Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dokumentai

STRATEGINIAI DOKUMENTAI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI KITI DOKUMENTAI
1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 2018–2030 m. strategija 

1. Įstatai

1. Tarnybiniai lengvieji automobiliai
2. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas 2023–2025 m. 2. Mokslo tarybos dokumentai 2. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
3. Strateginis veiklos planas 2023–2025 m. 3. Darbo tarybos dokumentai 3. Lyčių lygybės planas
4. Strateginiai veiklos planai 2018–2022 m. 4. Vidaus darbo tvarkos taisyklės 4. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka
5. Mokslinės veiklos planas 2023 m. 5. Viešieji pirkimai 5. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
  6. Finansinių ataskaitų rinkiniai 6. Mokslo darbuotojų, doktorantų ir tyrėjų stažuočių nuostatai
7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 7. Siuntimo į komandiruotes bei kitas išvykas ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai 8. Paramos akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas
9. Vidutinis darbo užmokestis 9. Rizikos valdymo politika

10. Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.

10. Komunikacijos strategija 2023–2024 m.,
2024 metų renginiai

11. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas / Vertinimo forma

11. Atliekų tvarkymo tvarka
12. Darbuotojų priėmimas į darbą, vertinimas, konkursas ir atestacija 12. Plagiato prevencijos rengiant rašto darbus aprašas
13. Padalinių vedėjų skyrimo tvarkos aprašas 13. Emeritūros nuostatai
14. Doktorantūros dokumentai 14. Sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo rekomendacija
15. Intelektinės nuosavybės nuostatai 15. Pranešėjų apsauga
16. Akademinės etikos kodeksas 16. Paramos skyrimo doktorantams ir praktikantams tvarkos aprašas
17. Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo dokumentai 17. Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
18. Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 18. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarka
19. Atostogų suteikimo tvarkos aprašas 19. Mokslininkų skatinimo teikti projektų paraiškas tvarkos aprašas; Prašymo forma
  20. RTO tarpinstitucinių projektų finansavimo taisyklės 2023 m.
En