Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Danguolė Kavaliauskaitė

Tel.  (8 37) 55 52 26
El. paštas danguole.kavaliauskaite@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas  

2001–2005 m. doktorantė, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas).

1997–1999 m. agronomijos magistro laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

1993–1997 m. agronomijos bakalauro laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

1990–1993 m. Kauno aukštesnioji žemės ūkio mokykla.   

Mokslo laipsniai ir vardai

2006 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Piktžolių kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris var. vulgaris) pasėliuose”.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Cheminės piktžolių kontrolės veiksmingumo tyrimai daržovių pasėliuose
 • Piktžolių ir daržovių konkurencijos tyrimai
 • GEP (good experimental practice) herbicidų efektyvumo ir selektyvumo daržovių pasėliuose tyrimai

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto žemės ūkio specialistė.

2012–2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2006–2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

1999–2001 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto aisitentė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos herbologų draugijos narė.
 • Europos herbologų draugijos narė.

Kita veikla

 • 2016 m. tarptautinės konferencijos 1st Internacional Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016 SAIH „Developments and technology“ organizacinio komiteto narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. balandžio 3–4 d. mokymai „ARM –Intermediate”. Žemdirbystės institutas, Akademija, Kėdainių r.
 • 2016 m. kovo 10–11 d. seminaras „Agenda DuPond FieldPro training“. Žemdirbystės institutas, Akademija, Kėdainių r.
 • 2012 m. gegužės 29., birželio 5, 8, 12, 15 d. „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityse“. Babtai, Kauno r.
 • 2007 m. NOVA-BOVA PhD course “Weed biology and management” 1 week, ASU.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2008 m. LVMSF projektas „Naujausių lauko daržovių lietinimo technologijų tyrimai“.
 • 2007–2008 m. Lietuvos mokslo tarybos drauge su partneriais vykdomo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis remiamo projekto „Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post do‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ podoktorantūros stažuotoja.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Jankauskienė J., Laužikė K., Kavaliauskaitė D. 2022. Effects of vermicompost on quality and physiological parameters of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings and plant productivity. Horticulturae, 8 (11): 1009. IF – 2,923
 2. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012.  Root-crop quality, yield and plant resistance to disease of organically grown carrot hybrids and cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 393–398. IF – 0,567

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Kavaliauskaitė D., Karklelienė R. 2019. Cheminė dviskilčių piktžolių kontrolė sudygusių morkų pasėliuose ir jos įtaka morkų biometriniams rodikliams bei derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (1–2): 64–77.
 2. Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., 2014. Efficiency of the additional fertilization with nitrogen fertilizers growing carrot of exceptional quality and its influence on production storage. 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being“, Conference Proceedings, Jelgava, May 8–9, 155–160 p.
 3. Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2013. Effect of watering and main fertilization rates on productivity and storage of intensively grown onion. RURAL DEVELOPMENT 2013 PROCEEDINGS, Volume 6, Book 2, p. 56–65.
 4. Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė, R., Bobinas, C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae, 936: 295–298.
 5. Bundinienė O., Zalatorius V., Starkutė R., Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (1): 43–54.
 6. Kavaliauskaitė D. Vaistinių valerijonų (Valeriana officinalis L.) pasėliuose naudojamų herbicidų veiksmingumas ir saugumas. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (4): 93–102.
 7. Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 133–142.
 8. Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae (ISHS), 830: 385–390.
 9. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bobinas C. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables. Acta Horticulturae (ISHS), 830: 525–530.
 10. Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competetive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7 (1): 317–323.
 11. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible parrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. Agronomy Research, 7 (1): 305–310.
 12. Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2009. Tręšimo humistaru ir Final K įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 73–82.
 13. Kavaliauskaitė D. 2009. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control of annual dicotyledonous weeds in cabbage crop. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (3): 101–108.
 14. Starkutė R., Viškelis P., Zalatorius V., Bundinienė O., Kavaliauskaitė D. 2009. Skystų trąšų ”Biokall-01” įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 95–104.
 15. Kavaliauskaitė D. 2009. Influence of herbicide spraying time and frequency on onion crop weediness. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 105–109.
 16. Kavaliauskaitė D. 2008. Herbicidų tyrimai daržovių pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 205–213.
 17. Kavaliauskaitė D., Dambrauskienė E., Zalatorius V. 2008. Herbicidų panaudojimo galimybės ruošiant laukus vaistažolėms auginti. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 123–132.
 18. Kavaliauskaitė D., Dambrauskienė E., Zalatorius V., Viškelis P. Herbicidų įtaka pirmamečių vaistinių čiobrelių produktyvumui ir žaliavos kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 253–260.
 19. Zalunskaitė I., Kavaliauskaitė D., Stanys V. 2008. Lietuviškų paprastosios cidonijos (Cydonia oblonga) veislių lapų eksplantų transformacijos sistemos in vitro Cefotaksimo ir kanamicino įtaka ūglių regeneracijai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 61–67.
 20. Kavaliauskaitė D. 2007. Herbicido Fenix įtaka morkų pasėlio derlingumui ir piktžolėtumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 226–229.
 21. Juškevičienė D., Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2006. Edible onion production and research in Lithuania. Vegetable Crops Research Bulletin, 64: 123–132.
 22. Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2006. Determination of weed competition critical period in red beet. Agronomy Research, 4 (spec. iss.): 217–220.
 23. Kavaliauskaitė D., Duchovskis P., Brazaitytė A. 2006. Impact of common lambsquarter (Chenopodium album) competition on formation of red beet (Beta vulgaris L. var. vulgaris) photosynthetic indices. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 118–124.
 24. Kavaliauskaitė D. 2006. Herbicido Boxer 800 EC (v. m. prosulfocarb 800 g l-1 ) įtaka valgomųjų svogūnų pasėlio derlingumui ir piktžolėtumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 270–277.
 25. Kavaliauskaitė D., Duchovskis P., Brazaitytė A., Bobinas Č. 2005. Baltųjų balandų (Chenopodium album L.) įtaka raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. conditiva) fotosintetiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (1): 80–87.
 26. Kavaliauskaitė D., Duchovskis P., Bobinas Č. 2005. Competitive influence of white goose-foots (Chenopodium album L.) on biological productivity and chemical composition of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.). Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (3): 127–137.
 27. Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2005. Dirvos dirbimo prieš sėją ir herbicidų įtaka raudonųjų burokėlių pasėlio piktžolėtumui ir derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 120–128.
 28. Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. 2003. Effect of herbicides mixtures and combinations on weed control in beetroot crop. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (3): 460–470.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds), p. 19–40.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2013. Daržovių dirvos ir šių augalų priežiūros tyrimo metodika. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas. Leidykla „Lututė“, p. 252–259.

Rekomendacijos

 1. Zalatorius V., Bundinienė O. Jankauskienė J., Starkutė R., Kavaliauskaitė D., Survilienė E., Duchovskienė L. 2016. Intensyvios baltagūžių kopūstų auginimo technologijos taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 44–47.
 2. Bundinienė O., Zalatorius V., Jankauskienė J., Starkutė R., Kavaliauskaitė D., Survilienė E., Duchovskienė L. 2015. Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologijos taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 13–21.
 3. Bundinienė O., Zalatorius , Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Survilienė E., Duchovskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės produkcijos šakniavaisinių daržovių auginimo technologijos taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 52–58.
 4. Zalatorius V., Bundinienė O., Kavaliauskaitė D. 2014. Intensyvi valgomųjų burokėlių auginimo technologija. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 59–63.
 5. Dambrauskienė E., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2013. Auginimo būdų įtaka vaistinio valerijono šaknų derliui ir kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 39.
 6. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Zalatorius V., Lanauskas J. 2013. Išskirtinės kokybės šviežių daržovių produkcijos auginimo procesas, siekiant užtikrinti išskirtinės kokybės produktų atitiktį specifikacijos reikalavimams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 29.
 7. Kavaliauskaitė D. 2012. Herbicidų naudojimas vaistinių valerijonų (Valeriana officinalis L.) pasėliuose. Naujausios rekomendacijos miškininkystei ir žemės ūkiui, p. 13.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Kavaliauskaitė D. 2016. Daržovių pasėlių apsauga nuo piktžolių. Mano ūkis 6: 42–46.
 2. Kavaliauskaitė D. 2012. Tausojamosios technologijos daržininkystėje. Mano ūkis 10, p. 34–36.
 3. Kavaliauskaitė D. 2011. Rudeninis piktžolių naikinimas. Mano ūkis, 10: 40–41.
 4. Kavaliauskaitė D. 2010. Išskirtinės kokybės daržovių auginimas. Mano ūkis, 9: 26–27.
 5. Kavaliauskaitė D. 2009. Herbicidų tyrimai daržovių pasėliuose. Mano ūkis, 11: 36–37.
 6. Kavaliauskaitė D. 2008. Ar įmanoma sunaikinti piktžoles svogūnų ir morkų pasėlyje. Mano ūkis, 1: 36–37.
 7. Kavaliauskaitė D. 2008. Vaistažolėms auginti – švarūs laukai. Mano ūkis, 5: 48; 53.
 8. Kavaliauskaitė D. 2008. Kad herbicidas veiktų optimaliai. Mano ūkis, 9: 41.
 9. Kavaliauskaitė D. 2008. Herbicidai valerijonų pasėliuose. Mano ūkis, 12: 39.
 10. Kavaliauskaitė D. 2007. Herbicidai daržovių pasėliuose. Mano ūkis, 12: 34–35.
 11. Kavaliauskaitė D. 2006. Herbicidai svogūnų ir morkų pasėliams. Mano ūkis, 7: 36–37.
 12. Kavaliauskaitė D. 2005. Nauji herbicidai daržovių pasėliams. Mano ūkis, 11: 38–39.
En