Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Laboratorijos pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., modernizavimas

Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0078

Projekto pavadinimas Laboratorijos pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., modernizavimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. sausio mėn. – 2023 m. sausio mėn.

Projekto vykdytojas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Santrauka. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras yra mokslo ir studijų institucija vykdanti žemės ūkio ir gamtos mokslų sričių mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą. Patikėjimo teise valdomame laboratorijos pastate, esančiame Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., atlikus atnaujinimo darbus numatoma iki 176,14 MWh (apie 56,5 proc. šilumos energijos) sumažinti šilumos energijos suvartojimą ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas apie 41,15 t CO2 eq.

Siekiamas rezultatas. Atnaujinus pastatą bus pagerintos darbo sąlygos darbuotojams bei kitiems čia veiklą vykdantiems asmenims (doktorantams, universitetų studentams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu).

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

En