Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

 1. „Skirtingų bakterinių preparatų efektyvumo, skatinant sisteminio antipatogeninio atsparumo susidarymą Lietuvos spygliuočių medžių rūšyse, įvertinimas“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2023 m.
 2. „Grynų pušies ir eglės jaunuolynų augimo įvairiu tankumu įtakos medynų našumui ir tvarumui nustatymas“. Vadovas dr. Benas Šilinskas. 2021–2022 m.
 3. „Lietuvos pagrindinių medžių rūšių bendro atsparumo patogenams didinimas taikant inovatyvių genetinių ir fizikinių metodų derinį“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2024 m
 4. „Kelminio puvinio poveikio eglynų tvarumui ir produktyvumui įvertinimas“. Vadovas dr. Povilas Žemaitis 2020–2022 m.
 5. „Dirvožemių organinės anglies tvarumo miško ekosistemose įvertinimas“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2020–2023 m.
 6. „Pradinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka eglės medžių stiebų kokybei“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2020–2022 m.
 7. „Galimybės panaudoti drebulės simbiotines bakterijas medžius pažeidžiančių patogeninių grybų biologinei kontrolei tyrimas“. Vadovas dr. Jonas Žiauka. 2020–2022 m.
 8. „Paprastosios pušies intensyviosios selekcijos (III selekcijos ciklas), paremtos kryžminimais ir palikuonių išbandymu, pirmasis etapas – genotipų atranka bandomuosiuose želdiniuose, skiepijimas, klonų auginimas, plantacijų kryžminimams atlikti projektų ir kryžminimo metodikų parengimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2021 m.
 9. „Paprastojo ąžuolo, bekočio ąžuolo ir kalninės guobos genofondo išsaugojimo priemonės“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2023 m.
 10. „Paprastosios drebulės sėklinės plantacijos projekto parengimas identifikuojant rinktinių medžių lytį ir sudarant optimaliausią kryžminimuisi schemą“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
 11. „Juodalksnio ir baltalksnio F1 kartos hibridų identifikavimas ir miško dauginamosios medžiagos paruošimas bandomiesiems želdiniams“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2022 m.
 12. „Vieningos tręšimo planų sudarymo metodikos parengimas“. Vadovai prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis ir dr. Aistė Masevičienė. 2020–2021 m.
 13. „Pilkojo kiškio (Lepus europaeus) populiacijos atkūrimo programos parengimo paslaugos“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2020–2021 m.
 14. „II lygio intensyvaus miškų būklės monitoringo ir dirvožemio tyrimų I lygio Europinio tinklo miškų būklės monitoringo apskaitos objektuose paslaugos“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas, 2020–2021 m. Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba

Įgyvendinti projektai

MITA finansuojamas technologinės plėtros projektas

Įgyvendinti projektai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parama

Įgyvendinti projektai

„RTO Lithuania“ projektai

 1. „Augalų maistinių medžiagų išgavimas panaudojant antrines žaliavas“ (NUTREC). Projekto koordinatoriai: dr. Karolina Barčauskaitė (LAMMC), dr. Marius Urbonavičius (LEI) dr. Ilja Ignatjev (FTMC). 2021 m. vasario 8 d. – 2021 m. gruodžio 8 d.
 2. „Nauji vertingų medžiagų ekstrakcijos būdai iš dumblių išaugintų integruotose multitrofinėse akvakultūrose“ (ExtraIMTA). Projekto koordinatoriai: dr. Arūnas Stirkė (FTMC), dr. Eugenija Bakšienė (LAMMC), dr. Liutauras Marcinauskas (LEI). 2021 m. vasario 8 d. – 2021 m. gruodžio 8 d.
 3. „Bioskaidžių biokuro elementų kūrimas“ (BioDegra). Projekto koordinatoriai: prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius (FTMC), dr. Monika Vilkienė (LAMMC), dr. Nerijus Striūgas (LEI). 2021 m. vasario 8 d. – 2021 m. gruodžio 8 d.

Įgyvendinti projektai

Projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Projektas, finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę “Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

 1. „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kuriamų žinių komercinimo ir technologijų perdavimo veiklos stiprinimas“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2021–2023 m.

Projektai, finansuojami pagal ES struktūrinių fondų 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 1. „Mokslo paskirties pastato, esančio Instituto al. 1, Akademija, Kėdainų r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0026. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. sausio mėn.
 2. „Laboratorijos pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0027. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. sausio mėn.
 3. „Mokslo paskirties pastato – laboratorijos, esančio Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., atnaujinimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0028. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. sausio mėn.

Projektai, finansuojami pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

 1. „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. 2016–2022 m.
En