Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Monika Toleikienė

ORCiD iD: 0000-0003-2176-4096
El. paštas monika.toleikiene@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas           

2015–2019 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties doktorantūra, LAMMC.

2013–2014 m. Baigtas „Physical geography“ kursas pagal Erasmus mainų programą, Lundo universitetas, Švedija. 

2012–2014 m. Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistras, Vilniaus universitetas. 

2008–2012 m. Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Klaipėdos universitetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2019 m. apgintas žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Pupinių augalų azoto panaudojimo efektyvumas ekologinio augalininkystės ūkio ekosistemoje“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Pupinių augalų produktyvumo, panaudojimo, veislių potencialo ir naujų rūšių introdukcijos tyrimai kintančio klimato sąlygomis
 • Azoto fiksacijos ir mikroorganizmų simbiozės su augalais tyrimai
 • Ekologinio ūkininkavimo technologijų ir organinių trąšų panaudojimo tyrimai
 • Biologinės dirvožemio įvairovės tyrimai ekologinėje agroekosistemoje

Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. LAMMC Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2020–2021 m. LAMMC Žemdirbystės instituto mokslo darbuotoja.

2015–2020 m. LAMMC Žemdirbystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos dirvožemininkų draugijos narė.
 • Tarptautinės pupinių augalų bendrijos (ILS) narė.
 • Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė.
 • Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos Biuro atstovė agronomijos mokslų krypčiai.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2021 m. gruodžio 4–17 d. tarptautinė mokslinė komandiruotė Vienos Gamtos išteklių ir Gyvybės mokslų universitete (BOKU), Austrija. Komandiruotės tikslas – kietųjų organinių medžiagų dalelių nustatymas dirvožemyje po pupinių ir miglinių, pagrindinių ir tarpinių pasėlių. Vadovė dr. Rebecca Hood-Nowotny.
 • 2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 sausio 28 d. tarptautinė mokslinė stažuotė Maynooth universitete. Tema „Statistical analysis of legume productivity and nitrogen cycling data on SAS statistical program“. Mokslinis vadovas dr. Caroline Brophy
 • 2017 m. spalio 4 d. – lapkričio 9 d. tarptautinė mokslinė stažuotė Aarhus universitete. Mokslinis vadovas prof. Jim Rasmussen. Tema „Pupinių augalų azoto fiksacijos ir panudojimo efektyvumo tyrimai žymėtųjų izotopų metodu“.
 • 2017 m. spalio 5 d. – lapkričio 21 d. tarptautiniai doktorantų kursai Aarhus universitete „Dirvožemio organinių medžiagų ciklai“
 • 2017 m. spalio 4 d. – lapkričio 9 d. tarptautinė mokslinė stažuotė Aarhus universitete. Mokslinis vadovas prof. Jim Rasmussen. Tema „Pupinių augalų azoto fiksacijos ir panudojimo efektyvumo tyrimai žymėtųjų izotopų metodu“.
 • 2017 m. spalio 5 d. – lapkričio 21 d. tarptautiniai doktorantų kursai Aarhus universitete „Dirvožemio organinių medžiagų ciklai“.

Kita veikla

 • 2022–2023 m. „European Grassland Federation“ tarptautinio simposiumo organizacinio komiteto narė.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Tarptautiniai

 • 2022–2025 m. Horizon 2020 programos projekto EJP SOIL vidinės programos projektas „Optimizing roots for sustainable crop production in Europe – pure cultures and cover crops. MaxRoot-C“, vadovė Lietuvos daliai, vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 2022–2025 m. Horizon 2020 programos projekto EJP SOIL vidinės programos projektas „Agroecological strategies for an efficient functioning of plant - soil biota interactions to increase SOC sequestration. AGROECOseqC“, vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 2022–2025 m. Horizon 2020 programos projekto EJP SOIL vidinės programos projektas „Are mixed species systems fostering belowground C inputs and C sequestration? MIXROOT-C“, vadovė Lietuvos daliai, vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 2018–2021 m. „Horizon 2020“ projektas „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE), jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 • 2015–2017 m. FP7 ERA-NET Plus: CORE Organic Plus programos projektas „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose (FertilCrop)“.

Nacionalininiai

 • 2022–2025 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Pupinių augalų azoto fiksacijos ir panaudojimo optimizavimas ekologinės žemdirbystės ekosistemoje (NitroFixation)“, vadovė. 
 • 2018–2022 m. LMT Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)“, jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 • 2015–2017 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Sojų auginimo technologinių normų nustatymas“.

Apdovanojimai

 • 2022–2023 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • 2021–2022 m. skirta Pasaulio mokslininkų federacijos stipendija.
 • 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos mokslo akademijos apdovanojimas už geriausią pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Young scientist for advance of agriculture”. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Šlepetys J., Šarūnaitė L. 2017. Investigating cultivars and inoculum for soybean production in Lithuania. Vilnius, Lietuva.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Kaziūnienė J., Mažylytė R., Krasauskas A., Toleikienė M., Gegeckas A. 2022. Optimizing the growth conditions of the selected plant-growth-promoting rhizobacteria Paenibacillus MVY-024 for industrial scale production. Biology, 11 (5): 745. IF – 5,168
 2. Šarūnaitė L., Toleikienė M., Arlauskienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Supronienė S., Semaškienė R., Kadžiulienė Ž. 2022. Effects of pea (Pisum sativum L.) cultivars for mixed cropping with oats (Avena sativa L.) on yield and competition indices in an organic production system. Plants, 11 (21): 2936. IF – 4,658
 3. Šidlauskaitė G., Kemešytė V., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2022. Plant diversity, functional group composition and legumes effects versus fertilisation on the yield and forage quality. Sustainability, 14 (3): 1182. IF – 3,889
 4. Ayaz M., Stulpinaite U., Feiziene D., Tilvikiene V., Akthar K., Baltrėnaite-Gediene E., Striugas N., Rehmani U., Alam S., Iqbal R., Toleikiene M., Doyeni M. 2022. Pig manure digestate-derived biochar for soil management and crop cultivation in heavy metals contaminated soil. Soil Use and Management, 38 (2): 1307–1321. IF – 3,672
 5. Iqbal R., Raza M. A. S., Rahman M. H., Hyder S., Israr M., Aslama M. U., Mustafa F., Shahzaman M., Ayaz M., Toleikiene M., Hashemig F., Khanh M. T., Aslamh M. M. 2022. Effect of partial rhizosphere drying on plant photosynthetic, antioxidative and water related indicators in cotton. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 53 (16): 2125–2140. IF – 1,580 
 6. Iqbal R., Habib-ur-Rahman M., Raza M. A. S., Waqas M., Ikram R. M., Ahmed M. Z., Toleikiene M., Ayaz M., Mustafa F., Ahmad S., Aslam M. U., Waqas M. M., Khan M. T., Aslam M. M., Haider I. 2021. Assessing the potential of partial root zone drying and mulching for improving the productivity of cotton under arid climate. Environmental Science and Pollution Research, 28 (46): 66223–66241. IF – 5,190
 7. Arlauskienė A., Gecaitė V., Toleikienė M., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2021. Soil nitrate nitrogen content and grain yields of organically grown cereals as affected by a strip tillage and forage legume intercropping. Plants, 10 (7): 1453. IF – 4,658
 8. Arlauskienė A., Jablonskytė-Raščė D., Šarūnaitė L., Toleikienė M., Masilionytė L., Gecaitė V., Kadžiulienė Ž. 2021. Perennial forage legume cultivation and their above-ground mass management methods for weed suppression in arable organic cropping systems. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 8: 34. IF – 4,839

 9. Iqbal R., Raza M. A. S., Rashid M. A., Toleikiene M., Ayaz M., Mustafa F., Ahmed M. Z., Hyder S., Rahman M. H., Ahmad S., Aslam M. U., Haider I. 2021. Partial root zone drying irrigation improves water use efficiency but compromise the yield and quality of cotton crop. Communications in Soil Science and Plant Analysis52 (13): 1558–1573. IF – 1,580
 10. Toleikiene M., Zvirdauskiene R., Suproniene S., Arlauskiene A., Brophy C., Kadziuliene Z. 2021. Soil microbial functional diversity responds to plant-based organic fertlisers depending on the group of carbon sources. Polish Journal of Environmental Studies, 30 (3): 2755–2768. IF – 1,871
 11. Suproniene S., Decorosi F., Pini F., Bellabarba A., Calamai L., Giovannetti L., Bussotti F., Kadziuliene Z., Razbadauskiene K., Toleikiene M., Viti C. 2021. Selection of Rhizobium strains for inoculation of Lithuanian Pisum sativum breeding lines. Symbiosis, 83: 193–208. IF – 3,109

 12. Toleikiene M., Slepetys J., Sarunaite L., Lazauskas S., Deveikyte I., Kadziuliene Z. 2021. Soybean development and productivity in response to organic management above the Northern boundary of soybean distribution in Europe. Agronomy, 11 (2): 214. IF – 3,949

 13. Šidlauskaitė G., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2021. Productivity potential of three tetraploid ryegrass cultivars and their mixture in new swards with clovers. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (3): 241–246. IF – 1,281
 14. Toleikienė M., Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. The effect of plant-based organic fertilisers on the yield and nitrogen G. utilization of spring cereals in the organic cropping system. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (1): 17–24. IF – 1,083
 15. Toleikiene M., Arlauskiene A., Fliesbach A., Iqbal R., Sarunaite L., Kadziuliene Z. 2020. The decomposition of standardised organic materials in loam and clay loam arable soils during a non-vegetation period. Soil and Water Research, 15: 181–190. IF – 2,056
 16. Toleikienė M., Brophy C., Arlauskienė A., Rasmussen J., Gecaitė V., Kadžiulienė Ž. 2019. The introduction of soybean in an organic crop rotation in the Nemoral zone: the impact on subsequent spring wheat productivity. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 321–328. IF – 0,833
 17. Ignatavičius G., Toleikienė M. 2017. Optimisation of the conservation of rare and vulnerable plant species in the perspective of climate change in Lithuanian nature reserves. Archives of Environmental Protection, 43 (3): 61–73. IF 0,708

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Arlauskienė A., Šarūnaitė L., Razbadauskienė K., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Arlauskas A. 2021. Diversification of crop rotation with field peas on nitrogen use efficiency for winter wheat yield. Agriculture & Food, 9: 172–180.
 2. Iqbal R., Raza M. A. S., Valipour M., Saleem M. F., Zaheer M. S., Ahmad S., Toleikiene M., Haider I., Aslam M. U., Nazar M. A. 2020. Potential agricultural and environmental benefits of mulches – a review. Bulletin of the National Research Centre, 44: 75.
 3. Iqbal R., Raza M. A. S., Toleikiene M., Ayaz M., Hashemi M., Habib-ur-Rahman M., Zaheer M. S., Ahmad S., Riaz U., Ali M., Aslam M. U., Haider I. 2020. Partial root-zone drying (PRD), its effects and agricultural significance: a review. Bulletin of the National Research Centre, 44: 159.

 4. Iqbal R., Raza M. A. S.,  Saleem M. F., Khan  I. H., Zaheer M. S., Ahmad S., Haider I., Aslam M. U., Toleikiene M. 2019. Foliar applied iron and zinc improves the growth, physiological and yield related traits of wheat under drought. International Journal of Biosciences, 14 (3): 376–387.

 5. Arlauskiene A., Jablonskyte-Rasce D., Velykis A., Toleikiene M. Energetic evaluation of green manure preparation for organic farms. Engineering for rural development, p. 667–672.

Rekomendacijos

 1. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2022. Ekologiškai auginamų sojų veislių potencialas ir inokuliavimo mikroorganizmais svarba. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-7548.
 2. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Arlauskienė A. 2020. Pupiniai augalai efektyvesniam azoto panaudojimui ekologinio augalininkystės ūkio sėjomainose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-7548, p. 8–10.
 3. Arlauskienė A., Toleikienė M., Šarūnaitė L., Jablonskytė-Raščė D., Supronienė S., Kadžiulienė Ž. 2019. Augalinės kilmės organinių trąšų naudojimas ekologinėse agrosistemose. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-7548, p. 32–34.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Šarūnaitė L., Toleikienė M. 2022. Bolivinės balandos skinasi kelius į Lietuvą. Rasos, balandis: 13–15.
 2. Šarūnaitė L., Toleikienė M. 2021. Bolivinių balandų auginimo ypatumai. Mano ūkis, 7: 18–20.
 3. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2020. Kaupiama netradicinių pupinių augalų auginimo patirtis. Mano ūkis, 5: 36–38.
 4. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2020. Azotas: kiek jo sukaupia ir kiek atiduoda pupiniai augalai. Mano ūkis, 4: 22–23.
 5. Toleikienė M. 2019. Sugrįžta dar viduramžiais auginti lęšiai. Kaimo laikraštis, 50: 10.
 6. Toleikienė M. 2019. Pamėkime valgomuosius lęšius. Rasos, 22: 10–11.
 7. Toleikienė M., Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž. 2019. Ankštiniai augalai: panaudoti galime dar įvairiau. Rasos, 16: 13–15.
 8. Toleikienė M., Arlauskienė A., Kadžiulienė Ž. 2019. Ankštiniai augalai: panaudoti galime dar įvairiau. Ūkininko patarėjas, 93: 8–9.
 9. Toleikienė M., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L. 2019. Sojos, lęšiai, avinžirniai - jau ir Lietuvos mokslininkų akiratyje. Mano ūkis, 1: 42–45.
 10. Kadžiulienė Ž., Toleikienė M., Deveikytė I., Šlepetys J. 2018. Ko reikia sėkmingam sojų auginimui? Mano ūkis, 8: 45–47.
 11. Kadžiulienė Ž., Deveikytė I., Toleikienė M., Šlepetys J. 2017. Sojų auginimo agrotechnologiniai tyrimai. Ūkininko patarėjas. Spec. leid. AgroVizija 2017. Kaunas, p. 38.
En