Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Gintarė Šidlauskaitė

ORCiD iD: 0000-0001-8027-6389
Mob. 8 689 00 919
El. paštas
gintare.sidlauskaite@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Išsilavinimas  

2018–2022 m. Gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros studijos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre.

2015–2017 m. Taikomosios ekologijos magistro studijos Aleksandro Stulginskio universitete (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija). 

2011–2015 m. Aplinkotyros ir ekologijos bakalauro studijos Vytauto Didžiojo universitete.

Mokslo laipsniai ir vardai

2022 m. gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties daktaro laipsnis, tema „Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Ekologija ir aplinkotyra, agroekologija

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. spalio LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotoja.

2018 m. balandžio 5 d.  – 2022 m. rugsėjis LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Kvalifikacijos kėlimas

 • 2022 m. birželio 26–30 d. tarptautinė mokslinė komandiruotė Kaeno universitete (UNICAEN), Prancūzija. Tarptautinės konferencijos tikslas – paskelbti EGF2022 delegatams naujausius vykdomus tyrimus, susijusius su žolininkyste ir iš jos gaunamų produktų indėlį į žiedinių, sveiko ir tvaraus maisto sistemų kūrimą.
 • 2019 m. gruodžio 17–19 d. mokymai dr. Vilmos Žydžiūnaitės „Mokslinio straipsnio rašymas“, Lietuva (24 akademinių valandų kursas).
 • 2019 m. rugpjūčio 26–30 d. tarptautiniai doktorantų kursai (40 akademinių valandų kursas, ECTS 2.0), Lietuva:

Articles editor prof. dr. Frank Witlox (Ghent University, Belgium) seminaras „Publication of scientific article data“ (8 akademinių valandų kursas).

Professor Head of Research Group Ari Visa (Tampere University, Finland), seminaras „Research data from researcher to the audience” (8 akademinių valandų kursas).

Director (Senior Advisor) Enrico Luzzatto (European Patent Academy, Germany), seminaras „Patenting procedures from the idea of research to the (European) patent” (8 akademinių valandų kursas).

Dr. Hallvard Fossheim (University of Bergen, Norway), seminaras „Research ethics” (8 akademinių valandų kursas).

 • 2019 m. liepos 1–5 d. VDU doktorantų kursai 2019 „Mokslinio teksto rašymas: būdai, formos ir iššūkiai” (40 akademinių valandų kursas, ECTS 2.0), Lietuva.
 • 2019 m. kovo 4 d. Mokymai „Kaip sėkmingai dalyvauti HORIZONTAS 2020 ir kitose tarptautinėse MTEPI programose“, „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, (8 akademinių valandų kursas), Lietuva.
 • 2018 m. rugpjūčio 20–24 d. Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla, Lietuva:

Martijn Wackers (Delft University of Technology) seminaras „Oral Presentation and Communication Skills Development“ (8 akademinių valandų kursas).

Telma Esteves (University of Twente) seminaras „Research Grant Proposal Development“ (8 akademinių valandų kursas).

Roger Strand (University of Bergen) seminaras „Research Ethics, Integrity and Responsibility“ (8 akademinių valandų kursas).

Arminas Ragauskas (Kaunas University of Technology) seminaras „Entrepreneurship and Innovations“ (8 akademinių valandų kursas).

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2022 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. tarptautinis EJP SOIL projektas „Ar daugianariai pasėliai skatina C patekimą į dirvožemį bei C sekvestraciją jame?“ (MIXROOT-C), jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 • 2022–2024 m. „LegacyNet“ projektas, kuris yra visuotinis savanoriškas eksperimentinių aikštelių tinklas, sukurtas tirti kelių rūšių pievų derliaus naudą, taip pat jų paveldimą poveikį tolesniems pasėliams sėjomainoje, jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 • 2021 m. birželio 21 d. – 2023 sausio 5 d. mokslinis užsakomasis projektas „Produktyvių ir visaverčių žolynų auginimo technologijos sudarymas tręšiant organinėmis ir mineralinėmis trąšomis“, vykdytoja.
 • 2020 m. sausio 13 d. – gruodžio 31 d.; 2021 m. birželio 1d. – gruodžio 15 d. nacionalinis LMT aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)“, specialistė.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Šidlauskaitė G., Kemešytė V., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2022. Plant diversity, functional group composition and legumes effects versus fertilisation on the yield and forage quality. Sustainability, 14 (3): 1182. IF – 3,889

 2. Šidlauskaitė G., Toleikienė M., Kadžiulienė Ž. 2021. Productivity potential of three tetraploid ryegrass cultivars and their mixture in new swards with clovers. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (3): 241–246. IF – 1,281
 3. Toleikienė M., Arlauskienė A., Šarūnaitė L.,Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. The effect of plant-based organic fertilisers on the yield and nitrogen G. utilization of spring cereals in the organic cropping system. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (1): 17–24. IF – 1,083

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Šidlauskaitė G., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. Multispecies grass-legume swards productivity and reducing nitrogen fertilisation. Grassland Science in Europe, 27: 478–480.
 2. Šidlauskaitė G., Kemešytė V., Kadžiulienė Ž. 2022. Responses of perennial ryegrass cultivars and their mixtures to white and red clovers as companions in swards. Grassland Science in Europe, 27: 475–477.
 3. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2021. Effects of mineral fertilizers on grasslands of different species composition. Proceedings of 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021), ISSN 1822-7554.
 4. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. The influence of different grass-legume mixtures on the productivity of first year spring cutting. Grassland Science in Europe, 25: 135–137.
 5. Šidlauskaitė G., Stiklienė A., Dėdelė A. 2017. The estimation of nitrogen dioxide using ADMS-Urban model and biotest method in Kedainiai city. Human and nature safety, p. 160–163.
 6. Šidlauskaitė G., Dėdelė A. 2015. The estimation of nitrogen dioxide using ADMS-Urban model in Kedainiai city. Human and nature safety, p. 105–107.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2022. Azoto trąšų mažinimo galimybės ilgalaikiuose žolynuose. Mano ūkis, p. 48–52. ISSN 1392-3595.
 2. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2021. Pupinių žolių kompetencinė geba žolynų potencialiam produktyvumui ir saugesnei aplinkai. Proceedings of 10th Conference of Young Scientists “Young scientists for advance of agriculture“, Vilnius, Lithuania, 18 November. Book of Abstracts, p. 15.
 3. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. Evaluation of fecundity of perennial ryegrass of different genetic origin. Physics and natural sciences: proceedings of 63rd international conference “Open Readings 2020“, Vilnius, Lithuania, 17–20 March. Book of Abstracts, p. 542.
 4. Šidlauskaitė G., Kadžiulienė Ž. 2020. Skirtingos genetinės kilmės daugiamečių svidrių produktyvumo vertinimas. Proceedings of 9th Conference of Young Scientists “Young scientists for advance of agriculture“, Vilnius, Lithuania, 12 November. Book of Abstracts, p. 25.
 5. Šidlauskaitė G. 2019. Yield productivity of grass-legume mixtures in the second year of sward. International Conference of Young Scientists: Young Scientists for Advance of Agriculture. Vilnius, Lietuva, 14 September. Book of Abstracts, p. 22.
 6. Miškinytė A., Dėdelė A., Šidlauskaitė G. 2016. Relationship between modelled pollution of nitrogen dioxide and traffic flow. Air quality science and application: proceedings of 10th international conference, Milano, 14–18 March: abstracts. Hatfield, UK: University of Hertfordshire.
En