Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Virmantas Povilaitis

ORCiD iD: 0000-0003-3847-5004
El. paštas virmantas.povilaitis@lammc.lt
Instituto al.1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas           

2006–2010 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties doktorantūros studijos.

2004–2006 m. agronomijos magistro laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

2000–2004 m. taikomosios ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis, Šiaulių universitetas, Fizikos ir matematikos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2011 m. apginta biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertacija „Miglinių javų derliaus formavimo aspektai skirtingo intensyvumo agroekosistemose“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų biomasės formavimosi ypatumai ir modeliavimas

Profesinė patirtis

Nuo 2014 m. LAMMC Žemdirbystės institutas, Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

2012–2014 m. LAMMC Žemdirbystės institutas, Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius, mokslo darbuotojas.

2006–2012 m. Lietuvos žemdirbystės institutas, Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas.

2005–2005 m. Agrofirma „Sėklos“, pardavėjas konsultantas.

2004–2004 m. Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojas.

2002–2004 m. Šiaulių Jaunųjų gamtininkų stotis, zoologų būrelio vadovas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narys

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. spalio 21–25 d. mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“.
 • 2011 m. gegužės 9–13 d. trumpalaikis mokslinis vizitas Lenkijos Respublikos Pulavų valstybiniame augalininkystės ir dirvotyros institute.
 • 2009 m. rugsėjis mokslinė stažuotė Čekijos Respublikos mokslų akademijos Biologijos ir ekologijos sistemų institutas, Brno.
 • 2009 m. tarptautiniai kursai „Renewable energy sources“, Lietuvos žemės ūkio universitetas (Lietuva).
 • 2008 m. tarptautiniai kursai „Crop production in a changing environment“, Helsinkio universitetas (Suomija).
 • 2008 m. tarptautiniai kursai „Energy crops and biogas production“, Tartu universitetas (Estija).
 • 2008 m. „Dirvožemių išteklių naudojimas“, Lietuvos žemdirbystės institutas (Lietuva).
 • 2007 m. tarptautiniai kursai „Weed biology and management“, Lietuvos žemės ūkio universitetas (Lietuva).

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Tarptautiniai moksliniai projektai

 • 2022–2024 m. programos ERA-NET Cofund SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD and SusCrop projektas „Naujų technologijų ir žiedinės bioekonomikos principai tvariam ūkininkavimui skirtingose agroekosistemose“ (ConnectFarm), projekto dalies Lietuvoje vadovas ir vykdytojas.
 • 2020–2023 m. Facce Surplus programa „Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems“. Projekto pavadinimas „Biologiškai tvarios ir klimatui palankios augalinės produkcijos maistui ir pašarams auginimas mažo našumo dirvožemiuose“, projekto dalies Lietuvoje vadovas ir vykdytojas.
 • 2011–2013 m. ES Baltijos jūros regiono programos projektas „Baltic Forum for Innovation Technologies for Sustainable manure Management“, vykdytojas.
 • 2009–2012 m. ES Baltijos jūros regiono programa projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimas“, vykdytojas.

Nacionaliniai ir kitų mokslo programų projektai

 • 2019–2021 m. ŽŪM projektas „Glifosato ir jo skilimo produktų AMPA ir glufosinato likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė“, vykdytojas.
 • 2017–2019 m. LR ŽŪM finansuojamas projektas „Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui“, vykdytojas.
 • 2014–2015 m. Europos Struktūrinių fondų finansuojamas mokslinis projektas „C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos –bioproduktai – poveikis aplinkai“, vykdytojas.
 • 2010–2011 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Klimato kaita ir agroekosistemos“, „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“, vykdytojas.
 • 2009 m. Mokslininkų grupių projektas „Abiotinių ir biotinių faktorių įtaka kraštovaizdžio komponentams (mažo baseino modeliavimas)“, vykdytojas.
 • 2009 m. Mokslininkų grupių projektas „Pagrindinių pedosferos dujų komponentų apytakos modeliavimas heterogeniškame kraštovaizdyje“, vykdytojas.
 • 2008 m. ŽŪM remiamas projektas „Lietuvos klimato sąlygomis pritaikyto sausros kriterijų identifikavimo metodo parengimas“, vykdytojas.
 • 2008 m. Mokslinių tyrimų projektas „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatui (AGROKAITA2)”, vykdomo pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“, vykdytojas.
 • 2008 m. LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas „Klimato kaitos poveikis CO2 dujų srautams dirvožemyje ir chlorofilo fluorescencijai augaluose skirtingose agroaplinkose“, vykdytojas.
 • 2007 m. Mokslinių tyrimų projektas „Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ – AGROKAITA, vykdyto pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“, vykdytojas.

Apdovanojimai

 • 2013–2014 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • 2011 m. Lietuvos Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Schröder P., Mench M., Povilaitis V., Rineau F., Rutkowska B., Schloter M., Szulc W., Žydelis R., Loit E. 2021. Relaunch cropping on marginal soils by incorporating amendments and beneficial trace elements in an interdisciplinary approach. Science of the Total Environment, 803: 149844. IF – 10,753
 2. Tilvikiene V., Venslauskas K., Povilaitis V., Navickas K., Zuperka V., Kadziuliene Z. 2020. The effect of digestate and mineral fertilisation of cocksfoot grass on greenhouse gas emissions in a cocksfoot-based biogas production system. Energy, Sustainability and Society, 10: 13. IF – 2,811
 3. Žydelis R., Lazauskas S., Volungevičius J., Povilaitis V. 2019. Effect of organic and mineral fertilisers on maize nitrogen nutrition indicators and grain yield. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (1): 15–20. IF – 0,833
 4. Žydelis R., Lazauskas S., Povilaitis V. 2018. Biomass accumulation and N status in grain maize as affected by mineral and organic fertilizers in cool climateJournal of Plant Nutrition, 41 (20): 2626–2636. IF – 0,753
 5. Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š., Feizienė D., Feiza V., Tilvikienė V. 2018. Relationship between spring barley productivity and growing management in Lithuania’s lowland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 68 (1): 86–95. IF – 0,810
 6. Povilaitis V., Šlepetienė A., Šlepetys J., Lazauskas S., Tilvikienė V., Amalevičiūtė K., Feizienė D., Feiza V., Liaudanskienė I., Cesevičienė J., Kadžiulienė Ž. &  Kukujevas A. 2016. The productivity and energy potential of alfalfa, fodder galega and maize plants under the conditions of the nemoral zone. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 66 (3): 259– IF 0,646
 7. Feiziene D., Feiza V., Povilaitis V., Putramentaite A., Janusauskaite Daiva, Seibutis V. & Slepetys J. 2016. Soil sustainability changes in organic crop rotations with diverse crop species and the share of legumes.  Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science, 66 (1): 36–51. IF 0,646
 8. Miliauskienė J., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Povilaitis V., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2016. The competition between winter rape (C3) and maize (C4) plants in response to elevated carbon dioxide and temperature, and drought stress. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 21–28. IF – 0,579
 9. Feiziene D., Janusauskaite Dalia., Feiza V., Putramentaite A., Sinkeviciene A., Suproniene S., Seibutis V., Kadziene G., Deveikyte I., Lazauskas S., Janusauskaite D., Povilaitis V. 2015. After-effect of long-term soil management on soil respiration and other qualitative parameters under prolonged dry soil condition. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39: 633–651. DOI: 10.3906/tar-1405-88 2015, IF – 0,914
 10. Feiza V., Feizienė D., Deveikytė I., Seibutis V., Antanaitis Š., Povilaitis V., Lazauskas S., Janušauskaitė D. & Supronienė S. 2014. Soil pore-water environment and CO2 emission in a Luvisol as influenced by contrasting tillage. Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science, 64 (4): 350–359. IF – 0,705
 11. Feizienė D., Feiza V., Kadžienė G., Vaidelienė A., Povilaitis V., Deveikytė I. 2012. CO2 fluxes and privers as affected by soil type, tillage and fertilization. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Soil and Plant Science, 62: 311– IF – 0,705
 12. Lazauskas S., Povilaitis V., Antanaitis Š., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Pšibišauskienė G., Auškalnienė O., Raudonius S., Duchovskis P. 2012. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change. International Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (1): 588–593. IF – 0,435
 13. Povilaitis V., Lazauskas S. 2010. Winter wheat productivity in relation to water availability and growing intensity. Zemdirbyste-Agriculture. 97(3): 59-68. IF – 0,232
 14. Feizienė D., V. Feiza, A. Vaidelienė, Povilaitis, Š. Antanaitis. 2010. Soil surface Darbon dioxide exchange rate as affected by soil texture, different long-term tillage application and weather. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (3): 25–42. IF – 0,232

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Lazauskas S., Povilaitis V., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2013. Interactive effects of elevated CO2, temperature and water stress on Apera spica-venti L. International Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 1121–1124
 2. Povilaitis V., Lazauskas S., Feizienė D., Kukujevas A., Feiza V. 2013. Maize productivity as influenced by different nitrogen levels and climate change. International Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (2): 803–807
 3. Feizienė D., Povilaitis V. 2009. Dirvožemio kvėpavimo dinamika skirtinguose pasėliuose organinėje ir intensyvioje žemdirbystės sistemose. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (1): 127–141
 4. Povilaitis V., Tilvikienė V., Lazauskas S., Kadžiulienė Ž. 2010. Javų bioenergetinis potencialas vidurio Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių universiteto mokslo darbai,  3 (19): 103–109
 5. Povilaitis V., Lazauskas S. 2009. Javų derlingumo Lietuvoje prognozavimas pagal tikėtinus skirtingus klimato kaitos scenarijus. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universiteto mokslo darbai. 3 (16):172–177
 6. Marcinkonis S., Lazauskas S., Povilaitis V., Booth A. C. 2009. Impacts of long-term intensive organic inputs on carbon index correlations in meadow ecosystems. Ekologija, 55 (2): 91–96
 7. Povilaitis V., Lazauskas S., Mašauskas V., Antanaitis Š. 2008. Vasarinių miežių derliaus modeliavimo DSSAT v 4.0.2.0 modeliu galimybės. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (2): 88–97
 8. Lazauskas S., Rainys K., Semaškienė R., Povilaitis V., Rudokas V. 2008. Bulvių veislių derliaus stabilumas ir priklausomumas nuo oro temperatūros bei kritulių .Žemdirbystė,  95 (4): 110–121
 9. Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Povilaitis V. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams.  Žemdirbystė, 95 (4): 71–80
 10. Feizienė D., Povilaitis V., Kadžienė G. 2008. Springtime soil surface respiration and soil vapour flux in different long-term agro-ecosystems. Ekologija, 54 (4): 216–226
 11. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Lazauskas S., Duchovskis P., Samuolienė G., Povilaitis V., Juknevičienė Ž. 2008. Imituotų šalnų poveikis žemės ūkio augalų augimo rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 203–211
 12. Sakalauskienė S., Šabajevienė G., Duchovskis P., Lazauskas S., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Sakalauskaitė J., Povilaitis V. 2007. Skirtingo drėgmės ir temperatūros režimo kompleksinis poveikis žemės ūkio augalų augimo rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 317–325
 13. Povilaitis V., Lazauskas S., Kriščiukaitienė I. 2009. Javų derlingumo prognozavimas pagal tikėtinus klimato kaitos scenarijus. Žemės ūkio mokslai, 16 (3–4): 224–229
 14. Povilaitis V., Lazauskas S., Duchovskis P. 2009. Possibilities to simulate productivity of spring barely using model DSSAT v4. Vagos, 82 (35): 22–27

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š., Žydelis R. 2019.  Cereal crop productivity in long term field experiment under changing climate. 4th International symposium of soil physics, Book of Abstracts, 30 p., Lublin, Poland.
 2. Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š. 2017. Cereal crop productivity in crop rotation under different management intensity. Berichte aus dem Julius-Kuhn-Institut, 191: 39.
 3. Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š., Bagdžiūnaitė A., Kukujevas A. 2013. Productivity of winter wheat and maize as affected by weather conditions and nitrogen nutrition. International Scientific Publications: Agriculture&Food, 1 (2): 115–124.

Rekomendacijos

 1. Kadžienė G., Pranaitienė S., Auškalnienė O., Povilaitis V., Supronienė S., Žvirdauskienė R., Barčauskaitė K., Semaškienė R. 2022. Glifosato ir jo skilimo produkto AMPA likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiuiLAMMC, p. 22–23.
 2. Žydelis R., Lazauskas S., Povilaitis V., Supronienė S., Žvirdauskienė R., Tilvikienė V. 2019. Organinėmis ir mineralinėmis trąšomis tręštų kukurūzų mityba, ligotumas, grūdų derliaus formavimasis ir šio proceso modeliavimas ir diagnostika. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 12−13 p.
 3. Lazauskas S., Povilaitis V. 2018. Žieminių kviečių pasėlio formavimas geram žiemojimui ir derliui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiuiLAMMC, p. 10–11.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Tilvikienė V., Povilaitis V. 2018. Perdirbto biosubstrato panaudojimas. Mano ūkis.
 2. Lazauskas S., Povilaitis V., Tilvikienė V. 2015. Reikalingi nauji sprendimai naudojant organines trąšas. Ūkininko patarėjas. Spec leid. AgroVizija 2015 10 metų kartu, 75 (birželio 25): 12.
 3. Povilaitis V., Lazauskas S. 2013. Klimato kaitos ranka pasieks ir miglinius javus. Mano ūkis, rugsėjis.
 4. Lazauskas S., Duchovskis P., Povilaitis V., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. 2011. Klimato kaita: tikėtini pokyčiai laukuose. Mano ūkis, rugpjūtis.
 5. Tilvikienė V., Povilaitis V., Lazauskas S., Kadžiulienė Ž. 2010. Javų bioenergetinis potencialas vidurio Lietuvoje. Mano ūkis, 12: 20–22.
 6. Lazauskas S., Povilaitis V. 2008. Žodis sausra verčia suklusti. Mano ūkis, Nr. 11.
 7. Lazauskas S., Povilaitis V. 2008. Ką auginsime šylant klimatui. Mano ūkis, balandis: 32–33.
 8. Lazauskas S., Semaškienė R., Janušauskaitė D., Šlepetienė A., Povilaitis V. 2007. Javų krakmolo ir bioetanolio potencialas Lietuvoje. Mano ūkis, 7.
 9. Povilaitis V., Kryževičienė A., Lazauskas S. 2006. Augalų biomasė – žaliava biokurui. Mano ūkis, Nr. 11.
En