Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Sigitos Janavičienės stažuotė Latvijoje

Sigitos Janavičienės stažuotė Latvijoje

Spalio 7 – lapkričio 5 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Sigita Janavičienė stažavosi maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos institute BIOR Latvijoje. Stažuotės tikslas – pagilinti žinias bei įvaldyti kiekybinį ir kokybinį mikotoksinų nustatymo metodą, naudojant chromatografijos sistemą, susietą su masių spektrometrija (QqQ, Orbitrap, TOF ir kt.).

Cheminių tyrimų laboratorijoje (Latvijoje) buvo vykdyti podoktorantūros projekto „Alternatyviuose augaluose šeimininkuose reziduojančių Fusarium graminearum toksigeniškumas kviečiams skirtingose aplinkos sąlygose“ tiriamieji darbai.

Stažuotės metu mokslininkė gilinosi į skysčių chromatografijos su masių spektrometrija (Thermo Scientific TSQ Quantiva MS/MS) konstrukciją bei veikimo principus. Atliko chromatografijos metodų optimizavimą, siekiant kiekybinio ir kokybinio mikotoksinų nustatymo skirtingose matricose. Įsisavino mėginių su ypač didelėmis mikotoksinų koncentracijomis paruošimo, apskaičiavimo bei identifikavimo principus. Įgyta praktinių žinių analizuojant chromatogramas. Stažuotė padėjo pagrindą tolesniam tarptautiniam bendradarbiavimui tarp BIOR ir LAMMC.

Mokslinis tyrimas bendrai finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“

En