Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Giedrė Samuolienė

ORCiD iD: 0000-0003-1085-1004
Tel.
 (8 37) 55 54 76 
El. paštas giedre.samuoliene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

2003 m. Chemijos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas.

2001 m. Biologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2008 m. Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas) (bendra doktorantūros teisė su Aleksandro Stulginskio universitetu (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija).

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Fotofiziologija
 • Produktyvumo fiziologija
 • Metabolizmas

 Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. Mokslo koordinatorė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre.

Nuo 2018 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja.

Nuo 2016 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

2014–2020 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biochemijos instituto docentė.

2014–2020 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui.

2012–2016 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

2008–2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

2008–2010 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto lektorė.

2006–2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto asistentė.

2003–2004 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius).
 • Nuo 2020 m. LAMMC Mokslo tarybos narė.
 • Lietuvos mokslų tarybos ekspertė.
 • Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugija (ISHS).
 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.
 • Tarptautinės programos BIODIVERSA narė.

Kita veikla

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose

 • 2022 m. Horticulturae, special issue “Novel Strategies to Improve the Productivity and Quality of Vegetables and Fruits”.

 • Nuo 2020 m. Plants, special issue „Applications and Advances in Artificial Light for Horticulture and Crop Production“.

 • Nuo 2019 m. Frontiers in Plant Science in Crop and Product Physiology.

 • Mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. „Advanced Imaging Technoques from ZEISS“, Inospectra.
 • 2016 m. Spectro Gmbh ir UAB „Analytical solutions“ seminaras „ICP-OES praktinis taikymas“, LAMMC SDI, Babtai.
 • 2014 m. Informacinės sistemos „Stekas“ mokymai.
 • 2014 m. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinamą projektą „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“.
 • 2014 m. „Separation Precesses and Analysis of Biochemicals“, Waters/Analyticalsolutions.
 • 2010 m. ES struktūrinių fondų projekto „Projektinės veiklos ir jų valdymas“ mokomosios veiklos.
 • 2008 m. ES struktūrinių fondų ir LR ŠMM mokymai „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“.
 • 2007 m. ES struktūrinių fondų projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-05/SUT-159 „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų – ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų tyrimų srityje“ mokomosios veiklos.
 • 2006 m. Lenkijos Skiernievicų sodininkystės ir daržininkystės institutas. Molekulinės biologijos srityje, atsparumui Smarka (Prunus domestica) molekulinių tyrimai pagal c DNR-AFLP metodiką.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2022–2025 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Augalų rūšių biodiversifikacija ir atitinkamų precizinės žemdirbystės technologijų vystymas tvariai mitybai“, vadovė.
 • 2022–2023 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti“, vykdytoja.
 • 2022–2025 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Augalų rūšių biodiversifikacija ir atitinkamų precizinės žemdirbystės technologijų vystymas tvariai mitybai“, vadovė. 
 • 2021–2024 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Aplinkos veiksnių ir genotipo įtaka augalų egzosomų charakteristikoms ir potencialiam taikymui kosmetikai ir famacijai“, vykdytoja.
 • 2020–2023 m. LVPA „Eksperimentas“ Nr. 1 „Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas“, vadovė.
 • 2020–2023 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, vykdytoja.
 • 2017–2021 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, dalyvė.
 • 2017–2020 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais“ MODELIGHT, vadovė.
 • 2016–2018 m. Horizon2020 European project EUFRUIT, dalyvė.
 • 2014–2016 m. Mokslininkų grupių projektas „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“, vadovė.
 • 2011–2014 m. LMT Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ MICROGREENS, dalyvė.
 • 2010–2011 m.  LMT remiamame mokslininkų grupių projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ NUTRILED.
 • 2007–2009 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED.
 • 2006 m. VMSF, UAB Energenas ūkio subjektų užsakymu vykdomas projektas „Lapinių daržovių maistinės kokybės didinimo, naudojant dirbtinį apšvietimą po išauginimo, metodo sukūrimas ir optimizavimas“.
 • 2003–2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos (VMSF) projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED.

Vadovavimas doktorantams

 • 2020–2024 m. doktoranto Martyno Urbučio vadovė. Disertacijos tema „Augalų biostimuliantais indukuotas fiziologinis ir metabolinis atsakas“.

 • 2018–2022 m. doktoranto Algirdo Kazlausko vadovė. Disertacijos tema „Stresinių veiksnių sukelti augalų trumpalaikiai ir ilgalaikiai epigenetiniai bei biocheminiai pakitimai“ (nutrauktos studijos).
 • 2017–2021 m. doktorantės Kristinos Laužikės vadovė. Disertacijos tema „Obelų biologinio potencialo optimizavimas technologinėmis priemonėmis“.
 • 2013–2016 m. doktorantės Alinos Čeidaitės vadovė. Disertacijos tema „Antrinių metabolite vaidmuo įvairių augalų gyvybės formų morfogenezėje“.

Apdovanojimai

 • 2015 m. apdovanota VDU sidabro medaliu už pasiekimus moksle.
 • 2014 m. Nacionalinė mokslo premija.
 • 2012–2013 m. Lietuvos mokslų akademijos stipendija.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Sutulienė R., Brazaitytė A., Małek S., Jasik M., Samuolienė G. 2023. Response of oxidative stress and antioxidant system in pea plants exposed to drought and boron nanoparticles. Antioxidants, 12 (2): 528. IF – 7,675
 2. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 3. Kyriacou M. C., Ebert A. W., Samuolienė G.,  Brazaitytė A. 2022.  Sprouts, microgreens and edible flowers: Modulation of quality in functional specialty crops. Frontiers in Plant Science, 13: 1033236.  IF – 6,627
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Samuolienė G., Šveikauskas V., Laužikė K., Jurkonienė S. 2022. The influence of end-of-day blue light on the growth, photosynthetic, and metabolic parameters of lettuce at different development stages. Plants, 11 (20): 2798. IF – 4,658
 5. Viršilė A., Samuolienė G., Laužikė K., Šipailaitė E., Balion Z., Jekabsone A. 2022. Species-specific plant-derived nanoparticle characteristics. Plants, 11 (22): 3139. IF – 4,658
 6. Sutulienė R., Laužikė K., Pukas T., Samuolienė G. 2022. Effect of light intensity on the growth and antioxidant activity of sweet basil and lettuce. Plants, 11 (13): 1709. IF – 4,658
 7. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,658
 8. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 9. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sutulienė R., Laužikė K., Viršilė A., Samuolienė G., Runkle E. S. 2022. Photon distribution of ole-source lighting affects the mineral nutrient content of microgreens. Agriculture, 12 (8): 1086. IF – 3,408
 10. Sutulienė R., Ragelienė L., Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbutis M., Miliauskienė J. 2022. The response of antioxidant system of drought-stressed green pea (Pisum sativum L.) affected by watering and foliar spray with silica nanoparticles. Horticulturae, 8 (1): 35. IF – 2,923
 11. Sirgedaitė-Šėžienė V., Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2022. Metabolic response of Malus domestica Borkh cv. rubin apple to canopy training treatments in intensive orchards. Horticulturae, 8 (4): 300. IF – 2,923
 12. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 13. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 14. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of rootstock and high-density planting on apple cv. Auksis fruit qualityPlants, 10 (6): 1253. IF – 4,658
 15. Samuolienė G., Miliauskienė J., Kazlauskas A., Viršilė A. 2021. Growth stage specific lighting spectra affect photosynthetic performance, growth and mineral element contents in tomato. Agronomy, 11 (5): 901. IF – 3,949
 16. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of agrotechnological tools on cv. Rubin apples qualityAgronomy, 11 (3): 463. IF – 3,949

 17. Bashmakov D. I., Lukatkin A. S., Miliauskienė J., Samuolienė G., Duchovskienė L., Stępień A., Duchovskis P. 2021. Effects of pre-sowing treatment with synthetic and natural plant growth regulators on the response of maize (Zea mays L.) to lead stress. Journal of Elementology, 26 (2): 293–306. IF – 0,923
 18. Laužikė K., Uselis N., Kviklys D., Samuolienė G. 2020. Orchard planting density and tree development stage affects physiological processes of apple (Malus domestica Borkh.) treeAgronomy10 (12): 1912. IF – 3,417
 19. Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The comparison of constant and dynamic red and blue light irradiation effects on red and green leaf lettuce. Agronomy, 10: 1802. IF – 3,417

 20. Kviklys D., Samuoliene G. 2020. Relationships among the rootstock, crop load, and sugar hormone signaling of apple tree, and their effects on biennial bearing. Frontiers in Plant Science, 11: 1213. IF – 4,402
 21. Laužikė K., Sirgėdaitė-Šėžienė V., Uselis N., Samuolienė G. 2020. The Impact of Stress Caused By Light Penetration and Agrotechnological Tools on Photosynthetic Behavior of Apple Trees. Scientific Reports, 10: 9177. IF – 4,379
 22. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The Photosynthetic Performance of Red Leaf Lettuce under UV-A Irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 3,417
 23. Samuolienė G., Viršilė A., Haimi P., Miliauskienė J. 2020. Photoresponse to different lighting strategies during red leaf lettuce growth. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 202: 111726. IF – 6,252
 24. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514
 25. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient levels in Brassicaceae microgreens increase under tailored light-emitting diode spectra. Frontiers in Plant Science, 10: 1475. IF – 5,753
 26. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė‐Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Samuolienė G. 2019. Lighting intensity and photoperiod serves tailoring nitrate assimilation indices in red and green baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (14): 6608–6619. IF – 2,614
 27. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258: 108781. IF –  2,769
 28. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science, 10: 1153. IF – 4,402
 29. Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Odminytė I., Novičkovas A., Samuolienė G. 2018. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 249–256. IF – 1,020
 30. Samuolienė G., Viršilė A, Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF – 4,946
 31. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed light-emitting diodes for higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,412
 32. Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N., Viškelis J., Viškelienė A., Buskienė L., Staugaitis G., Mažeika R., Samuolienė G. 2017. Rootstock vigour and leaf colour affects apple tree nutrition. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 185–190. IF – 0,746
 33. Viškelienė A., Samuolienė G., Karklelienė R., Viškelis P., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea ) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (3): 229–234. IF – 0,746
 34. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red light-dose or wavelength-dependent photoresponse of antioxidants in herb microgreens. PLoS ONE, 11 (9): e0163405. IF – 2,806
 35. Samuolienė G., Viškelienė A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Relationships between apple tree rootstock, crop-load, plant nutritional status and yield. Scientia Horticulturae, 211: 167–173. IF – 1,624
 36. Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Duchovskis P., Kviklys D. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars, and biennial bearing in apple trees. Biologia Plantarum, 60 (2): 394–400. IF – 1,551
 37. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and Food Science, 25 (1): 81–88. IF – 0,860
 38. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22.
 39. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of variuos wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14 (16): 3–14.
 40. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae. Food Chemistry, 173: 600–606.
 41. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109–118.
 42. Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 75–78. IF – 0,420
 43. Sakalauskaitė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266–1271.
 44. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241–1249
 45. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291.
 46. Sakalauskaitė J., Viškelis P., Duchovskis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (3–4): 342–346.
 47. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2012. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce. Food Chemistry, 134 (3): 1494–1499.
 48. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Viršilė A., Duchovskis P. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce varieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (3–4): 701–706.
 49. Miliauskienė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonaviciene D. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266–1271.
 50. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Duchovskis P. 2011. Supplementary red-LED lighting affects phytochemicals and nitrate of baby leaf lettuce. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 271–274.
 51. Samuoliene G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices. Central European Journal of Biology, 6 (5): 821–828.
 52. Samuoliene G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2011. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds. Central European Journal of Biology, 6 (1): 68–74
 53. Sirtautas R., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2011. Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices on radish (Raphanus sativus). Zemdirbyste-Agriculture, 98 (1): 57–62. IF – 0,327
 54. Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European Journal of Biology, 5 (5): 674–681.
 55. Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 99–104. IF – 0,232
 56. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G., Sirtautas R., Novičkovas A. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 89–98. IF – 0,232
 57. Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Vitta P., Žukauskas A. 2009. Decrease in nitrate concentration in leafy vegetables under a solid-state illuminator. HortScience, 44 (7): 1–4.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Sutulienė R., Duchovskis P., Samuolienė G. 2022. Iron biofortification of broccoli microgreens under different radiation spectrum and composition of nutrient solution. Acta Horticulturae, 1337: 187–194.
 2. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2022. The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors. Acta Horticulturae, 1337: 143–150.
 3. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P. H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 4. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Stašytė K., Duchovskis P., Samuolienė G. 2021. The response of baby leaf lettuce to selenium biofortification under different lighting conditions. Biology and Life Sciences Forum, 3 (1): 10.
 5. Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N. 2021. The impact of competitive stress on photosynthetic indices in apple tree leaves. ISHS Acta Horticulturae 1327: IV International Symposium on Horticulture in Europe – SHE2021.
 6. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of supplemental UV-A radiation on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1296: 675–682
 7. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Pulsed light-emitting diodes for higher contents of mineral elements in mustard microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 149–154
 8. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2020. The nutritional value of Brassica leafy greens in different growth stages. Acta Horticulturae, 1271: 455–463
 9. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Comparison of LED and HPS illumination effects on cultivation of red pak choi microgreens under indoors and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1287: 395–402
 10. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of blue light percentage on mineral elements content in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 119–125
 11. Laužikė K., Uselis N., Samuoliene G. 2020. Effect of planting scheme on photosynthetic activity and drymatter accumulation in apple leaves. Agronomy Research, 18 (S4): 2752–2760.
 12. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis J., Liaudanskas M., Samuolienė G., Kviklys D. 2020. Long-term evaluation of super-dwarf rootstock: impact on tree growth, productivity and apple fruit quality. Acta Horticulturae, 1281: 185–190.
 13. Simanavičius L., Vaštakaitė-Kairienė V., Samuolienė G. 2019. Šviesos intensyvumo poveikis organinių rūgščių, pigmentų metabolizmui bei mineralinių elementų kaupimuisi daržovėse. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1-2): 47–63.
 14. Kačiusis M., Samuolienė G. 2018. Salotų fotosintezės efektyvumas ir atsakas į šviesos srauto kitimą. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 16–32.
 15. Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N. 2018. Obelų fotosintezės procesų ir vaisių kokybės pokyčiai taikant įvairias sodo veisimo ir priežiūros technologines priemones (apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 3–15.
 16. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Virsilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vastakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. and Dabasinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicaceae microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177–184. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1123.25
 17. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2015. Photomorphogenetic effects in different plant life forms. Acta Horticulturae, 1099: 129–135.
 18. Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Lazauskas S., Povilaitis V., Auškalnienė O., Pšibišauskienė G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2013. Interactive effects of elevated CO2, temperature and water stress on Apera spica-venti L. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11 (1): 1121–1124.
 19. Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae (ISHS), 939: 85–91.
 20. Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae (ISHS), 927: 723–730.
 21. Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 821–825.
 22. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 885–892.
 23. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Novičkovas A. and Duchovskis P. 2012. The effect of supplementary led lighting on the antioxidant and nutritional properties of lettuce. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 835–841.
 24. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae (ISHS), 956: 649–656.
 25. Zukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae (ISHS), 907: 87–90.
 26. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 102–118.
 27. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Lazauskas S., Sakalauskaitė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 93–101.
 28. Samuolienė G., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 186–198.
 29. Šabajevienė G., Uselis N., Samuolienė G., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis‘ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 83–92.
 30. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Ruzgas V., Žukauskas A. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 119–128.
 31. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 761–767.
 32. Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Povilaitis V. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 71–80.
 33. Tranavičienė T., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P., Vagusevičienė I., Sliesaravičius A. 2008. The effect of differential nitrogen fertilization on photosynthetic pigment and carbohydrate contents in the two winter wheat varieties. Agronomy Research, 6 (2): 555–561.
 34. Samuolienė G., Šabajevienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P. 2007. Carrot flowering initiation: light effect, photosynthetic pigments, carbohydrates. Acta Biologica Szegediensis: 51 (1): 39–42.
 35. Tranavičienė T., Šikšnianienė J. B., Urbonavičiūtė A., Vagusevičienė I., Samuolienė G., Duchovskis P., Sliesaravičius A. 2007. Effects of nitrogen fertilizers on wheat photosynthetic pigment and carbohydrate contents. Biologija, 53 (4): 80–84.
 36. Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Duchovskis P., Samuolienė G., Šikšnianienė J. B., Jankauskienė J., Šabajevienė G., Baranauskis K., Stanienė G., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183–188.
 37. Samuolienė G., Duchovskis P., Šikšnianienė J., Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Kurilčik G., Žukauskas A. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279–284.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2019. Applications and Advances in LEDs for Horticulture and Crop Production. Koutchma T. (ed.): Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 35–65.
 2. Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2017. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. In: Dutta Gupta S. (eds) Light Emitting Diodes for Agriculture. Springer, Singapore, p. 149–190
 3. Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Physiological aspects of biennial bearing by manipulating crop load in apple tree. In: Ecology, Ecosystems and Stress: Impacts, Adaptation and Mitigation. Ed. by Rakshit A. ATINER. ISBN: 978-960-598-100-6, p. 25–36.
 4. Samuoliene G., Duchovskis P. 2012. Interaction between flowering initiation and photosynthesis. In: Applied Photosynthesis. Ed. Mohammad Mahdi Najafpour. InTech. ISBN 978-953-51-0061-4, p. 121–140.
 5. Samuolienė G., Duchovskis P. 2012. Interaction between light quality and tocopherol antioxidant activity. In: Tocopherol: Sources, Uses and Health Benefits. Publisher: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-162100704-3, p. 103–116.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys

 1. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92

Europos patentų biure, JAV patentų ir prekių ženklų biure ar Japonijos patentų biure išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

 1. Zukauskas A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Samuoliene G., Urbonavičiute A., Vitta P. 2012. Method and apparatus for the reduction of harmful nitrates in plants using radiant flux generated By a solid-state illuminator. Patent No. 2111097 B1. European Patent Bulletin 12/21 of 23.05.12.
 2. Zukauskas A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Samuoliene G., Urbonavičiute A., Vitta P. 2008. Method and apparatus for the reduction of harmful nitrates in plants using radiant flux generated by a solid-state illuminator. Patent WO/2008/048080 20080424. World Intelectual Property Organization. (2008-07-15).
En