57: 24–42
 22. Janušauskaitė D. 1997. Papildomo žieminių kviečių tręšimo amonio salietra, karbamidu ir karbamido tirpalu efektyvumo palyginimas. Zemdirbyste-Agriculture, 57: 43–55

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Janušauskaitė D., Mažeika R., Cigienė A. 2008. Azoto trąšų su klinoptilolito (ceolito) priedu agrocheminis įvertinimas įvairiuose dirvožemiuose gamybinėmis sąlygomis. Nitratinių trąšų tobulinimas, naujų sukūrimas ir jų efektyvumo įvertinimas, p. 92–103.
 2. Janušauskaitė D. 1997. Azoto trąšų normų ir jų paskirstymo įtaka baltymų ir glitimo kiekiui žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ grūdų miltuose. Lietuvos klimato ir dirvožemio potencialo racionalaus naudojimo galimybės: mokslinės konferencijos pranešimai, p. 111–116
 3. Švedas A., Janušauskaitė D., Ežerinskienė N. ir kt. 1999. Rugių derliaus priklausomumas nuo dirvožemio ir aplinkos sąlygų. Žemdirbystės instituto užbaigtų tiriamųjų darbų konferencijos pranešimai, Nr. 31, p. 49
 4. Janušauskaitė D. 1997. Žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ grūdų derliaus formavimasis. IV doktorantų konferencijos pranešimai, p. 61–64
 5. Janušauskaitė D. 1996. Azoto trąšų įtaka derliui ir bendro azoto kiekiui grūduose. III doktorantų konferencijos pranešimai, p. 23–27
 6. Janušauskaitė D. 1996. Azoto trąšų įtaka proteinų bei glitimo kiekiui žieminių kviečių grūdų miltuose. Jaunimas siekia pažangos ’96: doktorantų mokslinė konferencija, p. 14–14
 7. Janušauskaitė D. 1995. Amonio salietros ir karbamido įtaka žieminių kviečių derliui bei jo struktūros elementams. II doktorantų konferencijos pranešimai, I d., p. 30–37
 8. Janušauskaitė D. 1994. Azoto trąšų įtaka žieminių kviečių technologinėms savybėms. Jaunimas siekia pažangos: doktorantų mokslinė konferencija, p. 24–31
 9. Janušauskaitė D. 1994. Žieminių kviečių derliaus ir glitimo priklausomumas nuo azoto trąšų normos ir išbėrimo laiko. Doktorantų konferencijos pranešimai, p. 32–35
 10. Janušauskaitė D. 1992. Azoto trąšų įtaka žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ produktyvumui. Augalų mineralinė mityba glacigeninio reljefo fone: mokslinės konferencijos trumpi pranešimai, p. 46–47

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Lazauskas S., Feizienė D., Janušauskaitė D. 2013. Ilgalaikių ir trumpalaikių agrocheminių lauko eksperimentų planavimas bei rezultatų analizė. Monografija „Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“, 262–277, Lututė, Kaunas
 2. Mašauskas V., Antanaitis Š., Lazauskas S., Mašauskienė, Janušauskaitė D., Bučienė A. 2010. Augalų mitybos elementų pokyčiai smėlingo priemolio dirvožemyje, taikant skirtingo intensyvumo žemdirbystės sistemas. Monografija „Agroekosistemų komponentų valdymas: ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai“ (sudarytojai L. Tripolskaja, V. Mašauskas, T. Adomaitis, D. Karčauskienė, Z. Vaišvila). AB „Spauda“, Vilnius. p. 148–149.

Rekomendacijos

 1. Feiza V., Feizienė D., <...> Janušauskaitė D., ir kt. 2022. Rudžemio ir balkšvažemio našumo potencialas taikant skirtingo intensyvumo žemėnaudą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 30–31.

 2. Feizienė D., Janušauskaitė D., Feiza V., Kochiieru M. ir kt. 2021. Šiaudų panaudojimo būdai taikant intensyvią technologiją. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 31, 32.

 3. Janušauskaitė D., Feizienė D., Razbadauskienė K. 2018. Naujų pusiau belapių veislių žirnių auginimo sąlygų įtaka produktyvumui ir dirvožemio kvėpavimo ypatumams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 7–9.
 4. Feizienė D., Feiza V., Veršulienė A., Janušauskaitė D. ir kt. 2017. Dirvožemio dujų apykaita skirtingose žemdirbystės ekosistemose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 4–5.
 5. Kadžienė G. Auškalnienė O., Janušauskaitė D., Pranaitienė S., Veršulienė A. ir kt. 2017. Ilgamečio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms ir agrofitocenozių produktyvumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 28–29.
 6. Feizienė D., Feiza V., Deveikytė I., Janušauskaitė Daiva ir kt. 2015. Dirvožemio kokybės ir augalų produktyvumo kitimas organinės žemdirbystės sistemoje. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 28–29.
 7. Janušauskaitė D. Pašarui ir bioetanoliui auginamų vasarinių kvietrugių produktyvumo didinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Akademija, p. 18–20.
 8. Auškalnis A., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D. Žieminiai kviečiai: auginimo technologija, 4 p.
 9. Auškalnis A., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D. Žieminiai rugiai: auginimo technologija, 4 p.
 10. Antanaitis Š., Mašauskas V., Lazauskas S., Janušauskaitė D. ir kt. 2007. Įvairaus chemizavimo lygio žemdirbystės sistemų poveikis sėjomainos produktyvumui ir maisto medžiagų balansui. Rekomendacijos žemdirbystei, Akademija, Kėdainių r., p. 8, 9
 11. Fabriko kalkių naudojimo rekomendacija. 2007
 12. Auškalnis A., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D. Žieminiai rugiai: auginimo technologija, 4 p.
 13. Auškalnis A., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D. Žieminiai kviečiai: auginimo technologija, 4 p.
 14. Janušauskaitė D., Lazauskas S., Mašauskas V. 2003. Optimalios azoto trąšų normos javams vidutinio sunkumo ir sunkiuose dirvožemiuose. Rekomendacijos žemdirbystei, LŽI, Akademija, p. 4–5
 15. Švedas A., Janušauskaitė D., Ežerinskienė N. Ir kt. 1999. Rugių tręšimas programuotam derliui. Rekomendacijos žemdirbystei, Akademija, p. 9–11
 16. Švedas A., Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I. 1999. Žieminių rugių auginimo technologija programuotam 4–8 t/ha derliui gauti, Akademija, 4 p.
 17. Švedas A., Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Gaurilčikienė I. 1999. Žieminių kviečių auginimo technologija programuotam 5–8 t/ha derliui gauti, Akademija, 4 p.
 18. Janušauskaitė D. 1992. Azoto trąšų normos bei jų paskirstymas žieminiams kviečiams vegetacijos metu. Naujos rekomendacijos augalininkystei intensyvinti, Dotnuva-Akademija, p. 12–13

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Janušauskaitė D. 2022. Ar švies saulės gėlės Lietuvos laukuose? Mano ūkis, 1: 24–27.
 2. Janušauskaitė D. 2021. Žiemkenčių tręšimas: kaip pasiklosi, tiek ir prikulsi. Mano ūkis, 9: 24–26.
 3. Janušauskaitė D. 2018. Optimalus žirnių tręšimas. Mano ūkis, 4: 38–41.

 4. Janušauskaitė D. 2017. Amžinas klausimas: tręšti ar netręšti žirnių. Mano ūkis, 7: 18–22.
 5. Feizienė D., Janušauskaitė D. 2017. Šiaudų tvarkymo būdai. Mano ūkis, gruodis: 24–29.
 6. Janušauskaitė D. 2015. Kas lemia žirnių produktyvumą. Mano ūkis, 6
 7. Janušauskaitė D. 2015. Svarbiausias darbas prieš pavasarinį augalų tręšimą. Mano ūkis, 3: 30; 32; 34
 8. Janušauskaitė D. 2015. Žirnių mitybos sąlygų įtaka produktyvumui. Mano ūkis, 5: 23; 24; 26
 9. Janušauskaite D. 2014. Pavasarinio tręšimo aksiomos. Mano ūkis, 4: 28; 30; 32
 10. Janušauskaitė D. 2013. Papildomas javų tręšimas azotu – kam, kada ir kiek? Mano ūkis, 4: 32–35
 11. Janušauskaitė D. 2013. Skystosios ar biriosios azoto trąšos? Mano ūkis, 5: 40; 42
 12. Janušauskaitė D. 2012. Optimalios vasarinių kvietrugių mitybos sąlygos. Mano ūkis, 5: 26–30
 13. Janušauskaitė D. 2012. Žiemkenčių tręšimas: derliui pamatai klojami iš rudens. Mano ūkis, 9: 24–27
 14. Janušauskaitė D. 2011. Mikroelementinių trąšų svarba. Mano ūkis, 6: 36; 37
 15. Janušauskaitė D. 2010. Žiemkenčių tręšimas rudenį: klojame pamatus 2011-ųjų metų derliui. Mano ūkis, 8: 16; 18
 16. Janušauskaitė D. 2009. Vasariniai kvietrugiai mūsų sąlygomis. Mano ūkis, 1: 34–35
 17. Janušauskaitė D., Povilaitis V. 2009. Kaip ir kuo tręšiame. Ūkininko patarėjas, 18 (2367): 9
 18. Janušauskaitė D. 2009. Žiemkenčių tręšimas pavasarį. Mano ūkis, 3: 20; 22
 19. Janušauskaitė D. 2009. Vasariniai kvietrugiai bioetanoliui. Mano ūkis, 5: 30; 32
 20. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2009. Nauja trąša išbandyta gamybinėmis sąlygomis. Mano ūkis, 8: 34; 36
 21. Janušauskaitė D. 2009. Taupiai tręšiant – geras kvietrugių derlius. Mano ūkis, 12: 22; 23
 22. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2008. Naujų trąšų efektyvumas gamybinėmis sąlygomis. Mano ūkis, 2: 34–36
 23. Janušauskaitė D. 2008. Azoto trąšos žieminiams kvietrugiams. Mano ūkis, 7: 36–37
 24. Janušauskaitė D. 2008. Naujos mikroelementų trąšos. Ūkininko patarėjas, 122 (2322): 11.
 25. Janušauskaitė D. 2008. Mikroelementai augalams: kaip išlaviruoti tarp trūkumo ir pertekliaus. Mano ūkis, 12: 28–30
 26. Janušauskaitė D. 2007. Tręšimas – svarbi technologijų dalis. Mano ūkis, 5: 38–39
 27. Lazauskas, S., Semaškienė R., Janušauskaitė D., Šlepetienė A., Povilaitis V. 2007. Javų krakmolo ir bioetanolio potencialas Lietuvoje. Mano ūkis, 7: 34; 35
 28. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2007. Žiemkenčių derliaus pamatai klojami rudenį. Mano ūkis, 9: 24–25
 29. Janušauskaitė D., Pranckietienė I., Tripolskaja L., Šidlauskas G. (sud.). 2007. Skystųjų trąšų LYDERIS naudotojo atmintinė. Jonava, 71 p.
 30. Janušauskaitė D. 2006. Pirmajam pavasariniam žiemkenčių tręšimui – skystosios trąšos. Valstiečių laikraštis, 33 (8536): 7
 31. Janušauskaitė D. 2006. Mikroelementai – augalams ir maistas, ir vaistas. Mūsų kraštas (Radviliškio r. laikraštis), 44: 2
 32. Janušauskaitė D. 2006. Skystosios kompleksinės trąšos – puikus sprendimas tręšti rudenį. Ūkininko patarėjas, 87 (1987): 9
 33. Janušauskaitė D. 2006. Žiemkenčių tręšimas skystosiomis kompleksinėmis trąšomis. Mano ūkis, 9: 30–31.
 34. Janušauskaitė D. 2005. Reikia ar nereikia tręšti mikroelementinėmis trąšomis? Valstiečių laikraštis, 25 (8424): 17
 35. Janušauskaitė D., Petraitis R. 2005. Kalkių defekto panaudojimo galimybės. Ūkininko patarėjas, Nr. 110
 36. Janušauskaitė D. (sud.). 2005. 2005 m. darytų augalininkystės parodomųjų bandymų duomenys. Akademija, 44 p.
 37. Janušauskaitė D. (sud.). 2004. 2004 m. darytų augalininkystės parodomųjų bandymų duomenys. Akademija, 44 p.
 38. Janušauskaitė D. 2004. Dar būtina papildomai patręšti žieminius kviečius. Ūkininko patarėjas, 63 (1657): 3
 39. Janušauskaitė D. 2004. Žieminių kviečių tręšimas. Mano ūkis, 8: 16; 18
 40. Janušauskaitė D. 2004 rugpjūtis. Rudenį žieminius kviečius tręšti būtina. Ūkininko patarėjas.
 41. Janušauskaitė D. 2004. Tręšimo įtaka cukrinių runkelių derliui ir cukringumui. Mano ūkis, 9: 12; 13
 42. Janušauskaitė D. 2004. Tręšimo įtaka žieminiams kviečiams. Mano ūkis, 12: 22; 23
 43. Janušauskaitė D., Mašauskas V. 2003. Žiemkenčių tręšimas azotu. Ūkininko patarėjas, 41 (1485): 12
 44. Janušauskaitė D. 2002. Programuotas žieminių kviečių tręšimas. Ūkininko patarėjas, 20 (1314): 9
 45. Janušauskaitė D. 2002. Žieminius kviečius patręškime rudenį. Ūkininko patarėjas, 103 (1397): 12
 46. Dabkevičius Z., Janušauskaitė D. 2001. Ar pakaks maistinių grūdų 2002-aisiais? Žemės ūkis, 12: 7; 8
 47. Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D., Auškalnis A. 2000. Kaip taupiai ūkininkauti, 52 p.
 48. Janušauskaitė D. 2000. Žieminių kviečių derlius ir jo kokybė. Ūkininko patarėjas, 8 (996): 13
 49. Janušauskaitė D. 2000. Žieminių kviečių derlius pernai. Ūkininko patarėjas, 6 (994): 13
 50. Gaurilčikienė I., Janušauskaitė D. 2000. Žieminių javų purškimas fungicidais kartu su karbamidu. Valstiečių laikraštis.
 51. Janušauskaitė D. 1999. Azoto trąšų įtaka žieminių kviečių derliui ir jo kokybei. Ūkininko patarėjas, 33 (870): 13
 52. Janušauskaitė D. 1999. Aviža prašė ne tik pasėti. Ūkininko patarėjas, 67 (904): 8
 53. Janušauskaitė D. 1999. Avižos – nereiklūs dirvoms augalai. Žemės ūkis, 9: 16
 54. Janušauskaitė D. 1998. Nuo ko priklauso baltymų ir glitimo kiekis. Ūkininko patarėjas, 42 (724): 8
 55. Janušauskaitė D. 1998. Trąšų įtaka žieminių kviečių grūdų kokybei. Žemės ūkis, 5: 15
 56. Janušauskaitė D. 1997. Glitimas žieminių kviečių grūduose. Mano ūkis, 4: 12
 57. Lazauskas S., Janušauskaitė D. 1994. Glitimas grūduose. Valstiečių laikraštis, 77 (7337)
 58. Janušauskaitė D. 1994. Azoto trąšos ir glitimas. Žemės ūkis, 9: 24–25
En