Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo paskirties pastato – laboratorijos, esančio Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., atnaujinimas

Projekto Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0028         

Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato – laboratorijos, esančio Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., atnaujinimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytojas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Santrauka. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) valstybinis mokslinių tyrimų institutas vykdantis žemės ūkio ir gamtos mokslų sričių mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą. Centro strateginis tikslas – vykdyti žemės ūkio mokslų srities agronomijos ir miškotyros bei su jomis susijusių ekologijos ir aplinkotyros, biologijos, biofizikos, botanikos, zoologijos krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Planuojama atnaujinti mokslo paskirties laboratorinį pastatą, esantį adresu Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., kuriame įsikūrę Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius bei Augalų fiziologijos laboratorija. Padaliniai vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus prisidedančius prie mokslo pažangos, ekonomikos plėtros bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo. 

Siekiamas rezultatas. Įgyvendinus projektą numatoma 146 MWh per metus sumažinti energijos suvartojimą, tai sudaro 42–53 proc. šiuo metu suvartojamos energijos) ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 11,35 t CO2 eq.

Pasiektas rezultatas. Pasiektas pastato energinis naudingumas – B klasė.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis: www.esinvesticijos.lt 

En