Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Miškotyros doktorantūros studijų dalykų aprašai

MIŠKOTYROS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditai ECTS

Koordinuojantis VDU Žemės ūkio akademijos padalinys

Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)

Privalomoji dalis

Bendrai privalomasis studijų dalykas

1.

MIŠ8001 Miško ekologija

8

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis

Privalomas mokslinių tyrimų metodologijos studijų dalykas
(vienas studijų dalykas, priklausomai nuo tyrimų tematikos)

1.

MIŠ8002 Miškotyros metodologija

8

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. E. Petrauskas,
prof. dr. P. Rupšys

2.

MIŠ8003 Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai

8

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas

3.

MIŠ8004 Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija

8

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis,
dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė

Laisvai pasirenkamoji dalis

Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai
(ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)

1.

MIŠ8005 Aplinkos tarša

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Česonienė

2.

MIŠ8006 Augalų ekologija ir fitocenologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas,
prof. habil. dr. E. Kupčinskienė

3.

MIŠ8007 Biologinės įvairovės apsauga

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas

4.

MIŠ8008 Dendroklimatochronologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. E. Bartkevičius

5.

MIŠ8009 Dendrologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Doc. dr. L. Straigytė

6.

MIŠ8010 Ekosistemų evoliucija ir ekologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

7.

MIŠ8011 Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

 

Prof. dr. G. Mozgeris,
dr. D. Jonikavičius

8.

MIŠ8012 Gyvūnų ekologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis,
dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė

9.

MIŠ8013 Miško ekonomika

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. Marius Kavaliauskas

10.

MIŠ8013 Miško hidrologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. A. Povilaitis

11.

MIŠ8015 Miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkystė

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

 

Prof. dr. D. Danusevičius,
dr. V. Baliuckas

12.

MIŠ8016 Miško našumas

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. E. Linkevičius,
prof. dr. H. Roehle

13.

MIŠ8017 Miško žėlimas ir želdinimas

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Dr. V. Suchockas

14.

MIŠ8018 Miškotvarka

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. G. Mozgeris,
Doc. dr. E. Petrauskas

15.

MIŠ8019 Ornitologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

 

Prof. dr. G. Brazaitis,
dr. Ž. Preikša

16.

MIŠ8020 Rekreacinė miškininkystė

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

 

Prof. dr. G. Brazaitis,
dr. R. Žalkauskas

17.

MIŠ8021 Sumedėjusių augalų ekologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Doc. dr. L. Straigytė

Kiti pasirenkami specialieji dalykai

1.

MIŠ8022 Invazijų ekologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

2.

MIŠ8023 Alelopatija 

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

3.

MIŠ8024 Tarptautinė miškų politika

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. M. Kavaliauskas

4.

MIŠ8025 Globali kaita ir miškų būklė

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. A. Augustaitis

5.

MIŠ8026 Mokslinių straipsnių rašymas ir leidyba

5

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

dr. Michael Manton

6. 

MIŠ8027 Nuotoliniai metodai

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. G. Mozgeris,
dr. D. Jonikavičius

En