Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

8-oji mokslinė ataskaitinė konferencija

8-oji mokslinė ataskaitinė konferencija

2018 m. sausio 24–26 d. įvyko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinė ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, sulauksi ne tik mokslininkų, bet ir praktikų bei politikų dėmesio. Programa. Konferencijos leidinys

Reformos ir pokyčiai

Sausio 24 d. konferencijos pradžioje Centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius džiaugėsi, kad nepaisant to, kad dirbta mokslo ir studijų reformų kontekste, pasiekti geri praėjusių metų veiklos rezultatai (paskelbta virš 80 mokslinių publikacijų su citavimo indeksu, vykdyta beveik 90 projektų, daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakymų). Plačiau apie mokslinių tyrimų institutų vertinimą, siekiant gerinti mokslo veiklos kokybę, papasakojo LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo skyriaus vedėja dr. Vilma Popovienė. Nuo šiol mokslo veiklos vertinimą sudarys kasmetinis formalusis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimas (organizuoja Lietuvos mokslo taryba) ir kas 5 metus vykdomas tarptautinis ekspertinis vertinimas (organizuoja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras). Su šiuo vertinimu susietas ir mokslinių tyrimų institutų finansavimo modelis – 60 proc. skiriama pagal ekspertinį, 40 proc. – pagal formalųjį vertinimą.

Žemdirbystės instituto ir regioninių filialų veiklos rezultatai

Pirmą konferencijos dieną mokslinės veiklos vertinimo temą pratęsė ir Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas. Akcentuoti svarbiausi mokslinės veiklos vertinimo aspektai – tarptautiniai projektai, MTEP užsakymai ir publikacijos / veislės. Instituto direktorius didelį dėmesį skyrė mokslinės veiklos produktyvumui aptarti – straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“, yra mažiau nei prieš kelerius metus, bet tik todėl, kad orientuojamasi ne į kiekybę, o į kokybę – aukštesnio lygio mokslinius žurnalus. Be to, pasidžiaugta tiek tarptautinių, tiek nacionalinių projektų, pradėtų 2017 metais, gausa.

Pirmąją renginio dieną pristatyti trijų ilgalaikių programų „Žemės ūkio ir miškų dirvožemių našumas bei tvarumas“ (vadovas dr. Virginijus Feiza), „Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose“ (vadovė dr. Roma Semaškienė) ir „Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ (vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė) rezultatai. Mokslinių tyrimų ataskaitų metu diskutuota apie augalų žiemojimą, ligas, energinius augalus, naujas augalų veisles, sėjomainų poveikį derliui ir dirvožemiui, skirtingas žemės dirbimo sistemas, įvairias organines trąšas ir kitas aktualias temas.

Miškų instituto veiklos rezultatai

Sausio 25 d. Miškų institute Rimantas Prūsaitis, nuo 2018 m. pradėjusios veikti valstybės įmonės – Valstybinių miškų urėdijos, vyriausiasis patarėjas, pratęsė reformų temą, tik šįkart ne mokslo ir studijų sistemos, o miškų urėdijų. Renginio svečias išreiškė viltį, kad visi pasikeitimai bus tik į naudą, užtikrino, kad ir toliau miškininkai-praktikai bendradarbiaus su mokslininkais, kad būtų pasiekta abiem pusėms naudingų rezultatų.

Aktualiausią 2017 metų informaciją apie Miškų instituto projektus, finansavimą, žmogiškuosius išteklius, mokslo produkciją pristatė Instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas. Pasidžiaugta, kad Miškų instituto mokslininkai laimėjo Aukšto lygio tyrėjų grupės mokslinių tyrimų projekto dotaciją, paskelbta publikacija, kurios citavimo indeksas siekia 7,33.

Antrą konferencijos dieną aptarti miško gyvūnų (šernų, bebrų, kurtinių) populiacijų kontrolės ir išsaugojimo svarba, medžių kenkėjų ir ligų plitimo tendencijos besikeičiančio klimato sąlygomis, su krituliais į dirvožemį patenkančių teršalų poveikis miško ekosistemoms ir kita, renginio dalyvius itin sudomino pranešimas apie medienos išteklių naudojimo galimybes.

Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos rezultatai

Sausio 26 d. Sodininkystės ir daržininkystės institute apsilankė LR Seimo Pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranckietis. Seimo Pirmininkas, įteikdamas Lietuvos trispalvę Instituto direktoriui, pabrėžė, kad kokybiški mokslo rezultatai – svarbus indėlis į Lietuvos gerovę, kurią kartu sukūrėme per 100 Lietuvos Valstybės atkūrimo metų.

LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis taip pat pabrėžė mokslo, ypač sodininkystės, svarbą. Reikalingi tiek fundamentiniai, tiek taikomieji tyrimai, siekiant efektyvesnio ūkininkavimo būtina remtis mokslinių tyrimų rezultatais.

Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas su renginio dalyviais pasidalijo Instituto 2017 metų svarbiausiais moksliniais pasiekimais. Akcentuoti ne tik mokslinės veiklos rezultatai, bet ir bendradarbiavimas su verslu. Praėjusiais metais išaugo sutarčių su Lietuvos ūkio subjektais skaičius. Tai įrodo, kad Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centre (Sodų g. 5, Babtai, Kauno r.) yra moderni ir paklausi įranga, atitinkanti rinkos poreikius.

Trečią konferencijos dieną pristatyti ilgalaikės mokslo programos „Žemės ūkio ir miškų augalų požymių bei savybių genetinės prigimties tyrimas, genotipų kryptingas keitimas šiuolaikinėms veislėms kurti“ (vadovai prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, doc. dr. Vytautas Ruzgas) rezultatai. Be to, aptartos aktualios sodo ir daržo augalų tyrimų temos: augalų fotofiziologija, genetika, veislių produktyvumas, trąšų poveikis augalams, jų derliui ir dirvožemiui ir kt.

Visi svarbiausi praėjusių metų pasiekimai paskelbti Centro veiklos ataskaitoje. Leidinį galite rasti adresu www.lammc.lt / Mokslo žurnalai ir leidiniai / Veiklos ataskaitos.

En