Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo paskirties pastato, esančio Instituto al. 1, Akademija, Kėdainų r., modernizavimas

Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0077

Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato, esančio Instituto al. 1, Akademija, Kėdainų r., modernizavimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. sausio mėn. – 2023 m. sausio mėn.

Projekto vykdytojas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Santrauka. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras yra mokslo ir studijų institucija vykdanti žemės ūkio ir gamtos mokslų sričių mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą. Patikėjimo teise valdomame mokslo paskirties pastate, esančiame Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., yra įsikūrusios laboratorijos, moksliniai skyriai, kuriuose vykdomi moksliniai tyrimai, prisidedantys prie ekonomikos augimo skatinimo, naujų produktų kūrimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo.

Siekiamas rezultatas. Atnaujinus pastatą numatoma mažinti šilumos energijos suvartojimą apie 266 MWh (apie ~43 proc. šilumos energijos) ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas apie 52 t CO2 eq.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

En