Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

WAMBAF Tool Box

                                                          

WAMBAF Tool Box („Vandens valdymo Baltijos jūros regiono miškuose priemonių paketas“), Indeksas Nr.: X1.005, Projekto Nr.: #X007

Koordinatorius Miškų institute: dr. Olgirda Belova.

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas: WAMBAF Tool Box

Prioritetinė sritis: Gamtos ištekliai

Vykdymo laikotarpio trukmė (mėnesiai): 18

Sutarties pasirašymo pradžia: 2019/04/12; sutarties pasirašymo pabaiga: 2019/07/31

Vykdymo pradžia: 2019/08/01; Vykdymo pabaiga: 2021/01/31

Projekto partnerio Nr.: PP5

Juridinis atstovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centas (LAMMC)

Vadovaujanti organizacija (Partneris 1): Švedijos miškų agentūra

www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf

KONTAKTAI

dr. Olgirda Belova (koordinatorius)

Dr. Kęstutis Armolaitis, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dr. Marius Aleinikovas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Dovilė Čiuldienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Egidijus Vigricas, inžinierius

Odeta Skaisgirienė, finansinis administratorius

Adresas: Liepų g. 1, Girionys, LT- 53101, Kauno r., Lietuva

DARBINIAI PAKETAI:

WP1 (Projekto valdymas)

Valdymo komitetas: valdymo komitetą sudaro kiekvienos šalies-partnerės atstovai

Valdymo grupė: pagrindinio partnerio patvirtinta grupė, kurios nariai palaiko ryšį kasdien arba kas savaitę, naudodamiesi Skype programėle, telefonu arba el. paštu.

WP2: Šlapžemių žemėlapiai

2.1 Šlapžemių žemėlapių sistemos mokymasis: gali parodyti, kur galima arba negalima važiuoti miškuose, siekiant išvengti neigiamo poveikio vandens kokybei. Naujas sistemos mokymasis skaitmenizuojant šlapžemių žemėlapius pakrančių miškų valdymui yra tikslesnis negu anksčiau naudoti batimetriniai ir kiti su vandeniu susiję žemėlapiai. Šie žemėlapiai apima ne tik demonstracines teritorijas, bet Baltijos jūros regiono miškų didžiąją dalį ir yra parengiami, panaudojant GIS topografinius, miškų ir dirvožemio duomenis.

2.2 Bebrų poveikio sušvelninimas ir tobulinimas aukštesniame nei vidutinis lygmenyje: gali pasitarnauti priimant sprendimus dėl bebrų patvankų kraštovaizdžio lygmenyje sąsajoje su vandens kokybe ir klimato kaita.  

2.3 Žydrojo planavimo skaitmenizavimas ir tobulinimas aukštesniame nei vidutinis lygmenyje: ši priemonė bus diegiama šiaurės-vakarų Rusijoje, sukuriant skaitmeninę programėlę išmaniesiems telefonams lengvesniam ir sklandesniam praktiniam naudojimui lauko sąlygomis bei perkeliant duomenis naudojimui įstaigoje

2.4 Filmuota medžiaga: filmai apie miškininkavimą vandens kokybės kontekste geresniam suvokimui bus išversti į konkrečios šalies gimtąją kalbą

2.5 Sausinimo sistemų vadovas: tai praktinė pagalba mašinų operatoriams, atliekantiems darbus susijusius su sausinimo sistemomis. Šis vadovas apima išsamią instrukciją, taip pat medžiagų ir techninių apibrėžimų sąrašą, kaip įrengti įvairias vandens apsaugos sistemas, kurios buvo apibūdintos sausinimo sistemų gairėse, parengtose ankstesnio WAMBAF projekto metu

WP3:

3.1 Mokymo kursai

3.2 Pasitarimai dėl veiklos plano

3.3 Nauja demonstracinė teritorija pietinėje Suomijoje

„Vandens valdymo Baltijos miškuose priemonių paketas“ (WAMBAF Tool Box) projekto sėkmingas įgyvendinimas grindžiamas šešių Baltijos jūros regiono šalių (Švedijos, Suomijos Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos) partneryste su viešosios valdžios institucijomis, valstybinių miškų urėdijos regioniniais padaliniais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir tyrimo įstaigomis. Tolesnio įgyvendinimo galimybėms sustiprinti projekte dalyvauja šiaurės vakarų Rusijos nevyriausybinė organizacija WWF (Pasaulio laukinės gamtos fondas), kuri turi pakankamai žinių apie tam tikras gamtines sąlygas ir glaudžiai bendradarbiauja su vietiniais miškų ūkiais.

Projekto partneriai

Partnerio Nr.

Partneris

Šalis/vietovė

PP1*

Švedijos miškų agentūra

Švedija

PP2

Gamtos išteklių institutas Suomijoje (LUKE)

Suomija

PP3

Valstybinių miškų tarnyba Metsähallitus, Ltd.

Suomija

PP4

Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas Silava

Latvija

PP5

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC)

Lietuva

PP6

Pasaulio laukinės gamtos fondas Rusijoje (WWF Russia)

Rusija

PP7

Miškų tyrimo institutas (IBL)

Lenkija

PP8

Švedijos miškų tyrimo institutas Skogforsk

Švedija

PP9

Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU)

Švedija

PP10

Rusijos MA Karelijos Tyrimų Centras (KarRC RAS)

Rusija

Pastabos: *pagrindinis partneris - lyderis (LP)

Nemažas skaičius asocijuotų organizacijų, iš jų nevyriausybinių organizacijų, miško mokyklų, miško bendrovių ir kitų suinteresuotųjų yra pritrauktos kelti valdymo lygį nuo vietinio iki regioninio ir nuo vyriausybinio iki nevyriausybinio, iš jų privatų sektorių ir jų geografinę aprėptį Baltijos jūros regione. Kaip asocijuotos organizacijos dalyvauja kelios mažos, vidutinės ir stambios privačios ir valstybinės miško įmonės. Jie tvarko valstybinius ir privačius miškus Baltijos jūros regione, ir jų aktyvus vaidmuo yra labai svarbus, įgyvendinant planuojamas priemones. Kelių Baltijos jūros regiono šalių (būtent Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos) įmonės yra pritrauktos į projektą WAMBAF Tool Box. Kai kurios įmonės veikia keliose Baltijos jūros šalyse.

Asocijuotos organizacijos (Lietuva):

AO 5 Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys

AO 4 Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA)

Projekto tikslines grupes sudaro miško įmonės, iš jų miško mašinų operatoriai, miškininkai, miškotvarkininkai ir rangovai, žemės savininkai, valdžios atstovai ir medžiotojai. Viešosios valdžios įstaigos buvo atrinktos nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse tų šalių, kurios turi kompetencijos įstatymų leidybos, taisyklių ir gairių rengimo srityse ir kurie yra svarbūs veikėjai, įgyvendinant projekto rezultatus politikoje, rengiant nuostatus ir gaires. Laukiamas pokytis yra dėmesio sutelkimas į Baltijos jūros regiono pagrindinius dirbančius miškų ūkyje asmenis, kurių žinios ir atitinkamas elgesys miške leis sumažinti maisto medžiagų prietaką ir pavojingų junginių koncentraciją regioniniuose ir pakrančių vandenyse bei mažinti Baltijos jūros eutrofikaciją ir toksiškumą. Projekto mokymo kursai, naujos demonstracinės teritorijos ir lengvai valdomos priemonės yra ženklus indėlis tam pasiekti.

WAMBAF Tool Box

- yra Švedijos, Suomijos Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos viešosios valdžios įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, miško įmonių ir tyrimo įstaigų jungtinis projektas. Šis projektas remiasi ankstesnio WAMBAF projekto rezultatais ir patirtimi.

Projektas vykdomas nuo 2019-04-12 iki 2021-01-31.

Projekto tikslas yra tobulinimas aukštesniame nei vidutinis lygmenyje ir WAMBAF projekto metu parengtų gairių pritaikymas, ir naujų priemonių platesnis įgyvendinimas tikslinėse grupėse. Priemonių paketai apima filmus, gaires ir bebrų kaip atsinaujinančių išteklių knygą-vadovą. Šis projektas įgyvendins miškų ūkyje sprendimus, padėsiančius sumažinti maisto medžiagų prietaką ir pavojingų junginių, iš jų metilo gyvsidabrio koncentraciją regioniniuose ir pakrančių vandenyse Baltijos jūros regione.

Projektas sprendžia susijusius su miškininkavimu palei vandens telkinius bei kylančius dėl bebrų užtvankų iššūkius. Jeigu miškų ūkis neatsižvelgtų į vandens kokybę, maisto medžiagos ir toksiniai junginiai gali patekti į upelius, ežerus ir Baltijos jūrą. Šiuos reiškinius lydi didėjanti eutrofikacija, nykstanti biologinė įvairovė ir toksinė gyvsidabrio koncentracija žuvyse ir kituose gyvuose organizmuose.

Detalesnį projekto aprašymą galite rasti sistemoje BAMOS https://ba.bamos.eu/ ir WAMBAF Tool Box puslapyje https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/

Trumpi vaizdo filmai:

1. Sausinimo kanalų valymas Baltijos jūros regione

Baltijos jūros regiono miškuose vandens perteklius trikdo medžių augimą, todėl žmogus jau prieš daugelį metų įrengė sausinimo sistemą. Tačiau kaip ir visoms veikiančioms sistemoms, sausinimo sistemai reikalinga priežiūra, siekiant atkurti jos pirminę paskirtį. Sausinimo sistemos atkūrimo geroji praktika ir parodoma šioje filmuotoje medžiagoje.

2. Bebrai Baltijos jūros regione

Beveik išnykę XIX a. pabaigoje, bebrai sėkmingai atsikūrė ir šiandien vėl tapo įprasta rūšimi Baltijos jūros regione. Dėl gausėjančios populiacijos kyla konfliktinių situacijų tarp bebrų ir žmonių. Vykdant projektą „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose WAMBAF priemonių paketas“ LAMMC Miškų institutas parengė bebrų tvaraus valdymo geriausios praktikos gaires – tai matysime šioje filmuotoje medžiagoje.

3. Miško buferiai Baltijos jūros regione

Pakrančių miškai padeda užtikrinti vandens tėkmės nepertraukiamumą kraštovaizdyje. Nuo jų ženkliai priklauso  vandens cheminė sudėtis. Pakrančių miškai taipogi yra svarbūs sausumos ir vandenų biologinės įvairovei palaikyti ir išsaugoti – apie tai ši LAMMC Miškų instituto parengta filmuota medžiaga.

Daugiau apie projekto rezultatus: 
https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/beaver-dams/

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/riparian-forests/

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/

En