Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Jūratė Bronė Šikšnianienė

ORCiD iD: 0000-0001-7927-698X
Tel. +370 37 555 253
El. paštas jurate.siksnianiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r. 

Išsilavinimas 

1998–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė.

1982–1989 m. biologas, biologijos chemijos dėstytojo kvalifikacinis magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas.

1978–1981 m. analizinė chemija, Vilniaus technologijos technikumas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

2002 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Eucoreosma sekcijos serbentų peroksidazės ir polifenoloksidazės tyrimai skirtinguose ontogenezės tarpsniuose“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Molekulinė biologija
 • Augalų ontogenezės fiziologija

Profesinė patirtis

Nuo 2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2010–2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

2007–2010 m. AB „Achema“ inžinierė-kokybės vadybininkė.

2002–2007 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

1990–1998 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1981–1990 m. Lietuvos žemdirbystė mokslinio tyrimo instituto technikė-chemikė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė
 • Lietuvos biochemikų draugijos narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2008 m. gegužės 28–30 d. „Laboratorijos vadybos sistemos kokybė“, Palanga.
 • 2008 m. gruodžio 4 d. „Vadybos sistenos diegimas ir palaikymas laboratorijose“ (pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005), Vilnius.
 • 2007 m. spalio 25 d. „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006) vidaus auditorių kursas“, Vilnius.
 • 2007 m. rugsėjo 11 d. „ISO 9000:2000 Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorių mokymo kursas“, Vilnius.
 • 2007 m. sausio 25 d. „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“, Biotechnologijos institutas, Vilnius.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2016–2018 m. LR ŽŪM finansuojamas projektas „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos dauginamosios medžiagos kūrimas“, vykdytoja.
 • 2013–2015 m. projektas pagal Mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“. „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“, vykdytoja.
 • 2013–2015 m. tarptautinis mokslinių tyrimų (ERA-NET) projektas „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“ (EUPHRESCO), vykdytas pagal FP7 programą, vykdytoja.
 • 2013–2014 m. LR ŽŪM finansuojamas projektas „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje“, vadovė.
 • 2012–2015 m. Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose“, vykdytoja.
 • 2011–2012 m. LR ŽŪM finansuojamas projektas. „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas“, vadovė.
 • 2011–2013 m. Projektas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programą „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), vykdytoja.
 • 2005–2007 m. Prioritetinių krypčių programos projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“ (FIBISTRESS), vykdytoja.
 • 2003–2006 m. Prioritetinių mokslo krypčių programos projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro- ekosistemų augmenijai“ (APLIKOM), vykdytoja.
 • 2003–2006 m. Aukštųjų technologijų programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ (HORTILED), vykdytoja.
 • 2000–2002 m. VMSF Kompleksinio tyrimo darbų projektas „Kompleksinis gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis augalams atskirų individų ir populiacijų lygmenyje“, vykdytoja.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Misiukevičius E., Frercks B., Šikšnianienė J. B., Kącki Z., Gębala M., Akulytė P., Trilikauskaitė E., Stanys V. 2023. Assessing the genetic diversity of daylily germplasm using SSR markers: Implications for daylily breeding. Plants12 (9): 1752. IF – 4,5
 2. Antanynienė R., Šikšnianienė J. B., Stanys V., Frercks B. 2023. Fingerprinting of plum (Prunus domestica) genotypes in Lithuania using SSR markers. Plants, 12 (7): 1538. IF – 4,5
 3. Jocienė L., Krokaitė E., Shakeneva D., Rekašius T., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Žvingila D., Paulauskas A., Kupčinskienė E. 2022. Relationship between genetic and environmental characteristics of Lithuanian populations of purple loosestrife (lythrum salicaria). Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 30 (1): 81–93. IF – 1,3

 4. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Baniulis D., Gelvonauskienė D., Frercks B., Starkus A., Žebrauskienė A., Stanys  V. 2019. SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 159–166. IF – 0,833
 5. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2018. Genetic diversity of Botrytis cinerea from strawberry in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 265–270. IF – 1,020
 6. Mazeikiene I., Siksnianiene J. B., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V. 2018. Prevalence and molecular variability of Apple chlorotic leaf spot viruscapsid protein genes in Lithuania. Journal of Plant Diseases and Protection, 125 (4): 389–396. IF – 0,946
 7. Haimi P., Vinskiene J., Stepulaitiene I., Baniulis D., Staniene G., Šikšnianienė J. B., Rugienius R. 2017. Patterns of low temperature-induced accumulation of dehydrins in Rosaceae crops – Evidence for post-translational modification in apple. Journal of Plant Physiology, 218: 175–181. IF – 2,833
 8. Rugienius R., Šnipaitienė L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P., Baniulis D., Frercks B., Pranskietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207–214. IF – 0,644
 9. Rugienius R., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Stanienė G., Stepulaitienė I., Haimi P., Stanys V. 2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 177–184. IF – 0,579
 10. Danusevičius D., Buchovska J., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Marozas V., Bendokas V. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and P. sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany, 31 (3): 344–352. IF – 0,844
 11. Buchovska, J., Danusevičius D., Baniulis D., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Kavaliauskas D. 2013. The location of the northern post-glacial refugium of Scots pine based on the mitochondrial DNA markers. Baltic Forestry, 19 (1): 2–12. IF – 0,304
 12. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry 19 (1): 13–21. IF – 0,304
 13. Danusevičius D., Buchovska J., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Baliuckas V., Brazaitis G.. 2013. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania. European Journal of Forest Research, 132 (1): 137–150. IF – 1,682
 14. Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J. B., Gelvonauskis B., Stanys V. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding, 131 (1): 180–185. IF – 1,502
 15. Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Bobinas Č. 2012. Virological assessment of stock planting material of apple and raspberry cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (1): 93–98. IF – 0,567
 16. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J. B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia Horticulturae, 142: 136–142. IF – 1,913
 17. Stanys V., Frercks B., Siksnianiene J. B., Stepulaitiene I., Gelvonauskiene D., Staniene G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 437–444. IF – 0,567
 18. Duchovskis P., Brazaitytė A., Juknys R., Januškaitienė I., Sliesaravičius A., A. Ramaškevičienė, Burbulis N., Šikšnianienė J. B., Baranauskis K., Duchovskienė L., Stanys V., Bobinas Č. 2006. Changes of Physiological and Genetic Indices of Lycopersicon Esculentum Mill. by Cadmium under Different Acidicity and Nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2): 235–242. IF – 0,353
 19. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Ulinskaitė R., Šabajevienė G., Baranauskis K. 2006. The effect of elevated CO2 concentrations on leaf carbohydrate, chlorophyll contents and photosynthesis in radish. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (6): 921–925. IF – 0,353

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Mazeikiene I., Kviklys D., Siksnianiene J. B., Zinkus D., Stanys V. 2019. Influence of Ribavirin on Prunus Domestica L. Regeneration, Genome Stability and Virus Eradication In Vitro. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 238–241.
 2. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Stanys V. 2016. Slyvų virusologinės būklės vertinimas genetinių išteklių sode ir slyvų raupų viruso genetinė charakteristika. Sodininkystė ir daržininkystė, 35 (3-4): 3–15.
 3. Rugienius R., Frercks B., Siksnianiene J. B, Stepulaitiene I., Staniene G., Baniulis D., Stanys V. 2015.Characterisation of genetic diversity of the Lithuanian sour cherry (prunus cerasus l.) genetic resources using microsatellite markers. Acta Horticulturae, 1100 (14): 105–108.
 4. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2015. Daržinės braškės patogenai bei jų paplitimo įvertinimas Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 47–58.
 5. Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B. 2014. Latentinio obelų stiebų duobėtumo viruso genetinė įvairovė Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 19–31.
 6. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 7. Frercks B., Stepulaitienė I., Šikšnianienė J. B., Stanys V. 2013. Assessment of AFLP Markers Linked to Fungal Diseases and to Spring Frost Resistance in Sour Cherry. Rural Developmeht: 84–88.
 8. Mažeikienė I., Mozerytė D., Maliauskaitė D., Šikšnianienė J. B. 2012. Obelų pradinės dauginamosios medžiagos palaikymas ir genofondo virusologinė būklė Sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 3–13.
 9. Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2011. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 3–15.
 10. Духовскис П., Юкнис Р., Сакалаускайте Ю., Бразайтите А., Духовскене Л., Шикшнянене Ю., Самуолене Г., Урбонавичюте А., Баранаускис К., Улинскайте Р., Шабаевене Г., Башмаков Д. И., Лукаткин А. С. 2009. Реакция редиса на краткосрочное действие и последействие ультрафиолетового излучения. Сельскохозяйственная биология, 3: 98–103.
 11. Duchovskis P., Stanys V., Šikšnianienė J., Stanienė G., Šikšnianas T., Bobinas Č. 2009. Peroxidase and polyphenoloxidase polimorphism during embyogenesis in Eucoreosma section currants. Žemės ūkio mokslai, 16 (1-2): 47–52.
 12. Sakalauskaitė J., Kupčinskienė E., Kviklys D., Duchovskienė L., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Stiklinė A., Šikšnianienė J. B., Taraškevičius R., Radzevičius A., Zinkutė R., Duchovskis P. 2008. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the nitrogen fertilizer factory region. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 111–119.
 13. Brazaitytė A., Juknys R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Kupčinskienė E., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Ulinskaitė R., Kviklys D., Duchovskienė L., Šikšnianienė J. B., Baranauskis K., Duchovskis P. 2008. Ekofiziologiniai tyrimai kintančios aplinkos sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 263–276.
 14. Stanienė G., Šikšnianas T., Stanys V., Šikšnianienė J. B., Morkūnaitė-Haimi Š. 2008. Požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 67–72.
 15. Šikšnianienė J. B., Bundinienė O., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2007. Trąšų su nitrifikacijos inhibitoriumi poveikis raudonųjų burokėlių fotosintezės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 52–59.
 16. Šlepetys J., Šikšnianienė J. B., Kadžiulienė Ž., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2007. Aukštesnės temperatūros, rūgštaus substrato bei kadmio ir vario poveikis mėlynžiedėms liucernoms. Žemdirbystė, 94 (3): 47–59.
 17. Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G., Šabajevienė G., Baranauskis K. 2007. Padidintas CO2 koncentracijos poveikis ridikėlių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 136–141.
 18. Šikšnianienė J. B., Bundinienė O., Brazaitytė A., Duchovskis P., Stepulaitienė I. 2007. Skirtingų azoto trąšų formų ir ceolito įtaka morkų fotosintezės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 142–148.
 19. Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Baranauskis K., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Gelvonauskis B., Uselis N., Vagusevičienė I. 2007. Braškių ‘Senga Sengana’ prisitaikymas prie diferencijuoto ir kompleksinio UV-B spinduliuotės ir ozono poveikio. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 34–44.
 20. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Ikase L., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2007. Latviškų obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 3–11.
 21. Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. B., Kviklys D., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Lanauskas J., Duchovskis P. 2007. Sausros sukelto streso poveikis obelų poskiepių fitohormonų sistemos kitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 35–44.
 22. Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Lukatkin A., Kolmykova T., Šikšnianienė J. B., Baranauskis K., Gelvonauskis B., Sakalauskienė S., Klimas E., Duchovskis P. 2007. ‘Senga Sengana’ braškių reakcija į ozono stresą. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 45–54.
 23. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 3–12.
 24. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Viškelis P., Petronienė D. 2006. Raudonųjų burokėlių Ilgiai angliavandenių ir azoto medžiagų dinamika žydėjimo indukcijos ir evokacijos tarpsniais. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 100–109.
 25. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Bundinienė O., Brazaitytė A. 2006. Skirtingų azoto trąšų formų ir ceolito įtaka burokėlių pasėlio fotosintezės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 116–122.
 26. Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Šikšnianienė J. B., Baranauskis K. 2006. Morkų fotosintetinės sistemos reakcija į didėjančią anglies dioksido (CO2) koncentraciją. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 123–129.
 27. Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Baranauskis K., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Navarskaitė L., Strakšas V. 2006. Valgomojo ridiko adaptacija prie kompleksinio rūgštaus substrato ir kadmio jonų poveikio. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 161–169.
 28. Urbonavičiūtė A., Ulinskaitė R., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Baranauskis K. 2006. The response of radish phytohormone system to ozone stress. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 170–176.
 29. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Stašelis A. 2006. Elektromagnetinių laukų poveikis baltosios balandos augimui bei sėklų daigumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 192–198.
 30. Brazaitytė A., Juknys R., Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. B., Januškaitienė I., Dėdelienė K., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., Juozaitytė R., Šlepetys J., Kadžiulienė Ž., Lazauskas S., Duchovskis P. 2006. Žemės ūkio augalų fotosintezės pigmentų sistemos tolerancija ozono ir UV-B spinduliuotės sukeltam stresui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 14–24.
 31. Baranauskis K., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Šikšnianienė J. B., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P. 2006. Performance of carrot photosynthetic system under subambient UV-B levels. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 84–90.
 32. Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Šikšnianienė J. B., Baranauskis K., Gelvonauskis B., Duchovskis P. 2006. Obelų fotosintetinės sistemos reakcija į ozono sukeltą stresą. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 99–106.
 33. Šlepetys J., Šikšnianienė J. B., Brazaitytė A., Kadžiulienė Ž., Duchovskis P. 2006. Raudonųjų dobilų adaptacija prie kompleksinio rūgštaus substrato ir kadmio bei vario jonų poveikio. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 125–137.
 34. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C., Siksnianiene J., Sabajeviene G. 2006. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrids. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (Suppl. 2): 247–255.
 35. Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Duchovskis P., Samuolienė G., Šikšnianienė J. B., Jankauskienė J., Šabajevienė G., Baranauskis K., Stanienė G., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183–188.
 36. Samuolienė G., Duchovskis P., Šikšnianienė J., Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Kurilčik G., Žukauskas A. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279–284.
 37. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Introdukuotų obelų veislių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 3–11.
 38. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Obelų selekcinių numerių biologinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 20–31.
 39. Duchovskienė L., Sakalauskaitė J., Kviklys D., Šiksnianienė J., Kupčinskienė E. 2006. Obelų ligų ir kenkėjų plitimo įvertinimas skirtingos pramoninės taršos rajonuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 114–123.
 40. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Baranauskis K., Sakalauskienė S., Gelvonauskis B., Uselis N. 2006. Kompleksinis UV-B spinduliuotės ir temperatūros poveikis braškių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 146–152.
 41. Baranauskis K., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Šikšnianienė J. B., Duchovskis P. 2006. Variability of UV-Absorbing Compounds in Plant Leaves Under UV-B Exposure. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 187–192.
 42. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G., Duchovskis P. 2006. UV-B spinduliuotės poveikis morkų biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 223–229.
 43. Vyšniauskienė R., Rančelienė V., Raklevičienė D., Švegždienė D., Jančys Z., Šlekytė K., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. 2006. Pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill.) augimo bei biocheminių parametrų priklausomybė nuo UV-B spinduliuotės. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 240–250.
 44. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Viškelis P., Petronienė D. 2006. Raudonųjų burokėlių ‘Kamuoliai‘ kai kurių organinių medžiagų dinamika žydėjimo indukcijos ir evokacijos tarpsniais. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 251–260.
 45. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Duchovskis P., Viškelis P., Šikšnianienė J., Bobinas Č., Šabajevienė G. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Fruit Science, 222: 20–25.
 46. Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Juknys R., Šikšnianienė J. B., Lukatkin A. S., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Baranauskis K., Šabajevienė G., Navarskaitė L., Strakšas V. 2005. Antropogeninių veiksnių poveikis ridikėlių augimo parametrams. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 84–90.
 47. Juknys R., Dėdelienė K., Martinavičienė J., Blažytė A., Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Brazaitytė A. 2005. Vasarinių miežių (Hordeum sativum L.) jautrumo ultravioletinei (UV-B) spinduliuotei tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 97–104.
 48. Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Juknys R., Šikšnianienė J. B., Lukatkin A. S., Revin V. V., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Baranauskis K., Šabajevienė G., Navarskaitė L., Strakšas V. 2005. Response of radish pigments system to anthropogenic factors. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 440–447.
 49. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Brazaitytė A., Barkauskienė Z. 2005. Influence of seedling size and storage conditions of the growth and development of onions. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 448–455.
 50. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viškelis P., Duchovskis P., Šikšnianienė J., Šabajevienė G., Bendokas V. 2005. Naujų veislių Rudenis ir Skaistis obelų bei perspektyvių hibridų tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 3–12.
 51. Duchovskis P., Šikšnianienė J. B., Duchovskienė L., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Deltuvas R., Kupčinskienė E. 2005. Pramonės taršos poveikis obelų fotosintetiniams pigmentams ir atsparumui ligoms bei kenkėjams. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 65–71.
 52. Šikšnianienė J. B. 2005. Raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. Var. Conditiva Alef.) peroksidazės ir polifenoloksidazės izofermentų dinamika žydėjimo indukcijos ir evokacijos tarpsniais. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 112–119.
 53. Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskienė J. 2005. Poliphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differing in scab resistance. Biologija, 3: 59–61.
 54. Duchovskis P., Žebrauskienė A., Šikšnianienė J. B., Viškelis P., Samuolienė G., Bobinas Č., Kmitienė L., Kmitas A. 2004. Evocation of edible onions. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (2): 125–136.
 55. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Viškelis P., Karklelienė R., Samuolienė G. 2004. The dynamics of carbohydrates and nitric substances of edible carrots (Daucus sativus Röhl.) during evocation. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (2): 137–142.
 56. Ulinskaitė R., Duchovskis P., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viškelis P., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G., Šabajevienė G., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Tamulaitis G., Žukauskas A. 2004. Influence of illumination spectrum on growth and quality of onion leaves. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (3): 44–53.
 57. Brazaitytė A., Duchovskis P., Ulinskaitė R., Šikšnianienė J. B., Jankauskienė J., Samuolienė G., Baranauskis K., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Tamulaitis G., Žukauskas A. 2004. Impact of spectral composition of illumination on photosynthetic pigment amount and photosynthesis intensity in onion leaves. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (3): 54–64.
 58. Bliznikas Z., Breivė K., Tamulaitis G., Kurilčik G., Novičkovas A., Žukauskas A., Duchovskis P., Ulinskaitė R., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. 2004. Puslaidininkinė lempa augalų fotofiziologiniams procesams tirti ir valdyti. Elektronika ir elektrotechnika, 7 (56): 74–79.
 59. Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Duchovskis P., Šikšnianienė J., Gelvonauskienė D. 2004. Genetic control of resistance to fungal diseases, winterhardiness and productivity in orchard plants and the use of DNA and isoensyme markers for donor identification. Biologija, 2: 15–18.
 60. Samuolienė G., Šikšnianienė J. B., Duchovskis P., Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Baranauskis K. 2004. Šviesos kokybės įtaka valgomųjų morkų fiziologiniams procesams evokacijos bei žiedų iniciacijos tarpsniais. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (1): 78–87.
 61. Šikšnianienė J.B., Duchovskis P. 2003. Polifenoloksidazės izofermentų tyrimai mažajame serbentų raidos cikle. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (1): 14–21.
 62. Duchovskis P., Žukauskas N., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G. 2003. Valgomųjų morkų (Daucus sativus Röhl.) juvenalinio periodo, žydėjimo indukcijos ir evokacijos procesų ypatumai. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (1): 86–93.
 63. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. 2003. Evaluation of biologically and economically important traits of apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 325–334.
 64. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P. 2002. Eucoreosma sekcijos serbentų rūšių generatyvinių organų raida. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (2): 3–10.
 65. Šikšnianienė J. B., Duchovskis P. 2002. Peroksidazės izofermentų tyrimai mažajame serbentų raidos cikle. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (4): 3–11.
 66. Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. 2001. Peroxidase and polyphenoloxidase polimorphism in apple cultivars of different scab resistance. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (3)-1: 37–44.
 67. Duchovskienė Z., Šikšnianienė J. 2001. Peroxidase isoenzymic spectra of cabbage, kohlrabi and red beet during flowering induction and generative development. Biologija, 2: 14–16.
 68. Šikšnianienė J., Duchovskis P., Stanys V., Šikšnianas T. 2001. Polyphenoloxidase markers for identification of Eucoreosma section currant species. Folia Horticulturae, 13 (1A): 155–159.
 69. Duchovskis P., Šikšnianienė J., Šikšnianas T., Bandaravičienė G. 2000. Juodųjų serbentų generatyvinių organų raida ir atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 3–14.
 70. Šikšnianienė J., Duchovskis P., Stanys V., Šikšnianas T. 2000. Peroxidase and orto-diphenoloxidase isoenzymic spectra of Eucoreosma section currant species and black currant cultivars in the stages of flower and gamete initiation. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (3)-1: 168–179.
 71. Duchovskis P., Šikšnianienė J., Bobinas Č., Viškelis P. 2000. Dynamics of peroxidase and orto-diphenoloxidase isoensymes and other organic substances in the evocation stage of white cabbage. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (3)-1: 309–317.
 72. Duchovskienė Z., Šikšnianienė J., Bobinas Č., Duchovskis P. 1999. Peculiarities of flowering initiation in cabbage. Biologija, 1: 35–37.
 73. Šikšnianienė J., Stanys V., Šikšnianas T. 1998. Change of peroxidase and o-diphenoloxidase isoferments activyti of Eucoreosma section currants during preparation for dormancy period. Sodininkystė ir daržininkystė, 17 (3): 159–166.
 74. Duchovskis P., Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D., Čelkienė A., Brazaitytė A., Mocevičiūtė Z., Šikšnianienė J. 1991. Chlorofilo variavimas obelų hibridinių sėjinukų lapuose priklausomai nuo tėvinių formų. Biologija, 30: 114.

Save

En