Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

 1. „II-ojo lygio intensyvaus miškų būklės monitoringo ir naujo intensyvios stebėsenos barelio steigimo šlapynėms stebėti vykdymo paslaugų pirkimo sutartis“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2023 m.
 2. „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2021–2023 m.
 3. „Skirtingų bakterinių preparatų efektyvumo, skatinant sisteminio antipatogeninio atsparumo susidarymą Lietuvos spygliuočių medžių rūšyse, įvertinimas“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2023 m.
 4. „Dirvožemių organinės anglies tvarumo miško ekosistemose įvertinimas“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2020–2023 m.
 5. „Paprastojo ąžuolo, bekočio ąžuolo ir kalninės guobos genofondo išsaugojimo priemonės“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2023 m.
 6. „Grynų pušies ir eglės jaunuolynų augimo įvairiu tankumu įtakos medynų našumui ir tvarumui nustatymas“. Vadovas dr. Benas Šilinskas. 2021–2022 m.
 7. „Kelminio puvinio poveikio eglynų tvarumui ir produktyvumui įvertinimas“. Vadovas dr. Povilas Žemaitis 2020–2022 m.
 8. „Pradinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka eglės medžių stiebų kokybei“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2020–2022 m.
 9. „Galimybės panaudoti drebulės simbiotines bakterijas medžius pažeidžiančių patogeninių grybų biologinei kontrolei tyrimas“. Vadovas dr. Jonas Žiauka. 2020–2022 m.
 10. „Paprastosios drebulės sėklinės plantacijos projekto parengimas identifikuojant rinktinių medžių lytį ir sudarant optimaliausią kryžminimuisi schemą“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
 11. „Juodalksnio ir baltalksnio F1 kartos hibridų identifikavimas ir miško dauginamosios medžiagos paruošimas bandomiesiems želdiniams“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2022 m.
 12. „Vieningos tręšimo planų sudarymo metodikos parengimas“. Vadovai prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis ir dr. Aistė Masevičienė. 2020–2021 m.
 13. „Pilkojo kiškio (Lepus europaeus) populiacijos atkūrimo programos parengimo paslaugos“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2020–2021 m.
 14. „II lygio intensyvaus miškų būklės monitoringo ir dirvožemio tyrimų I lygio Europinio tinklo miškų būklės monitoringo apskaitos objektuose paslaugos“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas, 2020–2021 m. Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba
 15. „Paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo genetinio monitoringo metodikos paruošimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2019–2021 m.
 16. „Paprastosios pušies intensyviosios selekcijos (III selekcijos ciklas), paremtos kryžminimais ir palikuonių išbandymu, pirmasis etapas – genotipų atranka bandomuosiuose želdiniuose, skiepijimas, klonų auginimas, plantacijų kryžminimams atlikti projektų ir kryžminimo metodikų parengimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2021 m.
 17. „Aviapurškimo biologiniu preparatu Foray 76B, naikinant verpiką vienuolį (Lymantria monacha L.) poveikio netikslinei entomofaunai tyrimai“. Vadovas doc. dr. Artūras Gedminas. 2020 m.
 18. „Pramoninės medienos tėkmės analizė, siekiant nustatyti anglies sankaupas ir jų kiekybinius pokyčius medienos produktuose“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2019–2020 m.
 19. „GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“. Vadovas dr. Algimantas Paulauskas (VDU), koordinatorė LAMMC dr. Rita Armonienė. 2019–2020 m.
 20. „Paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo genetinio monitoringo metodikos paruošimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2019–2021 m.
 21. „Juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės rajonų pagal DNR žymenis patikslinimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2018–2020 m.
 22. „Darnūs miškai ateities visuomenei“ rėmuose vykdomas jungtinis tarptautinių mokslinių tyrimų projektas „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m.

 23. „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios pušies genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2017–2019 m.

 24. „Paprastosios eglės ir karpotojo beržo medienos savybių priklausomybės nuo augimo sąlygų ir genotipo įvertinimas palikuonių bandomuosiuose želdiniuose“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2016–2018 m.
 25. „Eglės, maumedžio, beržo ir juodalksnio plantacinių miško želdinių veisimo rekomendacijų parengimas“. Vadovas dr. Gintautas Urbaitis. 2015–2017 m.
 26. „Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimo paslaugų pirkimo sutartis“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2016–2017 m.
 27. „II lygio miškų monitoringo vykdymo paslaugos“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. Užsakovas Valstybinė miškų tarnyba. 2017 m.
 28. „LAMMC augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2017 m.
 29. „Senųjų lietuviškų sodo augalų veislių, augančių Žemaitijoje ir vidurio Lietuvoje, identifikavimas ir fitosanitarinės būklės ištyrimas bei jų dauginimas“. Vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. Užsakovas – Augalų genų bankas. 2017 m.
 30. „Karpotojo beržo kilmių rajonavimo ir miško dauginamosios medžiagos perkėlimo galimybių pagal DNR žymenis ir bandomuosius želdinius patikslinimas". Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2014–2016 m.
 31. „Ekstensyvių ilgalaikių atrankinių kirtimų pagal tikslinį skersmenį vykdymo galimybių įvertinimas Lietuvos miškuose". Vadovas dr. Virgilijus Mikšys. 2014–2016 m.
 32. „Miško medelynuose atvirame grunte auginamų atitinkamo amžiaus ir retų vietinių medžių rūšių bei persodinamų miško sodmenų kokybės tyrimas ir kokybės reikalavimų nustatymas". Vadovas dr. Vytautas Suchockas. 2015–2016 m.
 33. „Nenukirsto miško kainos nustatymo naujos metodikos sukūrimas, priartinant atskirų medžių rūšių skirtingo padaringumo nenukirsto miško kainą prie realios jos vertės rinkoje". Vadovė dr. Diana Lukminė. 2015–2016 m.
 34. „Juodalksnio ir baltalksnio tarprūšinių hibridų ir jų panaudojimo perspektyvų, vystant miško sėklinę bazę, įvertinimas". Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2015–2016 m.
 35. „Hibridinių drebulių ir tuopų klonų selekcinis įvertinimas ir atranka kloniniuose bandymuose vegetatyviniam dauginimui ir kryžminimams". Vadovas dr. Alfas Pliūra. 2015–2016 m.
 36. „Miško gaisrų rizikos prognozavimo sistemos tobulinimas". Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2014–2016 m.
 37. „Karpotojo beržo ir paprastosios eglės intensyviosios selekcijos (III selekcijos ciklas), paremtos kryžminimais ir palikuonių išbandymu, pirmasis etapas – genotipų atranka bandomuosiuose želdiniuose, skiepijimas (klonavimas), klonų auginimas, plantacijų kryžminimams atlikti projektų ir kryžminimo metodikų parengimas". Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2014–2016 m.
 38. „Anglies sankaupų įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas bei sankaupų verčių nustatymas mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose, miško ir ne miško žemėje". Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2016 m.
 39. „Anglies sankaupų mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas ne miško žemėje įveistuose / atkurtuose miškuose". Vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2016 m.
 40. „Anglies sankaupų verčių negyvojoje medienoje, skirtingame jos susiskaidymo laipsnyje, ištyrimas bei anglies sankaupų žuvusioje medienoje įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas". Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2016 m.
 41. „Nukirsto medžio produktų apskaitai reikalingos sistemos Lietuvoje sukūrimo, duomenų gavimo sistemos, pagal JTBKKK reikalavimus, ir galimybės atkurti apskaitai reikalingo laikotarpio istorinių duomenų analizė bei rekomendacijų dėl visavertės apskaitos sistemos funkcionavimo pateikimas". Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2016 m.
 42. „LAMMC filialo Miškų instituto augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas“. Vadovas dr. V. Baliuckas. 2015 m.
 43. „Reikalavimų (kriterijų) iš biologiškai skaidžių atliekų pagamintiems produktams rengimas". Vadovas habil. dr. Gediminas Staugaitis. 2015–2016 m.
 44. „Ekstensyvių ilgalaikių atrankinių kirtimų pagal tikslinį skersmenį vykdymo galimybių įvertinimas Lietuvos miškuose“. Vadovas dr. V. Mikšys. 2014–2015 m.
 45. ,,Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2012–2014 metais įvertinimas“. Vadovas dr. M. Aleinikovas. 2014–2015 m.
 46. „Lietuvos privačių miškų savininkų švietimo ir konsultavimo sistemos tobulinimas“. Vadovė dr. D. Mizaraitė. 2014–2015 m.
 47. „Meteorologinės informacijos stebėjimo ir gaisrų rizikos prognozavimo sistemos tobulinimas“. Vadovas dr. M. Aleinikovas. 2014–2015 m.
 48. „Neplynų pagrindinių miško kirtimų projektavimo normatyvai bei rekomenduotinos projektuoti šių kirtimų apimtys atskirose miškų urėdijose“. Vadovas dr. V. Mikšys. 2014–2015 m.
 49. „Miško atkūrimo bei įveisimo technologijų ekonominis ir biologinis vertinimas“. Vadovė L. Sadauskienė. 2012–2014 m.
 50. „Paprastojo ąžuolo kilmių rajonų patikslinimas pagal DNR žymenis, paprastojo ąžuolo, paprastosios eglės ir paprastosios pušies miško dauginamosios medžiagos perkėlimo šalyje ir įvežimo iš kaimyninių
 51. „Europos Sąjungos šalių galimybės (principai)“. Vadovas dr. V. Baliuckas. 2013–2014 m.
 52. „Lietuvos privačių miškų savininkų švietimo ir konsultavimo sistemos tobulinimas“. Vadovė dr. D. Mizaraitė. 2014 m.
 53. „Hibridinės drebulės atsparumas vėjovartai priklausomai nuo dauginimo būdo, sodmenų auginimo būdo ir genotipo“. Vadovas A. Pliūra. 2012–2013 m.
 54. „Medkirčių, skirtų ugdymo kirtimams, naudojimo Lietuvoje ekonominis ir technologinis vertinimas“. Vadovas S. Mizaras. 2012–2013 m.
 55. „Paprastosios pušies ir paprastosios eglės provenencijų (kilmių) rajonų patikslinimas“. Vadovas V. Baliuckas 2012–2013 m.
 56. „Sodmenų išauginimo su uždara šaknų sistema biologinis-ekonominis įvertinimas ir plėtros šalyje galimybės bei perspektyvos“. Vadovas V. Suchockas. 2012–2013 m.
 57. „Bioįvairovės ir ekosistemų savanoriškas saugojimas privačiuose miškuose: esamos ir siūlomos skatinimo priemonės“. Vadovė D. Mizaraitė. 2012–2013 m.
 58. „Paprastosios pušies ir paprastosios eglės genotipų genetiniai tyrimai diferencijuotai selekcijai“. Vadovas V. Baliuckas. 2012–2013 m.
 59. „Lietuvos miškų rūšinės sudėties prognozės ir svetimžemių medžių imigracijos bei auginimo Lietuvoje galimybės klimato kaitos kontekste“. Vadovas V. Stakėnas. 2012–2013 m.
En