Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

 1. „Kelminio puvinio poveikio eglynų tvarumui ir produktyvumui įvertinimas“. Vadovas dr. Povilas Žemaitis 2020–2022 m.
 2. „Dirvožemių organinės anglies tvarumo miško ekosistemose įvertinimas“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2020–2023 m.
 3. „Pradinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka eglės medžių stiebų kokybei“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2020–2022 m.
 4. „Galimybės panaudoti drebulės simbiotines bakterijas medžius pažeidžiančių patogeninių grybų biologinei kontrolei tyrimas“. Vadovas dr. Jonas Žiauka. 2020–2022 m.
 5. „Paprastosios pušies intensyviosios selekcijos (III selekcijos ciklas), paremtos kryžminimais ir palikuonių išbandymu, pirmasis etapas – genotipų atranka bandomuosiuose želdiniuose, skiepijimas, klonų auginimas, plantacijų kryžminimams atlikti projektų ir kryžminimo metodikų parengimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2021 m.
 6. „Paprastojo ąžuolo, bekočio ąžuolo ir kalninės guobos genofondo išsaugojimo priemonės“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2023 m.
 7. „Paprastosios drebulės sėklinės plantacijos projekto parengimas identifikuojant rinktinių medžių lytį ir sudarant optimaliausią kryžminimuisi schemą“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
 8. „Juodalksnio ir baltalksnio F1 kartos hibridų identifikavimas ir miško dauginamosios medžiagos paruošimas bandomiesiems želdiniams“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2022 m.
 9. „Vieningos tręšimo planų sudarymo metodikos parengimas“. Vadovai prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis ir dr. Aistė Masevičienė. 2020–2021 m.
 10. „Aviapurškimo biologiniu preparatu Foray 76B, naikinant verpiką vienuolį (Lymantria monacha L.) poveikio netikslinei entomofaunai tyrimai“. Vadovas doc. dr. Artūras Gedminas. 2020 m.
 11. „Pramoninės medienos tėkmės analizė, siekiant nustatyti anglies sankaupas ir jų kiekybinius pokyčius medienos produktuose“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2019–2020 m.

 12. „GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“. Vadovas dr. Algimantas Paulauskas (VDU), koordinatorė LAMMC dr. Rita Armonienė. 2019–2020 m.

 13. „Paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo genetinio monitoringo metodikos paruošimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2019–2021 m.

 14. „Juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės rajonų pagal DNR žymenis patikslinimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2018–2020 m.

Įgyvendinti projektai

MITA finansuojamas technologinės plėtros projektas

 1. „Beržų sulos pramoninės gavybos technologijos ir inovatyvių biologiškai vertingų produktų prototipų sukūrimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2019–2020 m.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parama

Parama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektui

 1. „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“ Nr.02.3.1-CPVA-V-529-01-0003. Vadovės Ilma Rimkevičienė (LŽŪKT), dr. Alma Valiuškaitė. 2017–2020 m.

„RTO Lithuania“ projektai

 1. „Aerozolio juodosios anglies išskyrimo iš biokuru kūrenamų įrenginių nusėdimo ant medžio lapijos tyrimas“. Projekto koordinatoriai: dr. Valda Araminienė (LAMMC), dr. Steigvilė Byčenkienė (FTMC), dr. Eugenija Farida Dzenajavičienė (LEI). 2020 m. gegužės 18 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
 2. „Augalų patogenų specifinių parametrų bazės sukūrimas ligų diagnostikai nedestrukciniais metodais“. Projekto koordinatoriai: dr. Alma Valiuškaitė (LAMMC), dr. Virginijus Bukauskas (FTMC), dr. Darius Milčius (LEI). 2020 m. gegužės 18 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
En