Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC išleido 2018 metų veiklos ataskaitą

LAMMC išleido 2018 metų veiklos ataskaitą

Nuoroda į leidinį: 2018 metų veiklos ataskaita

Svarbiausi 2018 metų faktai:

  • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau – LAMMC) dirbo 545 darbuotojai – iš jų 187 mokslo darbuotojai. Studijavo 56 doktorantai.
  • Vykdyti 27 tarptautiniai, 56 nacionaliniai moksliniai projektai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų, ir per 100 Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakymų.
  • Vykdytos 6 ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų programos.
  • Į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą bei Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 4 žemės ūkio augalų veislės, į Nacionalinį augalų veislių sąrašą taip pat įrašytos 5 obelų veislės.
  • LAMMC mokslininkai paskelbė 75 mokslines publikacijas leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“, 11 tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistų knygų skyrių ir 1 knygą, 28 mokslines publikacijas recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose.
  • 28 LAMMC publikacijos yra tarp 10 proc. daugiausiai pasaulyje cituojamų mokslinių publikacijų per pastaruosius 10 metų.
  • LAMMC doktorantai apgynė 12 disertacijų.
  • LAMMC Mokslo taryba patvirtino LAMMC veiklos strategiją 2018–2030 m.
  • Vyko MOSTA organizuotas tarptautinis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų MTEP vertinimas, kuriame dalyvavo LAMMC vertinamieji vienetai: Žemdirbystės institutas ir regioniniai filialai, Miškų institutas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
  • Suorganizuotos: 2 tarptautinės, 10 nacionalinių konferencijų, per 20 seminarų ir lauko dienų.

 

En