Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Išrinkta naujoji LAMMC Mokslo taryba

Išrinkta naujoji LAMMC Mokslo taryba

Š. m. rugsėjo 8–9 d. įvyko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Mokslo tarybos rinkimai. Į naująją LAMMC Mokslo tarybą išrinkti šie asmenys:

  • LAMMC Miškų instituto atstovai: dr. Marius Aleinikovas, dr. (HP) Alfas Pliūra, dr. Povilas Žemaitis. LAMMC tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovas – dr. Nerijus Kupstaitis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas).
  • LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto atstovai: dr. Vidmantas Bendokas, dr. Giedrė Samuolienė, dr. Alma Valiuškaitė. LAMMC tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovas – Rolandas Pridotkas (UAB „Rūta“ direktorius).
  • LAMMC Žemdirbystės instituto atstovai: dr. Gintaras Brazauskas, prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, dr. Žydrė Kadžiulienė, dr. Audronė Mankevičienė. LAMMC tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai – dr. Zita Duchovskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja), dr. Saulius Jasius (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas), prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius).

LAMMC Mokslo tarybą sudaro 15 narių, kurių kadencija – 5 metai.

Mokslo taryba nustato pagrindines mokslinės veiklos kryptis, svarsto LAMMC veiklos planą, metines ataskaitas, nustato mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestacijos ir konkursų pareigoms užimti organizavimo tvarką. Taip pat tvirtina įvairius dokumentus, susijusius su moksline veikla, atlieka kitas LAMMC įstatuose numatytas funkcijas.

Sveikiname naujai išrinktus LAMMC Mokslo tarybos narius!

En