Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Danguolė Juškevičienė

ORCiD iD: 0000-0001-9337-3516
Tel. (8 37) 55 53 70; mob. 8 654 86 658
El. paštas danguole.juskeviciene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2001–2005 m doktorantė, LŽŪU, LSDI, Daržo augalų selekcijos sektorius.

1996–1999 m. agrarinių mokslų magistrė, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

1991–1996 m. mokslinis agronomas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2006 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro laipsnis, disertacija „Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ginogenezė ir homozigotinių linijų kūrimas“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
 • Ekologinė daržininkystė
 • Daržo augalų genetiniai ištekliai

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus mokslo darbuotoja.

2017–2019 m.LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotoja.

2005–2017 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

1999–2001 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus asistentė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • EUVRIN (Europos daržinkystės mokslų įstaigų tinklas) komiteto narė, atsakinga už daržo augalų selekciją ir genetinius išteklius.
 • ISHS (tarptautinės sodininkystės mokslų asociacija) narė.
 • ECPGR (Allium genties augalų darbo grupė) narė.

Kita veikla

 • Mokslinių straipsnių recenzavimas.
 • Vadovavimas profesinės veiklos praktikai studentams (2020 m.).
 • Specializuoto konsultanto konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams.
 • Mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2020 m. kovo mėn. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimas“ mokymo kursai „Lietuviškų augalinių bei gyvūninių žaliavų panaudojimo galimybės maisto produktų, kurie gali būti ženklinami sveikumo ir maistingumo teiginiais, gamyboje“, ir „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“.
 • 2019 m. birželio 25 d., 2016 m. sausio 25–27 d. programos „Leader“ ir žemdirbių mokymų metodikos centras. Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas. Specializuoto konsultanto akreditavimo pažymėjimas.
 • 2018 m. vasario 20 d., 2019 n. vasario 13 d. Inovatyvios braškių auginimo technologijos. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
 • 2016 m. sausio 25–27 d. programos „Leader“ ir Žemdirbių mokymo centro metodikos mokomieji kursai „Agrarinė aplinkosauga ir ūkininkavimas saugomose teritorijose“. Specializuotas konsultanto akreditavimo pažymėjimas.
 • 2001 m. mokslinė stažuotė Varšuvos Žemės Ūkio Universitete daržo augalų biotechnologijos ir genetikos klausimais.
 • 2001 m. mokslinė stažuotė Krokuvos (Lenkija) Žemės ūkio universitete, Biotechnologijos katedroje.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2017–2019 m. EURALLIVEG Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos, česnakinių genties augalų darbo grupės projektas „Daugializdžių svogūnų  ir česnakų įvairovės apsauga Šiaurinėje Europos dalyje ir Baltijos šalyse“, dalyvė.
 • 2017–2019 m. INTERREG projektas Heritage Gardens, (Latvija, Lietuva) dalyvė.
 • 2011–2017 m. Augalų (sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke. Genų bankas, daržo augalų koordinatorė-vykdytoja.
 • 2004–2008 m. Daržo augalų veislių ir linijų reprodukcinių savybių tyrimai ex situ ir in vitro. LŽI, vykdytoja.
 • 2005 m. Daržo augalų kolekcijų priežiūra, vykdytoja.
 • 2003–2004 m. Daržovių veislių, tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti, tyrimas, vykdytoja.
 • 2002–2006 m. Lietuviškų augalų veislių kokybės gerinimas ir įvertinimas pagal ES IVS sistemą, vykdytoja.

Sukurtos augalų veislės (bendraautorė):

 • Raudonasis burokėlis ‘Giliai’ (2022 m.)
 • Valgomasis svogūnas ‘Joriai’ (2021)
 • Valgomasis česnakas ‘Dangiai’ (2015)
 • Valgomasis česnakas ‘Vasariai’ (2006)
 • Valgomasis česnakas ‘Žiemiai’ (2004)

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2023.  Application of genetic resources in the development of new Lithuanian vegetable cultivars. Plants, 12 (4): 807. IF – 4,658
 2. Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Maročkienė N., Karklelienė R. 2022. Estimation of morphological features and essential oil content of basils (Ocimum basilicum L.) grown under different conditions. Plants, 11 (14): 1896. IF – 4,658
 3. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Juškevičienė D., Račkienė R., Brazaitytė A. 2022. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts. Agriculture, 12 (3): 422. IF – 3,408
 4. Runģis D., Leino M., Lepse L., Ban S. G., de Vahl E., Annamaa K., Põldma P., Suojala-Ahlfors T., Juškevičienė D., Kik C., Vågen I. M., Stavělíková H. 2021. Genetic diversity and structure of Nordic, Baltic, Czech and Croatian potato onion (Allium cepa Aggregatum group) collections. Genetic Resources and Crop Evolution, 68: 657–655. IF – 1,876

 5. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2018. Productivity and adaptability of the new carrot and garlic cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 165–170. IF – 1,020
 6. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 91–98. IF 0,644
 7. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. 2016. Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15 (6): 221–231. IF 0,65
 8. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Horticultural Sciences (Prague), 41 (3): 131–137. IF 0,586

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2020. Breeding and preservation of genetic resources of carrots (Daucus sativus Röhl.). Acta Horticulturae, 1282: 201–206.

 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A. 2019. Biodiversity and productivity of potato onions (Allium cepaAggregatum g. Don). Acta Horticulturae, 1251: 91–96. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1251.11
 3. Dambrauskiene E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Kviklys D. 2019. Aromatiniai augalai ir daržovės Lietuvos paveldo soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4), p. 29–40.
 4. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2019. Auginimo būdų įtaka valgomojo pūtelio (Tragopogon porrifolius) ir valgomosios gelteklės (Scorzonera hispanica L.) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4), p. 67–76.
 5. Karkleliene R., Viskelis P., Radzevicius A., Marockiene N., Dambrauskas E., Rasiukeviciute N., Dambrauskiene E., Juskeviciene D. 2019. Growth media influence on viability of red beet (Beta vulgaris var. conditiva Alef.) and carrot (Daucus sativus Rohl.) seeds. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, June 24–28. Program and abstracts, Novel components and innovative processing of growing media, p. 83.
 6. Dambrauskas E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2018. Paprastojo agurko (Cucumis sativus L.) hibridų ir veislių augalų ir vaisių morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 46–55.
 7. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2017. Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum subsp. macrocarpum var. grossum (L.) Sendt.) veislių produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3-4): 26-35.
 8. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum) grown in Lithuania. Ariculture and Forestry. Poljoprivreda i šumarstvo, Padgorica, 62 (4): 109–116.
 9. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P. 2016. Influence of homeophatic extracts to the yield and quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum) fruit. Proceedings of International Scientific Conference “Future of organic production development”, Ukraine, p. 138–143.
 10. Maročkienė N., Markevičienė L., Juškevičienė D., Karklelienė R., Bundinienė O. 2016. Laiškinio česnako veislių ir linijų agrobiologinis įvertinmas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai, 7 (17): 50–57.
 11. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum). Proceedings of VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 1720–1726.
 12. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding Trends for Organic Production in Horticultural Plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH 2015: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49.
 13. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 61–69.
 14. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 8 (2): 34–36.
 15. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 53–59.
 16. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality.Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 222–226.
 17. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49–54.
 18. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.
 19. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinatė R., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 7 (7): 267–270.
 20. Maročkienė N, Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum) vietinių ir introdukuotų veislių bei selekcinių numerių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 59–65.
 21. Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 67–75.
 22. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina‘ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 37–46.
 23. Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2007.  Productivity and quality of carrot (Daucus satinus Röhl.) and onion (Allium cepa L.) cultivars and hybrids. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 208–216.
 24. Karkleliene R., Juskeviciene D. 2006. Growing of radish seeds under ecological conditions. Овощеводство. Минск, 12: 68–71.
 25. Karklelienė R., Juškevičienė D. 2006. The comparison of conventional and ecological growing of carrots and garling in Lithuania. Инновационные технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур / Inovation technologies in plant breeding and seed production of agricultural crops. Том 1. M.: ГНУ "ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур РАСХН" (ВНИИССОК), p. 131–134.
 26. Kamštaitytė D., Stanys V. 2004. Augimo reguliatorių įtaka valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) morfogenezei izoliuotųjų žiedų kultūroje / Influence of growth regulators on the morphogenesis of edible onion (Allium cepa L.). Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (4): 58–66. ISSN 0236-4212
 27. Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. 2002. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors. Biologija, 4 (priedas): 31–35.
 28. Stanys V., Kamštaitytė D., Stanienė G. 2001. Gynogenesis of onion cultivars. Proccedings of Latvian Academy of Sciences, 55 (5/6): 234–236.
 29. Kamštaitytė D.,  Stanys V. 2002. Pathways of onionregeneration via flower and ovaryc ulture. Žemdirbystė, 78 (2): 245–250.
 30. Juškevičienė D., Stanys V., Bobinas Č. 2005. Gynogenesis pecularities of Allium L. vegetables grown in Lithuania. Biologija, 3: 6–9.
 31. Karpavičienė B, Kamštaitytė D. 2005. Allium germplasm in Lithuania. Report of a Vegetables Network (IPRGI), p. 34–36. 
 32. Kamštaitytė D., Stanys V. 2004. Micropropagation of onions (Allium cepa L.). Acta universitatis Latviensis ser. Biology, 676: 173 –177.
 33. Kamštaitytė D., Č. Bobinas. 2004. Onion production and research in Lithuania. Vegetable crops news. Skierniewice, 38: 53–60.
 34. Juškevičienė D., Bobinas Č. 2005. Pecularities of edible onion production and research in Lithuania. Vegetable Crops Research Bulletin. Skierniewice, 62: 29–39.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Karklelienė R., Radzevičius A., Kavaliauskaitė D.,Viškelis P., Juškevičienė D. 2021. Organic growing of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) in a light loam with medium humus soil.  III International Organic Fruit Symposium and I International Organic Vegetable Symposium. Catania. International Society for Horticultural Science, p. 29.  
 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A. 2021. Effect of onion (Allium cepa L.) sets size to the productivity of bulbs and bolting. 4th International scientific conference Sustainable horticulture from plant to product: Challenges in temperate climate, August 25–26. Abstract book. Dobele: APP “Dārzkopības institūts”, p. 54.
 3. Karklelienė R., Viškelis P., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė, E., Juškevičienė D. 2019. Growth media influence on viability of red beet (Beta vulgaris var. conditiva Alef.) and carrot (Daucus sativus Rohl.) seeds. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, June 24–28. Program and abstracts. Milan: International Society for Horticultural Science (ISHS), p. 83.
 4. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2019. Peculiarities of Alliums seed germination under different growing media and environment conditions. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, June 24–28. Program and abstracts. Milan: International Society for Horticultural Science (ISHS), p. 84.
 5. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A. 2018. Biodiversity and productivity of potato onions (Allium cepa var. Agregatum G. Don). 30th International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, 12–16 August. Abstracts. Istanbul: International Society for Horticultural Science (ISHS), p. 20.
 6. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2018. Breeding and Preservation of Genetic Resources of Carrots (Daucus sativus Rohl.) 30th International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, 12–16 August. Abstracts. Istanbul: International Society for Horticultural Science (ISHS), p. 21–22.
 7. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Jerusalem artichoke cultivar ‘Sauliai’. 2st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture, “Development and technology”. Book of abstracts. 4–6 June, Kaunas, Lithuania, p. 115.
 8. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Bio-stimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.). VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17-20 October Madrid, Book of abstracts: International Society for Horticultural Science (ISHS), p. 209.
 9. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity. VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October, Madrid, Book of abstracts, p. 203.    
 10. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sasnauskas A. 2017. The new vegetable cultivars and the application of modern breeding methods. International Scientific Conference “Plant breeding: science for agricultural development”. 19–20 June, p. 14.
 11. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum L.). VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, p. 708.   
 12. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum) grown in Lithuania. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, p. 129.   
 13. Sasnauskas A., Bendokas V., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Gelvonauskis B., Frercks B., Mažeikienė I., Starkus A., Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2016. Breeding of horticultural plants in Lithuania: an overview. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 17.
 14. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Estimation of the productivity and biochemical composition of carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids ‘Ieva᾿ and ‘Rokita᾿. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts. Kaunas, p. 62.
 15. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 21.  
 16. Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Karklelienė R. 2015. Generative development and true seeds formalion in garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania. Seed longevity workshop, Wernigerode, Germany, July 5-8, 2015 Seeds for future generations - determinants of longevity Book of abstracts: International Society for Seed Science (ISSS), p. 128.
 17. Radzevičius A., Viškelis  P., Viškelis J., Karklelienė Rasa., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E. 2015. Pomidorų vaisių nokimo tyrimas nedestruktyviais metodais. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai, 5: 92–94.
 18. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N. 2014. Evaluation of yield and morphological parameters of edible onion (Allium cepa L.) grown in Lithuania. Effects of pre- and post-harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 3rd International conference: March 23-25, 2014, Skierniewice, Poland: programme and book of abstracts. Skierniewice, p. 52.  
 19. Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2014. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) produktyvumui. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai: mokslinės konferencijos pranešimai, 4: 44–45.
 20. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio veislė ‘Rikiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai: mokslinės konferencijos pranešimai, 3: 78–79.
 21. Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2007. Productivity and quality of carrot (Daucus sativus Röhl.) and onion (Allium cepa L.) cultivars and hybrids. Breeding of horticultural plants and investigation of cultivars. Present and future: abstracts of international scientific conference: the Lithuanian Institute of Horticulture, 5-8 September, 2007. Babtai, p. 27.
 22. Juškevičienė D., Stanys V. 2007. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ginogenezė ir homozigotinių linijų kūrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 20: 180–187.
 23. Juškevičienė D., Stanys V. The influence of edible onion (Allium cepa L.) plant donor growing temperature on the gynogenesis efficiency. 2005. Quality of vegetables. Teorical and practical problems: abstracts of international scientific conference, 15-16 September, 2005. Babtai, p. 17.
 24. Kamštaitytė D., Stanys V. 2002. Pathways of plant regeneration in flower and ovary culture of onions. Biotechnology approaches for exploitation and preservation of plant resources: abstracts. 26-31 May 2002, Yalta, Ukraine, p. 32.   

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Juškevičienė D. 2021. Koks daržas be žirnių? Rasos. Ūkininko patarėjas, 22: 4–7.
 2. Juškevičienė D. 2021. Žieminių česnakų veislės. Valstiečių laikraštis.
 3. Juškevičienė D. 2021. Kokių klaidų vengti ruošiantis sėjai šiltnamyje. Valstietis, p. 1–2.
 4. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2021. Pastarųjų metų daržininkystės selekcininkų darbai. Mano ūkis, 4: 50–51.
 5. Karklelienė R., Jankauskienė, J., Juškevičienė D. 2021. Kada pradėti daržovių sėją? Valstiečių laikraštis, 19: 7.
 6. Juškevičienė D. 2021. Kaip ir kuo ilgiau išsaugoti česnakus. Namie ir sode, 3: 20–21.
 7. Juškevičienė D. 2020. Žieminių česnakų sodinimas. Mano namai, 10: 1–2.
 8. Juškevičienė D. 2019. Žieminiai česnakai: didesnės skiltelės – stambesnės ropelės. Rasos, 9: 12.
 9. Juškevičienė D. 2019. Mulčiuojame žieminius česnakus. Rasos, 10: 12–13.
 10. Juškevičienė D. 2019. Pupelių veislės: kaip pasirinkti. Rasos, 4: 12–13.
 11. Juškevičienė D. 2019. Vasarinių česnakų auginimas. Mano ūkis, Nr. 4.
 12. Juškevičienė D., Karklelienė R. 2018. Kas naujo pasaulio daržininkystėje? Mano ūkis, 11: 40–42.
 13. Juškevičienė D. 2018. Daugiagalviai svogūnai – paveldo objektas. Mano ūkis, 1: 40.
 14. Juškevičienė D. 2016. Česnakų auginimas ir naujausios veislės. Mano ūkis, 5: 34–36.
 15. Juškevičienė D. 2016. Valgomasis česnakas. Mano ūkis, 5: 34–36.
 16. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2016. Ekologiškai auginame salierus. Mano ūkis, 11: 34–36.
 17. Karklelienė R. Juškevičienė D. 2015. Sėklos ateities kartoms. Mano ūkis, 9: 35–37.
 18. Juškevičienė D. 2014. Vasarinių česnakų auginimas. Mano ūkis, 5: 43–44.
 19. Juškevičienė D. Kodėl gelsta česnakų lapai. Valstiečių laikraštis.
 20. Juškevičienė D. Šparaginių pupelių auginimas. Ir sode, ir darže.
 21. Karklelienė R., Maročkienė N., Bobinienė M., Juškevičienė D. 2007. Ekologinė daržovių sėklininkystė. Žemės ūkis, 4: 13–14.
 22. Juškevičienė D. 2006. Vasarinių česnakų auginimas. Mano ūkis, 6: 40–41.
 23. Kamštaitytė D. 2003. Pupelių auginimas ir veislės. Mano ūkis, 5: 14–15.
En