Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo ir mokymo medžioklės plotai

  • Medžioklės plotų vienetas


Žemaitijos nacionaliniame parke esanti valstybinių miškų teritorija skirta LAMMC filialui Miškų institutui sutinkamai su LR Medžioklės įstatymu, ankstesniu LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės LR teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 32-905) bei iki 2009 11 11 (Žin. 2009-11-10, Nr. 134-5868) galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 13 d. įsakymo „Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, patikslinto sąrašo patvirtinimo bei medžioklės plotų skyrimo mokslo ir mokymo tikslams“ (Žin., 2000, Nr. 60-1792) 2 punktu. Vadovaujantis LR Medžioklės įstatymo 8 str. 1, 2, 6 dalių bei 11 str. 1 d. įsigaliojimu nuo 2003 m. balandžio 1 d., Telšių apskrities viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 169 10 p. Miškų institutui patvirtintas 5646 ha bendro ploto medžioklės plotų vienetas, jungiąs 2423,5 ha miškų, 717 ha laukų ir krūmų, 120,4 ha vandens telkinių ir 2385,1 ha plotų, kur nemedžiojama. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pratęstas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-214.

Šie plotai skirti kurti šiuolaikišką medžioklėtyros ir medžioklėtvarkos mokslo bei mokymo bazę, vykdant gyvūnijos, augalijos bendrijų ir biologinės įvairovės išsaugojimo bei gausinimo mokslinius tyrimus. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas (toliau – MMMPV) yra tvarkomas ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai naudojami, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Miškų instituto mokslo ir mokomosios veiklos plėtojimo kompleksinę tyrimų programą „Medžiojamųjų gyvūnų išteklių tvarus naudojimas biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu“ ir Miškų instituto MMMPV Žemaitijos nacionaliniame parke medžioklėtvarkos projektą, įgyvendinti kompleksinio ekologiškai pagrįsto miško bei medžioklės ūkio modelį saugomoms teritorijoms tvarios laukinių gyvūnų ir miško augalijos koegzistencijos ir biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu. Programa užtikrina mokslinės tiriamosios veiklos, vykdomos Miškų instituto medžioklėtyros srityje, tęstinumą ir numato jos vykdymą MMMPV plotuose.

Vykdant mokslo ir mokymo programą, naudojant bei tvarkant LAMMC filialui Miškų institutui priskirtus mokslo ir mokymo medžioklės plotus, vadovaujamasi Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-918 patvirtinto mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo nuostatomis ir kitais su medžiojamaisiais gyvūnais susijusiais LR teisės aktais.En