Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2024, liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mokslo ir mokymo medžioklės plotai

  • Medžioklės plotų vienetas


Žemaitijos nacionaliniame parke esanti valstybinių miškų teritorija priskirta LAMMC Miškų institutui sutinkamai su LR Medžioklės įstatymu, ankstesniu LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės LR teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 32-905) ir iki 2009 m. lapkričio 11 d. (Žin. 2009-11-10, Nr. 134-5868) galiojusio LR aplinkos ministro 2000 m. liepos 13 d. įsakymo „Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, patikslinto sąrašo patvirtinimo bei medžioklės plotų skyrimo mokslo ir mokymo tikslams“ (Žin., 2000, Nr. 60-1792) 2 punktu. Vadovaujantis LR Medžioklės įstatymo 8 str. 1, 2, 6 dalimis ir 11 str. 1 dalimi, nuo 2003 m. balandžio 1 d., Telšių apskrities viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 169 10 p. Miškų institutui buvo patvirtintas 5646 ha bendro ploto medžioklės plotų vienetas (MPV), kuris jungia 2423,5 ha miškų, 717 ha laukų bei krūmų, 120,4 ha vandens telkinių ir 2385,1 ha plotų, kuriuose nemedžiojama. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius MPV pratęstas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos Gyvosios gamtos apsaugos departamento 2023 m. rugsėjo 6 d įsakymu Nr. AD1-503 „Dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius Miškų instituto medžioklės plotų vienete, esančiame Plungės rajono savivaldybėje, pratęsimo“.

Šie plotai skirti kurti šiuolaikišką medžioklėtyros ir medžioklėtvarkos mokslo bei mokymo bazę, vykdant laukinės gyvūnijos, augalijos bendrijų ir biologinės įvairovės išsaugojimo bei gausinimo mokslinius tyrimus. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas (toliau – MMMPV) yra tvarkomas ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai naudojami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir įgyvendinant Miškų instituto mokslo bei mokomosios veiklos plėtojimo kompleksinę tyrimų programą „Medžiojamųjų gyvūnų išteklių tvarus naudojimas biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu“ ir Miškų instituto MMMPV Žemaitijos nacionaliniame parke medžioklėtvarkos projektą. Įgyvendinamas kompleksinis ekologiškai pagrįsto miško bei medžioklės ūkio modelis saugomoms teritorijoms tvarios laukinių gyvūnų ir miško augalijos sambūvio ir biologinės įvairovės išsaugojimo atžvilgiu. Programa užtikrina Miškų instituto medžioklėtyros srities mokslinės tiriamosios veiklos tęstinumą ir jos vykdymą MMMPV plotuose.

Vykdant mokslo bei mokymo programą ir naudojant bei tvarkant VšĮ LAMMC Miškų institutui priskirtus mokslo ir mokymo medžioklės plotus, vadovaujamasi Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-918 patvirtinto mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo nuostatomis ir kitais su medžiojamais gyvūnais susijusiais LR teisės aktais.En