Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai projektai

HORIZON EUROPE programos projektai

 1. „Tvari ekosistema, skirta inovatyviam išteklių atkūrimui ir kompleksinių rūdų gavybai“ (XTRACT). Koordinatorė Miškų institute dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2023–2026 m.

 2. „Pupinių augalų selekcija tvarumo didinimui Europoje“ (BELIS). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2023–2027 m.
 3. „Tvarus žemės ūkio, miškininkystės, gyvulininkystės ir kaimo plėtros skaitmeninis vystymasis, pasitelkiant adaptyvias stebėjimo ir dirbtinio intelekto sistemas“ (CHAMELEON). Koordinatorė Miškų institute dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2022–2025 m.
 4. „Europos žemės ūkio augalų tręšimo efektyvumo didinimas atsižvelgiant į specifines vietos sąlygas“ (NUTRICHECK-NET). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Dalia Feizienė. 2022–2025 m.

HORIZON 2020 programos projektai

1. „Metodinių priemonių, skirtų braškių genotipų įvertinimui Lietuvoje, sukūrimas“ (LTtraining). Koordinatorė Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2022–2024 m.
2. „Inovatyvių priemonių integracija ir panaudojimas ekstremalių gaisrų prevencijai ir kovai su jais“ (TREEADS). Koordinatorė Miškų institute dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2025 m.
3. „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas“ (EJP SOIL). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė, koordinatorės pavaduotojas dr. Virginijus Feiza. 2020–2025 m.

4. „IKOK sprendimų dėl pasėlių apsaugos stiprinimas“ (IKOK  sprendimai). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Roma Semaškienė. 2019–2024 m. 

Įgyvendinti projektai

INTERREG programos projektai

 1. „Priemonių parinkimas siekiant mažinti fosforo išplovimą iš žemės ūkio naudmenų” (GYPREG). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2023–2026 m.
 2. „Ekologinis projektavimas pakrantės zonos maistinių medžiagų cirkuliacijai“ (ECONUT). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2023–2026 m.
 3. „Inovatyvūs sprendimai nuotekų dumblo tvarkymui mažuose nuotekų valymo įrenginiuose“ (ISMA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Karolina Barčauskaitė. 2023 m.
 4. „Maisto sektoriaus tobulinimo aljansas” (FEA). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Ieva Mockevičienė. 2023 m.
 5. „Baltijos Fitoremediacija“ (BAPR). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2019–2023 m.

Įgyvendinti projektai

LIFE programos projektai

 1. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ (LIFE OrgBalt). Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2019–2024 m.
 2. „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“ (NutriBiomass4LiFE). Koordinatorė ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2023 m.

EUREKA programos projektas

 1. „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“. Projekto vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2020–2023 m.

Baltijos mokslinių tyrimų programos projektai

 1. „Daugiametė svidrė saugiam ir tvariam maistui: adaptyvumo ir atsparumo pagerinimas taikant CRISPR-Cas9 technologiją“ (EditGrass4Food). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Kristina Jaškūnė. 2021–2024 m.
 2. „NOBALwheat – nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione“. Projekto vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2021–2023 m.
 3. „Dirvožemio išteklių tvarus naudojimas keičiantis klimatui“ (SUCC). Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis, koordinatorė ŽI Vokės filiale dr. Jelena Ankuda. 2020–2024 m.

ES 7-osios bendrosios programos projektai

Įgyvendinti projektai

Kitų mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 1. Švedijos instituto (SI) programos Baltic Sea Neighbourhood projektas „SORG4NOBAL: klimatui atsparaus sorgo, skirto eutrofikacijai ir pesticidų taršai pritaikymas Baltijos jūros regione“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2023–2025 m.
 2. Šiaurės šalių miškų tyrimo komiteto (SNS) projektas „Svetimkraščiai miško patogenai ir kenkėjai besikeičiančioje aplinkoje: dėmesys Šiaurės Europai“ Koordinatorė LAMMC Miškų institute dr. Jūratė Lynikienė. 2023 m.
 3. Šiaurės šalių miškų tyrimų komiteto (SNS) projektas „Dirvožemio monitoringo integravimas Šiaurės šalių miškuose – duomenų suderinimas, ateities tyrimų dizainas ir įvairaus lygmens dirvožemio tyrimai“ (NorForSoil). Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2023 m.
 4. NordForsk projektas „Tvari ir inovatyvi Šiaurės-Baltijos šalių sodininkystė“ (InNoBaHort). Projekto koordinatorė Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2023–2026 m.
 5. NordForsk projektas „Klimato požiūriu sumanus atsparumas per augalininkystės sistemų įvairinimą – atspirties taškų nustatymas Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkyje“ (AgroMixNorth). Projekto koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Monika Toleikienė. 2023–2026 m.
 6. NordForsk projektas „Pasėlių našumo stebėsenos praplėtimas susiejant satelitą ir laukų biožymeklius“ (UPSCALE). Projekto koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2023–2026 m.
 7. Švedų instituto (SI) projektas „Technologijų perdavimo paketas kviečių selekcijai Ukrainoje paspartinti ir tobulinti“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2023–2024 m.
 8. Šiaurės šalių miškų tyrimų komiteto (SNS) projektas „Uosio dauginamosios medžiagos kūrimas miškininkystei ir gamtosaugai“. Koordinatorė Miškų institute dr. Diana Marčiulynienė. 2022–2024 m.
 9. Šiaurės šalių miškų tyrimų komiteto (SNS) projektas „PROTECT: Cheminių preparatų ir paprastosios eglės įgimto imuniteto sąveikos įtaka spyglių mikrobiomui ir atsparumui prieš kenkėjus“. LAMMC dalies vadovė Miškų institute dr. Vaida Sirgedaitė-Sėžienė. 2022–2024 m.
 10. Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) projektas „Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms“ (ILCA). Koordinatorė Miškų institute dr. Diana Lukminė. 2022–2023 m.
 11. ERA-NET tinklo projektas „Naujų technologijų ir žiedinės bioekonomikos principai tvariam ūkininkavimui skirtingose agroekosistemose“ (ConnectFarms). Vadovas Žemdirbystės institute dr. Virmantas Povilaitis. 2022–2024 m. Parama tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams skirta LR ŽŪM.

 12. Finansavimo šaltinis pagal temą T4F „Ateities miško sudėtis – medžių rūšys ateičiai“. Projektas „Dabartinio ir ateities maumedžio potencialo įvertinimas Švedijoje“. Podoktorantūros stažuotoja dr. Diana Marčiulynienė. 2021–2023 m.
 13. Programos FACCE SURPLUS projektas „Biologiškai tvarios ir klimatui palankios augalinės produkcijos maistui ir pašarams auginimas mažo našumo dirvožemiuose“ (BioFoodOnMars). Vadovas dr. Virmantas Povilaitis. 2020–2023 m. Parama tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams skirta LR ŽŪM.
 14. SNS (Šiaurės šalių miškų tyrimų komitetas) projektas „Atsparių ligai paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) genotipų išsaugojimas Šiaurės ir Baltijos šalyse tikslu išlaikyti pilną diapozoną šios kertinės rūšies teikiamų ekosisteminių paslaugų“. Koordinatoriai Miškų institute dr. Diana Marčiulynienė, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2023 m.

 15. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) projektas „Europos laukinės gyvūnijos tinklas“ (ENETWILD). Koordinatorė Miškų institute dr. Olgirda Belova. 2017–2023 m.

Įgyvendinti projektai

Tęstiniai projektai

 1. „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Projekto vadovas dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
 2. „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – VI“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 3. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
 4. „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.

COST programos veiklos

 1. CA22136  „Europos Žaliojo kurso žemės ūkyje ir miškininkystėje Žemės stebėjimo mokslo tinklas“ (PANGEOS). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2023–2027 m. 

 2. CA21138 „Bendras ekstremalių klimato sąlygų ir atmosferos teršalų iškritų poveikis Europos miškams“ (CLEANFOREST). Koordinatorės Miškų institute: dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė, dr. Valda Araminienė. 2022–2026 m.

 3. CA20118 „Trimatis miško ekosistemų stebėjimas ir geresnis supratimas naudojant antžemines technologijas“ (3DForEcoTech). Koordinatorius Miškų institute dr. Povilas Žemaitis. 2021–2025 m.
 4. CA20132 „Miesto medžių apsauga – Europos miesto medžių ir miškų apsauga gerinant biologinį saugumą“ (UB3Guard). Koordinatorė Miškų institute, valdymo grupės narė bei darbo grupės WG2 „Inovacijos“ vadovė dr. Diana Marčiulynienė. 2021–2025 m.
 5. CA19116 „Mikroelementų apykaita augaluose“ (PLANTMETALS). Koordinatoriai Žemdirbystės institute: dr. Karolina Barčauskaitė, dr. Renaldas Žydelis. 2020–2024 m.
 6. CA19125 „Augalų adaptacijos epigenetiniai mechanizmai kintančio klimato sąlygomis“ (EPI-CATCH). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Kristina Jaškūnė. 2020–2024 m.
 7. CA19128 „Klimato kaitai adaptyvių miškų atkūrimo ir įveisimo Europos tinklas“ (PEN-CAFoRR). Koordinatoriai Miškų institute: dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė, dr. Alfas Pliūra. 2020–2024 m.
 8. CA18201 „Integruotas požiūris į nykstančių augalų išsaugojimą XXI amžiuje“ (CONSERVE PLANTS). Koordinatoriai Miškų institute: dr. Rita Verbylaitė, dr. Diana Lukminė. 2019–2024 m.
 9. CA18134 „Žinios apie genominę bioįvairovę atsikuriančioms ekosistemoms“ (G-BIKE). Koordinatorai Miškų institute dr. Olgirda Belova, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2023 m.

 10. CA18111 „Augalų genomo redagavimas – technologija su inovacijų perspektyva“ (Plant-Ed). Koordinatoriai: Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Danas Baniulis, Žemdirbystės institute dr. Andrius Aleliūnas. 2019–2023 m.

Įgyvendinti projektai

En