Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pranešimai tarptautinėje konferencijoje

Pranešimai tarptautinėje konferencijoje

Rugsėjo 3–6 d. Veksforde (Wexford), Airijoje, vyko tarptautinė konferencija Sustainable Utilisations of Manures and Residue Resources in Agriculture (RAMIRAN 2017), kurioje dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atstovai: dr. Romas Mažeika, doktorantai Renaldas Žydelis, Karolina Barčauskaitė, Indrė Višniauskė ir Donata Drapanauskaitė.

Konferencija suorganizuota 17 kartą, pirmoji konferencija įvyko 1976 metais. Konferencijos pranešimai buvo suskirstyti į 5 sekcijas: Advances in technologies, Gaseous emissions, Crop nutrition, Soil and water quality, Adoption and impact. Konferencijos metu išklausyti plenariniai pranešimai ir pasirinktinai pagal dominančią tematiką pranešimai atskirose sekcijose. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 delegatų iš įvairių pasaulio šalių: Jungtinių Amerikos Valstijų, Danijos, Airijos, Kanados, Argentinos, Norvegijos, Italijos, Japonijos, Australijos, Suomijos, Prancūzijos, Kinijos ir kitų.

Pirmąją konferencijos dieną pristatyti įvairūs tyrimų rezultatai, mokslininkai pasidalino patirtimi, susijusia su tvariu mėšlo bei kitų komunalinių ir pramoninių atliekų naudojimu žemės ūkyje. Pranešimų metu didelis dėmesys skirtas šiuo metu aktualioms problemoms, tokioms kaip žemės ūkyje susidarančių dujų emisija, azoto bei fosforo išsiplovimai iš žemės ūkio paskirties laukų bei stambių gyvulininkystės ūkių, mineralų trąšų mažinimo ir jų pakeitimu organinėmis trąšomis. Iš viso buvo pristatyti 192 pranešimai, kurių santraukos atspausdintos konferencijos leidinyje.

Vyko mokslininkų apvaliojo stalo diskusijos apie naujų RAMIRAN darbo grupių suformavimą. Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos vedėjas dr. Romas Mažeika dalyvavo diskusijoje, kur išreiškė savo nuomonę, kad labai svarbu turėti vieningą organinių trąšų kokybės vertinimo sistemą bei analizės metodikas, todėl būtina standartizuoti metodus organinių atliekų ir trąšų tyrimams. Nors buvo didelė nuomonių įvairovė, bet daugelis pritarė šioms mintims ir buvo sudaryta darbo grupė Standartized methods/guidelines for organic waste studies. Bene daugiausia (11) mokslininkų išreiškė interesą dalyvauti darbo grupėje Recovering nutrients from manure and other organic residues. Romas Mažeika pareiškė norą, kaip LAMMC atstovas, dalyvauti šių grupių darbe. Bendrauta su RAMIRAN konferencijos organizatoriais Tom Misselbrook ir Harald Menzi, kurie išreiškė savo nuomonę apie didesnį mokslininkų iš Baltijos šalių įsitraukimą į grupės vykdomus projektus.

Antrą konferencijos dieną dalyvauta ekskursijoje, kurios metu aplankyti Johnstown Castle tyrimų centro bandymų laukai. Tyrimų centras užima 400 ha plotą, iš kurių 190 ha žemės ūkio paskirties plotai. Mokslinių tyrimų centras susideda iš 3 tyrimų ūkių: pieno ūkis ir du gyvūnų atliekų, mėšlo apdorojimo bei perdirbimo ūkiai. Johnstown Castle tyrimų centro tikslas – siekti ekonominio ir aplinkosauginio tvarumo, efektyviai naudoti žemės ūkyje susidarančias atliekas. Tą pačią dieną aplankytas netoli mokslinio tyrimų centro esantį Airijos žemės ūkio muziejus (Irish agriculture museum).

Trečią konferencijos dieną išklausyti pranešimai Soil and water quality sekcijoje, po pranešimų vyko diskusija, kurios tikslas – aptarti konferencijos rezultatus. Diskusijos metu paminėta, kaip svarbu perduoti mokslines žinias vietiniams ūkininkams, kurie yra pirminė grandis, atsakinga už tvarios gamtos išsaugojimą.

Žemdirbystės instituto doktorantas Renaldas Žydelis sekcijoje Crop nutrition pristatė žodinį pranešimą The effect of different organic fertilizers on grain maize under cool climate. Stendinį pranešimą Sustainable use of compost prepared from organic waste: Quality and risk assessment pristatė kita Instituto doktorantė – Karolina Barčauskaitė. Pranešimas sulaukė mokslininkų iš Prancūzijos bei Airijos dėmesio. Buvo pasidalinta tyrimų patirtimi apie organinių teršalų tyrimus mišrių komunalinių atliekų kompostuose. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos doktorantės Indrė Višniauskė ir Donata Drapanauskaitė, kurios pristatė stendinius pranešimus Diffrent types of compost organic amtter influece the growth of spring barley bei Granulated cement kiln dust: As alternativeliming material for agricultural soils.

Konferencijos metu pristatyti pranešimai glaudžiai siejasi su doktorantų atliekamais tyrimais Lietuvoje, todėl konferencija buvo naudinga, parsivežtos žinios bus panaudotos studijų ir mokslinio darbo metu.

Daugiau informacijos: https://www.ramiran2017.com/

En