Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Lina Šarūnaitė

ORCiD iD: 0000-0002-7080-7454
Mob. 8 615 51 431
El. paštas lina.sarunaite@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r. 

Išsilavinimas

2006–2010 m. filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis (filologija, verslo anglų kalba), Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas.

1999–2001 m. agronomijos magistratūros studijos, agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis (ekologinės žemdirbystės specializacija), Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

1998–1999 m. agronomija agronomo kvalifikacija (žemės ūkio verslų specializacija), Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas.

1994–1998 m. agronomija, žemės ūkio technologija; žemės ūkio technologės kvalifikacija (žemės ūkio verslų specializacija), Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2007 m. rugsėjo 20 d. biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Ekologiškai tvarių daugiafunkcinių ankštinių-varpinių žolynų tyrimai“.

Mokslinės veiklos kryptys

 • Pupinių ir miglinių augalų, skirtų daugiafunkciam naudojimui, derliaus formavimosi, biologinio azoto išnaudojimo tyrimai

Profesinė patirtis

Nuo 2014 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

2008–2014 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotoja.

2005–2008 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos agronomų sąjungos narė
 • Šiaurės šalių agrarinių mokslų asociacijos (NJF) narė
 • Europos agronomų asociacijos (ESA) narė
 • Pupinių augalų draugijos (LS) narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2014 m. rugsėjo 26 d. – 2015 m. spalio 31 d. mokslinė stažuotė JAV, Auburno mieste, Nacionalinėje dirvožemio dinamikos laboratorijoje (USDA, National Soil Dynamics Laboratory in Auburn, AL) kartu su Auburno universitetu.
 • 2013 m. lapkričio 15 d. mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“; Akademija LAMMC ŽI.
 • 2013 m. spalio 29 d. mokymai „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“, 42 val., LAMMC ŽI.
 • 2013 m. birželio 10 d. mokymai apie tarptautinius mokslinės dokumentacijos valdymo standartus ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinę apsaugą, 40 val., LAMMC SDI.
 • 2012 m. gruodžio 11–12 d. ESF finansuoti mokymai „Projektų valdymas ir mokslo žinių komunikacija“, LAMMC ŽI.
 • 2010 m. gruodžio 8–9 d. ESF finansuoti mokymai „Mokslo rezultatų komercializavimas, verslo įmonių steigimas ir valdymas“, LAMMC ŽI.
 • 2010 m. lapkričio 29–30 d. mokymai „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): biomedicinos mokslų šaltiniai“, 8 val., LŽŪU.
 • 2010 m. lapkričio 22 d. mokymai: „An insider’s guide to getting published in research journals“, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
 • 2010 m. lapkričio 18–19 d. ESF finansuoti mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“, LAMMC ŽI.
 • 2009 m. balandžio 26–27 d. EU FP7 projekto FLAVOURE kursai „Food and feed quality and safety“, Estija.
 • 2007 m. gruodžio 7 d. seminaras „Dėstymo menas“, 9 val., LŽŪU.
 • 2007 m. vasario 15 d. kursai „LŽI žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas agronomijos mokslų tyrimų ir inovacijų srityje“, finansuoti ES struktūrinio fondo „Agrobiologinių ir ekologinių tyrimų šiuolaikinių metodikų rengimas ir pritaikymas“, 32 val.
 • 2007 m. sausio 17 d. kursai „LŽI žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas agronomijos mokslų tyrimų ir inovacijų srityje“, finansuoti ES struktūrinių fondų „Mokslinio rašymo ir komunikavimo anglų kalba įgūdžių tobulinimas“, 64 val.
 • 2006 m. gegužės 29 d. – birželio 2 d. doktorantų tobulinimosi kursai „SOAR Summer School: Potential for Organic Farming to contribute to Rural Development in Europe“, KVL, Danija.
 • 2005 m. rugsėjo 3–7 d. doktorantų tobulinimosi kursai „SOAR Summer School: Globalisation: Threat or Opportunity for Organic Farming?“ KVL, Danija.
 • 2005 m. rugsėjo 1 d. – spalio 31 d. Mokslinė stažuotė Kopenhagos universiteto Gyvybės mokslų fakulteto Žemės ūkio mokslų katedroje, Danija.

Kita veikla

 • Europos žolininkų federacijos (EGF) vykdomojo komiteto narė, 22-ojo simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkė, 2020–2023 m.
 • Europos žolininkų federacijos (EGF) vykdomojo komiteto narė, atostovė Šiaurės Rytų Europoje, 2016–2019 m.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2014–2015 m. ES Bendrosios programos projektas „Inovatyvios pupinių augalų auginimo technologijos praturtinančios pašarą vietiniais baltymais bei dirvožemį biologiniu azotu“, vykdytos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, vadovė.
 • 2013–2015 m. ES Bendrosios programos projektas „Javų ir kitų išteklių naudojimas tausojančioje žemdirbystės sistemoje“, vykdytas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, vadovė.
 • 2012–2015 m. ESF projektas „C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos–bioproduktai–poveikis aplinkai“, vykdytoja.
 • 2012–2014 m. LŽŪM remiamas projektas „Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos bei auginamų augalų fitosanitarinės būklės įvertinimas“, vykdytoja.
 • 2011–2012 m. ES Bendrosios programos projektas „Dirvos derlingumą išsaugančių maistinių ir pašarinių žemės ūkio augalų moksliškai pagrįstų auginimo technologijų diegimas ūkiuose“, vykdytas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, vykdytoja.
 • 2010–2012 m. ESF projektas „Visuomenės sudominimas atsinaujinančios energijos šaltinių moksliniais tyrimais“, vykdytoja.
 • 2009–2012 m. Europos regioninės plėtros fondo projektas „Baltijos jūros regiono Bioenergetikos skatinimas“, specialistė.
 • 2007–2008 m. LVMSF remtas užsakomų tyrimų projektas „Naujų atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimas, formuojant trumpos apyvartos miško želdinių ir įvežtinių žolinių C4 augalų plantacijas“, vykdytoja.
 • 2007–2008 m. LVMSF ministerijų užsakomų programų projektas „Augalų mišinių produktyvumo ir azoto išnaudojimo efektyvumo įvertinimas ekologinės žemdirbystės sistemos cikle „dirvožemis-augalas“, vykdytoja.
 • 2004–2006 m. LVMSF programa „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agroekosistemų augmenijai“ (APLIKOM), vykdytoja.

Apdovanojimai

 • 2014–2015 m. Baltijos–Amerikos Laisvės fondo metinė stipendija moksliniams tyrimams JAV.
 • 2014 m. Žemės ūkio ministro padėkos raštas „Komunikabiliausias mokslininkas 2014“.
 • 2010–2011 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • 2008 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premija.
 • 2006–2007 m. Pasaulinės mokslininkų federacijos metinė stipendija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Šarūnaitė L., Toleikienė M., Arlauskienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Supronienė S., Semaškienė R., Kadžiulienė Ž. 2022. Effects of pea (Pisum sativum L.) cultivars for mixed cropping with oats (Avena sativa L.) on yield and competition indices in an organic production system. Plants, 11 (21): 2936. IF – 4,658
 2. Semaškienė R., Jonavičienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Sabeckis A., Supronienė S., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. The response to crop health and productivity of field pea (Pisum sativum L.) at different growing conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 72 (1): 923–-930. IF – 1,931
 3. Arlauskienė A., Gecaitė V., Toleikienė M., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2021. Soil nitrate nitrogen content and grain yields of organically grown cereals as affected by a strip tillage and forage legume intercropping. Plants, 10 (7): 1453. IF – 4,658
 4. Arlauskienė A., Jablonskytė-Raščė D., Šarūnaitė L., Toleikienė M., Masilionytė L., Gecaitė V., Kadžiulienė Ž. 2021. Perennial forage legume cultivation and their above-ground mass management methods for weed suppression in arable organic cropping systems. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 8: 34. IF – 4,839

 5. Toleikiene M., Slepetys J., Sarunaite L., Lazauskas S., Deveikyte I., Kadziuliene Z. 2021. Soybean development and productivity in response to organic management above the Northern boundary of soybean distribution in Europe. Agronomy, 11 (2): 214. IF – 3,949

 6. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2021. Agronomic practice and performance of organic farms in different environmental conditions in Lithuania. Biological Agriculture and Horticulture, 37 (2): 91–106. IF – 1,864

 7. Toleikiene M., Arlauskiene A., Fliesbach A., Iqbal R., Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2020. The decomposition of standardised organic materials in loam and clay loam arable soils during a non-vegetation period. Soil and Water Research, 15: 181–190. IF – 2,056
 8. Toleikienė M., Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. The effect of plant-based organic fertilisers on the yield and nitrogen utilization of spring cereals in the organic cropping system. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (1): 17–24. IF – 1,083
 9. Šiaudinis G., Arlauskienė A., Repšienė R., Šarūnaitė L., Skuodienė R. 2017. The effect of bacterial application on the productivity of faba bean (Vicia faba L.) and its mixture with spring wheat (Triticum aestivum L.) under two agroclimatic conditions in Lithuania. Applied Ecology And Environmental Research, 15 (4): 2011–2021 IF – 0,681
 10. Mikić A., Ćupina B., Rubiales D., Mihailović V., Šarūnaitė L., Fustec J., Antanasović S., Krstić Đ., Bedoussac L., Zorić L., Đorđević V., Perić V., Srebrić M. 2015. Models, developments, and perspectives of mutual legume intercropping. Advances in Agronomy, 130: 337–419. IF – 4,381
 11. Arlauskiene A., Šlepetiene A., Liaudanskiene I., Sarunaite L., Amaleviciute K., Velykis A. 2015.The influence of short-lived legume swards and straw on soil humic substances in a clay loam Cambisol. Fresenius Environmental Bulletin, 24 (5): 1636–1640. IF – 0,372
 12. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Maikštėnienė S. 2014. Suppression of annual weeds in pea and cereal intercrops. Agronomy Journal, 106 (5): 1765–1774. IF – 1,141
 13. Kadžiulienė Ž., Jasinskas A., Zinkevičius R., Makarevičienė V., Šarūnaitė L., Tilvikienė V., Šlepetys J. Miscanthus biomass quality composition and methods of feedstock preparation for conversion into synthetic diesel fuel. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 27–34. IF – 0,420
 14. Šarūnaitė L., Deveikytė I., Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž., Maikštėnienė S. 2013. Pea and spring cereal intercropping systems: advantages and suppression of broad-leaved weeds. Polish Journal of Environmental Studies, 22 (2): 541–551. IF – 0,600
 15. Arlauskienė A., Maikštienėnė S., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Žekaitė V., Česnulevičienė R. 2011. Competitiveness and productivity of organically grown pea and spring cereal intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (4): 339–348. IF – 0,327
 16. Kryževičienė A., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Dabkevičius Z., Tilvikienė V., Šlepetys J. 2011. Cultivation of Miscanthus × giganteus for biofuel and its tolerance of Lithuania’s climate. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (3): 267–274. IF – 0,327
 17. Šarūnaitė L., Deveikytė I., Kadžiulienė Ž. 2010. Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (3): 51–58. IF – 0,232

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Kurhak V., Sarunaite L., Shtakal V., Havrysh Y. 2022. Economic and energy efficiency of cultivation of alfalfa-cereal herbage. Agriculture and Plant Sciences: Theory and Practice, (2): 51–58.
 2. Šidlauskaitė G., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. Multispecies grass-legume swards productivity and reducing nitrogen fertilisation. Grassland Science in Europe, 27: 478–480.
 3. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Razbadauskienė K., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Arlauskas A. 2021. Diversification of crop rotation with field peas on nitrogen use efficiency for winter wheat yield. Agriculture and Food, 9: 172–180.
 4. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2018. Long-term effect of management on forage yield and botanical composition of an old pasture. Grassland Science in Europe, Vol. 23: 335.
 5. Arlauskiene A., Sarunaite L., Jablonskyte-Rašče D., Stukonis V., Damanauskas V., Velykis A. 2017. Wild species flowering margins for improved biodiversity in intensive agricultural areas. Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios. Proceedings of the 19th Symposium of the European Grassland Federation. Eds. Porqueddu C. et al. Italy, 7–10 May 2017, p. 512–514.
 6. Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Šarūnaitė L., Šlepetys J., Pocienė L., Šlepetienė A., Ceseviciene J. 2014. The yield and variation of chemical composition of cocksfoot biomass after five year of digestate application. Grassland Science in Europe, 19: 468–470.
 7. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Deveikyte I., Kadziulis L. 2013. Effect of legume biological nitrogen on cereals grain yield and soil nitrogen budget in double-cropping system. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11 (1): 528533.
 8. Pocienė L., Šarūnaitė L., Tilvikienė V., Šlepetys J., Kadžiulienė Ž. 2013. The yield and composition of reed canary grass biomass as raw material for combustion. Biologija, 59 (2): 195–200.
 9. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2013. Herbage composition and nutrient content in dairy pasture as influened by long-term potassium fertilization. Grasslands Science in Europe, 18: 138–140.
 10. Slepetys J., Kadziuliene Z., Sarunaite L., Tilvikiene V. 2013. Evaluation of biomass yield and quality of energy crops in Lithuania. Grasslands Science in Europe, 18: 545–547.
 11. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Kadziulis L. 2012. Nutritive value and early yield formation of forage legume-grass swards in a crop rotation. Grasslands Science in Europe, 17: 166–168.
 12. Slepetys J., Kryzeviciene A., Kadziuliene Z., Sarunaite L., Tilvikiene V., Dabkevicius Z. 2012. Biomass potential of Miscanthus x giganteus grown in Lithuania for bioenergy purposes. Grasslands Science in Europe, 17: 496–498.
 13. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Deveikytė I. 2011. Effect of pea and spring cereals intercropping on grain yield and crude protein content. Field and Vegetable Crops Research, 48: 183–188.
 14. Arlauskienė A., Maikštėnienė S., Šarūnaitė L., Deveikytė I., Kadžiulienė Ž. 2011. Pasėlių diversifikacijos įtaka segetalinių augalų plitimui ekologinėje agrofitocenozėje. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje: mokslo darbai, 2: 207–216.
 15. Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L., Šarūnaitė L. 2011. Lucerne and white clover for long term grassland: impact on sward and yield stability. Grasslands Science in Europe, 16: 229–231.
 16. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2011. The impact of white clover-winter wheat bi-cropping on cereals in organic crop rotation. Grasslands Science in Europe, 16: 386–388.
 17. Kryževičienė A., Šarūnaitė L., Stukonis V., Dabkevičius Z, Kadžiulienė Ž. 2010. Daugiamečių kiečių (Artemisia vulgaris L. ir Artemisia dubia Wall.) potencialo biokuro gamybai įvertinimas. Žemės ūkio mokslai, 17 (1–2): 32–40.
 18. Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2010. Potassium effect on pasture yield and its composition in management of an old permanent pasture. Grassland Science in Europe, 15: 1003–1005.
 19. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Kadžiulis L. 2010. The impact of nitrogen in red clover and lucerne swards on the subsequent spring wheat. The potential of forage legumes to sustain a high agricultural productivity – A Nordic perspective: NJF Report, 6 (3): 73–74.
 20. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2010. Biomass of grasses and pastures for unusual use – biogas production. Proceedings of the conference of young scientists on energy issues. Lithuanian Energy Institute, p. 75–81.
 21. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Kadziulis L. 2009. The influence of white and red clover and wheat cultivation methods on some soil parameters. Grassland Science in Europe, 14: 238–241.
 22. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Deveikyte I., Maiksteniene S., Arlauskiene A., Masilionyte L., Cesnuleviciene R., Zekaite V. 2009. Qualitative effects of pea and spring cereals intercrop in the organic farming systems. Agronomy Research, 7 (2): 606–611.
 23. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Deveikytė I., Česnulevičienė R., Žėkaitė V. 2009. Žirnių bei varpinių javų mišinių produktyvumas įvairiuose dirvožemiuose taikant organinę žemdirbystę. Dirvožemio stabilumo užtikrinimas ekologiškai ir socialiai jautriuose regionuose: mokslinių straipsnių rinkinys. LŽI, p. 13–18.
 24. Kryževičienė A., Šarūnaitė L., Stukonis V. 2009. Drambliažolių (Miscanthus gigantus), sidų (Sida hermaphrodita), legėstų (Silphium perfoliatum) ir kiečių (Artemisia) auginimas biokurui Lietuvoje. Dirvožemio stabilumo užtikrinimas ekologiškai ir socialiai jautriuose regionuose: mokslinių straipsnių rinkinys. LŽI, p. 195–199.
 25. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Deveikytė I. ir kt. 2009. Augalų mišinių produktyvumas ir azoto panaudojimo efektyvumas ekologinės žemdirbystės sistemoje. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai: konferencijos pranešimai Nr. 41, p. 42–48.
 26. Deveikyte I., Kadziuliene Z., Sarunaite L. 2009. Weed suppression ability of spring cereal crops and peas in pure and mixed stands. Agronomy Research, 7 (1): 239–244.
 27. Sarunaite L., Deveikyte I., Semaskiene R., Kadziuliene Z. 2009. The influence of grain legumes on spring wheat yield formation and phytosanitary state. Agronomy Research, 7 (1): 465–470.
 28. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2008. Žolynų derliaus formavimosi ir azoto kaupimosi sparta per pirmuosius dvejus jų auginimo metus. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (1): 125–137.
 29. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Deveikyte I., Semaskiene R. 2008. Development of spring cereals diseases in pea/spring cereals intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 421–427.
 30. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2008. Ankštinių augalų įtaka varpiniams javams sėjomainos grandyje ir dvinariame žolių-javų pasėlyje. Žemės ūkio mokslai, 15 (1): 10–16.
 31. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2008. The impact of legumes on cereals in a crop rotation and legume-cereal bi-cropping. Grassland Science in Europe, 13: 625-627.
 32. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Kadziulis L. 2008. The impact of legume/grass swards on the formation of spring wheat yield under organic farming conditions. Lucrari stiintifice Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara Ion Ionescu de la Brad, seria Agronomia, 51: 264–270.
 33. Deveikytė I., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Feizienė D. 2008. Ankštinių augalų stelbiamosios gebos įtaka piktžolėms ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. Vagos, 79 (32): 43–48.
 34. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Deveikyte I., Maiksteniene S., Arlauskiene A., Cesnuleviciene R., Žekaitė V. 2008. Effect of pea/spring cereals intercrops on yield and quality parameters of crops in organic farming. Italian Journal of Agronomy, 3 (3): 339–340.
 35. Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Sarunaite L., Kadziulis L. 2008. Contribution of lucerne and red clover to succeeding cereal crops yield. Multifunctional Grasslands in a Changing World: proceedings of XXI international grassland congress. China, p. 87.
 36. Kadziuliene Z., Kadziulis L., Sarunaite L. 2008. The effect of legumes on stability and quality of yield in long-term grazing use. Multifunctional Grasslands in a Changing World: proceedings of XXI international grassland congress. China, p. 453.
 37. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Kadžiulis L. 2007. The impact of legumes to above ground biomass in grassland and to subsequent crops. Grassland Ecology VII. Banska Bystrica, Slovenska Republika, p. 208–211.
 38. Sarunaite L., Kadziuliene Z., Kadziulis L. 2006. The effect of legumes on the accumulation of nitrogen in herbage yield on succeeding spring wheat. Grassland Science in Europe, 11: 387–389.
 39. Kadziuliene Z., Sarunaite L. 2006. The impact of legumes incorporation on the yield formation in organic crop rotation. Proceeding of the European joint organic congress Organic farming and European Rural Development. Odense, Denmark, p. 274–275.
 40. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2005. The impact of legume nitrogen on the formation of winter wheat yield. Agronomijas vestis, 8: 295–299.
 41. Kadziuliene Z., Sarunaite L. 2005. The input of forage legumes in sustainable grassland systems. XX International Grassland Congress, p. 358.
 42. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Kadžiulis L. 2005. Žolių įsėlį veikiančių veiksnių įtaka derliaus formavimuisi per pirmuosius dvejus amžiaus metus. Zemdirbyste-Agriculture, 92 (4): 120–135.
 43. Kadziuliene Z., Sarunaite L., Kadziulis L. 2005. Investigation of some factors accelerating formation of protein-rich yield of legume/grass swards from sowing year. Grassland Science in Europe, 10: 396–399.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Price A. J., Santen van E., Sarunaite L. 2016. Cover-Crop Management Influences Residue Biomass and Subsequent Weed Suppression in a Conservation Agriculture Corn and Cotton Rotation, Cotton Research. Ed. I. Abdurakhmonov. InTech. DOI: 10.5772/64132
 2. Price A. J., Duzy L. M., Balkcom K. S., Kelton J. A., Kornecki T. S., Sarunaite L. 2016. Organic weed control and cover crop residue integration impacts on weed control, quality, yield and economics in conservation tillage tomato – A case study, organic farming – a promising way of food production. Konvalina P. (ed.). DOI:5772/61315.
 3. Price A. J., Kelton J., Sarunaite L. 2016. Herbicide and cover crop residue integration in conservation tillage tomato, alternative crops and cropping systems. Konvalina P. (ed.). DOI:5772/62320
 4. Deveikyte I., Sarunaite L., Seibutis V. 2015. Evaluation of pre- and postemergence herbicide combinations for broadleaved weeds in sugar beet, herbicides, agronomic crops and weed biology. Price A. (ed.). DOI: 10.5772/61437
 5. Kelton J. A., Price A. J., Balkcom K. S., Faircloth W. H., Sarunaite L. 2015. Peanut performance and weed management in a high-residue cover crop system, herbicides, agronomic crops and weed biology. Price A. (ed.). DOI: 10.5772/61650.
 6. Šarūnaitė L., Arlauskienė A., Deveikytė I., Maikštėnienė S., Kadžiulienė Ž. 2012. Intercropping of pea and spring cereals for weed control in an organic farming system. Weed Control. Price A. (ed.). DOI: 5772/34926.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Šarūnaitė L., Toleikienė M. 2022. Bolivinės balandos skinasi kelius į Lietuvą. Rasos, 4: 13–15.

 2. Šarūnaitė L., Toleikienė M. 2021. Bolivinių balandų auginimo ypatumai. Mano ūkis, 7: 18–20.

 3. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2019. Sojos, lęšiai, avinžirniai – jau ir Lietuvos mokslininkų akiratyje. Mano ūkis, 1: 42–45.

 4. Arlauskienė A., Šarūnaitė L. 2016. Medingųjų augalų juostos laukuose. Mano ūkis, 1.
 5. Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Semaškienė R., Deveikytė I., Karbauskienė E. 2013. Agrofitocenozių būklė ekologinės gamybos ūkiuose. Mano ūkis, 8.
 6. Pocienė L., Tilvikienė V., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2012. Kokius augalus auginsime bioenergijai? Mano ūkis, 12.
 7. Arlauskienė A., Deveikytė I., Kadžiulienė Ž., Maikštėnienė S., Šarūnaitė L. 2012. Žirniai plius javai – mažiau piktžolių. Mano ūkis, 1.
 8. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2010. Ganyklos – svarbus ekonomikos ir aplinkosaugos elementas. Mano ūkis, 10.
 9. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Tilvikienė V. 2009. Įprasta ir neįprasta žolynų paskirtis. Mano ūkis, 11.
 10. Deveikytė I., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2009. Ankštiniai augalai – silpni piktžolių konkurentai. Mano ūkis, 9.
 11. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2009. Liucernos pakančios sausroms. Mano ūkis, 6.
 12. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Kadžiulis L. 2008. Biologinio azoto perdavimas iš augalo augalui: iliuzija ar naudinga technologija? Mano ūkis, 10.
 13. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2008. Ankštinių augalų žolynai ekologinėje sėjomainoje – baltymingas pašaras ir daugiau azoto dirvožemyje. Ūkininko patarėjas, 49.
 14. Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Deveikytė I. 2007. Ankštinių augalų įtaka mišiniams. Ūkininko patarėjas, 148.
 15. Kryževičienė A., Šarūnaitė L. 2007. Nauji energetinių augalų tyrimai. Mano ūkis, 9.
 16. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Kadžiulis L. 2007. Ekologiškai tvarių ankštinių ir varpinių mišinio daugiafunkcinių žolynų tyrimai. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 39: 22–24.
 17. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž., Mašauskienė A., Šlepetienė A. 2007. Derliaus ir dirvožemio kokybinių parametrų kaita ilgalaikių ganyklų ekosistemoje dėl ganymo ir tręšimo PK trąšomis. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 39: 25–26.
 18. Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2006. Baltųjų dobilų biodinamika ilgalaikėse ganyklų agrocenozėse. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 38: 104–105.
 19. El-Nagger A., Ounmaa A., Muukka E., Zaleckas E., Abraitytė G., Jansons I., Rasmussen J., Ahnström J., Pirhofer-Walzl K., O’Doherty Jensen K., Jørgensen K. F., Sarunaite L., Bleidere M., Knudsen M. T., Pugliese M., Nielsen M. H. M., Muguerza N. B., Bakewell-Stone P., Hansen P. K., Abed-Ali Al-Kufaishi S. A., Kobayashi S., Rydberg T., Klubova V., Liorancas V., Høgh-Jensen H. 2006. Globalisation as a challenge or opportunity for organic farming. DARCOFenews (1)
 20. El-Nagger A., Ounmaa A., Muukka E., Zaleckas E., Abraitytė G., Jansons I., Rasmussen J., Ahnström J., Pirhofer-Walzl K., O’Doherty Jensen K., Jørgensen K. F., Sarunaite L., Bleidere M., Knudsen M. T., Pugliese M., Nielsen M. H. M., Muguerza N. B., Bakewell-Stone P., Hansen P. K., Abed-Ali Al-Kufaishi S. A., Kobayashi S., Rydberg T., Klubova V., Liorancas V., Høgh-Jensen H. Udfordring eller mulighed for økologien. In moMentum, 4: 29–31. Jordbrugs Aakademikerne

Save

Save

Save

En